دکتر حمید رحیمی

دکتر حمید رحیمی دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

دکتر حمید رحیمی

Dr. Hamid Rahimi

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تربیت اخلاقی از منظر برنامه درسی پنهان مورد پژوهش دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 10، شماره: 15
2 آسیب شناسی رشد خالقیت دانش آموزان در نظام آموزشی ایران (مورد مطالعه: مدارس دوره متوسط اول کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
3 اثر سرمایۀ روان‌شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان: نقش میانجی هوش فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 3، شماره: 2
4 ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
5 ارتباط وضعیت برنامه درسی پنهان و میزان هوش هیجانی دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 4
6 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر درجه-روزهای گرمایشی و سرمایشی ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
7 ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 14
8 ارزیابی مقایسه ای کیفیت عناصر برنامه درسی در رشته علوم تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 2
9 ارزیابی مهارتهای فراشناختی دانشجویان در دروس معارف اسلامی، بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 21
10 ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
11 The analysis of relationship between quality of e-learning system and students’ academic performance (study case: student’s in University of Kashan) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 4، شماره: 1
12 Treatment Protocol of Ventilator-Associated Pneumonia based on Microbial Susceptibility in Pediatric Intensive Care Unit, Isfahan, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 9
13 بررسی ابعادپنهان برنامه های درسی دررشته های مهندسی مطالعه موردی: دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 60
14 بررسی ارتباط بین فرآیند تبدیل دانش با نوآوری و خلاقیت در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 11
15 بررسی دیدگاه دانشجویان درباره موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 13
16 بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتار محور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی رابطه بین مهارت های تفکر با خلاقیت دانشجویان (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 5، شماره: 5
18 بررسی رابطه بین مهارت های تفکر با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
19 بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 14
20 بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 16
21 بررسی سبک ها و شیوه های یادگیری دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 69
22 بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با تدوین و سازماندهی محتوای کتاب‌های عربی دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهر یاسوج (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 6، شماره: 1
23 بررسی میزان انطباق پذیری دانشگاه المصطفی قم با مولفه های سازمان یادگیرنده، سازمان چابک و سازمان کوآنتومی از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 4
24 بررسی و ارزیابی نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 12، شماره: 23
25 بررسی وضعیت مهارت های اقدام پژوهی استادان رشته های مهندسی: گامی ضروری در جهت بهبود کیفیت تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 69
26 بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 66
27 بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 5، شماره: 3
28 تاثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
29 تاثیر رهبری اصیل بر نوآوری‎ ‎سازمانی: نقش میانجی تسهیم دانش و سرمایه ی اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
30 تاثیر شایستگی های مدیران دانشگاهی بر مزیت رقابتی و استقلال سازمانی دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
31 تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر روی روابط زوجین: نقش حسادت و نظارت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 14، شماره: 30
32 تاثیر مهارت های مدیریت کوانتومی ادراک شده بر کاهش اینرسی سازمانی: نقش میانجی سرمایه فکری و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 3
33 تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت نیروی انسانی: نقش واسطه‌ای انگیزش درونی مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 16، شماره: 46
34 تأثیر ماهیت شغلی بر سازگاری شغلی پرستاران در بیمارستان دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 2
35 تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 6، شماره: 11
36 تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 5
37 تحلیل رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران استانداری خراسان رضوی و قابلیت های کارآفرینی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 3
38 تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
39 تحلیل رابطه بین مهارت زندگی و مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 16
40 تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 44
41 تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 27
42 تحلیل روابط ساده و چندگانه بین مهارت های تفکر با قابلیت های کارآفرینی و حل مساله در دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
43 تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 40
44 تحلیل کیفیت آموزش مجازی و حضوری؛ دانشگاه امیرکبیر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
45 تحلیل نشانه شناسی نظام آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 5، شماره: 9
46 تحلیل و ارزیابی هویت ملی و دینی دانشجویان دانشگاه کاشان و علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 12
47 تدوین و پیاده سازی "مجموعه دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پای بندی دستیاران به اصول حرفه ای" در گروه های آموزشی بالینی تربیت کننده دستیار تخصصی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 2
48 تعیین گسترش زمانی- مکانی پرفشار سیبری بر روی ایران و اثر آن بر تغییرات دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
49 رابطه بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی با خلاقیت سازمانی در موسسات آموزش عالی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه قم) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 28
50 رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 11، شماره: 39
51 رابطه بین ویژگی های کارآفرینانه و مولفه های سازمان یادگیرنده؛ دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 3
52 رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روان در میان پرستاران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 27، شماره: 88
53 رابطه سرمایه روانشناختی با سازگاری شغلی پرستاران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 32، شماره: 118
54 رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای؛ اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
55 سنجش ادراک معلمان از سبک رهبری بصیر و اثر آن بر بهزیستی روان شناختی: نقش میانجی استحکام ذهنی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 9، شماره: 1
56 ظرفیت های نظام حقوقی ایران در بهره مندی از سازمان های مردم نهاد به منظور فسادزدایی و شفافیت آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 47
57 گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده وکسب شده در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 17
58 میزان خودارزیابی اسلامی در دانشجویان؛ دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
59 نقش میانجی امنیت روانشناختی در تاثیر سبک رهبری اخلاقی ادراک شده بر رفتار آوایی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 4، شماره: 4
60 نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در تاثیر رهبری مثبت گرا بر اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: معلمان مدارس کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
61 نقش واسطه ای تسهیم دانش در تاثیر جو نوآورانه بر رفتارهای نوآورانه (نمونه پژوهش: معلمان شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شرکت آبفای کاشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
2 رابطه درک دانش آموزان از محیط اجتماعی کلاس با میزان خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
3 شناسایی و تدوین الگوی شایستگی مدیران شرکت های آب و فاضلاب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
4 کیفیت در آموزش عالی؛ مفهوم شناسی و جهت گیری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 نظام جانشین پروری در سازمانها تلاشی طراحیشده برای تضمین استمرار عملکرد موثر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
6 نقش پیش بینی کننده مولفه های سبک رهبریتحولی در اخلاق حرفه ای مدیران مدارس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
7 نوآوری سازمانی فرآیند حرکت به وضعیت بهینهسازمانی به منظور افزایش اثر بخشی سازمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
8 یادگیری مبتنی بر مغز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران