دکتر مهران رجبی زرگرآبادی

دکتر مهران رجبی زرگرآبادی مدیر کمیته صنعت مدیر امور فناوری دانشگاه سمنان

دکتر مهران رجبی زرگرآبادی

Dr. Mehran Rajabi Zargarabadi

مدیر کمیته صنعت مدیر امور فناوری دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.