نگین شاکر

 نگین شاکر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

نگین شاکر

negin shaker

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.