غدیر اله وردی

 غدیر اله وردی

غدیر اله وردی

Ghader Allahverdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.