دکتر عبدالله معتمدی

دکتر عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه ،روانشناس و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر عبدالله معتمدی

Dr. Abdolah Motamedi

رئیس دانشگاه ،روانشناس و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر توجه، سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه آشکار و ناآشکار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 22
2 اثربخشی آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلالات روانپریشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 1
3 اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته* (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 2
4 اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت گروهی بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 3
5 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 33
6 اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مبتلایان به MS (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 20
7 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 27
8 اثربخشی مدل بوم شناختی درکاهش میل به طلاق و تعارض زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 62
9 اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 10، شماره: 36
10 اثربخشی یک برنامة آموزشی مهارت‌های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بر شادکامی و تاب‌آوری زنان مطلقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 2، شماره: 2
11 الگوی تحول «مایی» در زوج های موفق بر مبنای نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
12 بررسی مکالمات خانواده های تاب آور در رویارویی با چالش های زندگی: یک مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 3
13 بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر افزایش تاب آوری نوجوانان پسر در معرض خطر در یکی از شهرک های نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 25
14 بررسی ارتباط بین سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و شیوه های حل مساله در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 3
15 بررسی تحلیلی تاب آوری روانی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 28
16 بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی با رضایت زناشویی با واسطه گری خوش بینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
17 بررسی رابطه بین کمالگرایی منفی و مثبت با سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی رابطه بین گرایش های مذهبی و سالمندی موفق (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 3، شماره: 1
19 بررسی رابطه سرمایه های روان شناختی با اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 6، شماره: 2
20 بررسی رشد تحولی هوش هیجانی و مولفه های آن در کارکنان رسته انتظامی شاغل ناجا (در طیف سه گروه سنی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 26
21 بررسی رفتار آسیب به خود متاثر از وضعیت ذهنی سازی و روابط خانوادگی در نوجوانان دختر ۱۴ تا ۱۸ ساله دبیرستانی (پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
22 بررسی نقش راهبردهای مقابله با استرس، هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 2
23 بررسی و مقایسه تاثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درسآمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 19
24 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانهی طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 39
25 پیش بینی رفتار جامعه پسند در سالمندان بر اساس رابطه با خداوند و ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 37
26 تاثیر برنامه مهارت های زندگی (خودآگاهی، مقابله با استرس، همدلی) بر اساس فرهنگ بومی بر شادکامی و تاب آوری زنان مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 74
27 تاثیر خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر سلامت عمومی و رضایت زناشویی خانواده های دارای کودکان کم توان ذهنی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
28 تاثیر مشاوره ی گروهی «راه حل محور» بر خودکارآمدی و حمایت اجتماعی کودکان کار (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 1
29 تحلیل آموزش، پذیرش و تغییر رفتار حجاب دختران در مراحل مختلف تحول (از کودکی تا جوانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 9
30 تدوین برنامه آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی برای زنان مطلقه: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 71
31 تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چندبعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
32 تدوین و اعتباریابی الگوی تاب آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته خانواده ها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 55
33 تدوین و اعتباریابی الگوی تاب آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته خانواده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 55
34 تدوین و اعتباریابی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای نوجوانان در معرض خطر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 16، شماره: 2
35 تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان در معرض خطر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 9، شماره: 2
36 تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی های جنسی و تاثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 2
37 رابطه اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی با کیفیت زندگی: نقش میانجی گر تاب آوری در پرستاران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 2
38 رابطه بین هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و همبستگی خانوادگی با استفاده از فیس بوک در کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 6
39 رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
40 ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامه تابآوری روانی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 8، شماره: 32
41 سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی (ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 13
42 سنخ شناسی فرزندپروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تاثیرآن بر سبک های یادگیری نوجوانان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 17، شماره: 1
43 شناسایی نشانگان و طراحی مدل سندرم استرس جابه جایی در سالمندان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 32
44 شناسایی نیازهای آموزشی زنان نوسواد نهضت سوادآموزی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 9
45 طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خود مهارگری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
46 مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگیو متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه)در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
47 مدل ساختاری سبک نظارتی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی با میانجی‌گری شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 102
48 مقایسه پلیس کارآمد و ناکارآمد از لحاظ شخصیتی در رسته های عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 3
49 مقایسه کارکردهای اجرایی با زیرمولفه های سرعت پردازش و حافظه فعال در کودکان با و بدون نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 2
50 مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیرممتاز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 3
51 مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
52 نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 12
53 نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
2 بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی به مشاوران مرکز مداخله در بحران در افزایش کیفیت خدمات مشاوره به منظورکاهش میل به طلاق و افزایش ثبات خانواده در استان مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
3 بررسی تاثیر سن، جنسیت و تاهل بر الگوهای ارتباط انسان با طبیعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
4 بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و سطح اعتقادات مذهبی دانشجو معلمان دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
5 بررسی رابطه بین سلامت عمومی، نگرش مذهبی و ویژگیهای جمعیت شناختی با اضطراب مرگ در سالمندان شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
6 تحلیل آموزش، پذیرش و تغییر رفتار حجاب دختران در مراحل مختلف تحول (از کودکی تا جوانی) (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
7 رابطه سرمایه های روان شناختی با اضطراب دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
8 رابطه کمال گرایی منفی و مثبت با سرمایه روان شناختی در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
9 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط انسان با طبیعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری