دکتر رضا صادقی شهپر

دکتر رضا صادقی شهپر

دکتر رضا صادقی شهپر

Dr. Reza Saeghi Shahpar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتحاد دین و سیاست از نظرگاه روضه العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 36
2 اندیشه ی آرمانشهری و شکست یا پیروزی در رخنه کردن به جهان فراواقعی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 4
3 بررسی تطبیقی مراحل سلوک در منطق الطیر عطار و یوگاسوتره های پاتنجلی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 31
4 بررسی جهت گیری ضرب المثل های داستان سمک عیار از منظر قابلیت های هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 20
5 بررسی خودانتقادی در آثار سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 55
6 بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید انوری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 21
7 بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید فرخی سیستانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 94
8 بررسی و مقایسة هویت اجتماعی زن در رمان‌های نخبه‌گرا و عامه‌پسند زن‌نگار در دهة هفتاد شمسی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 2
9 تبلور پسامدرنیستی نظریه مرگ مولف در رمان «نویسنده نمی میرد، ادا درمی آورد» (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 52
10 تحلیل عاطفه در داستان «شوهر عزیز من» فریبا کلهر (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 28
11 تحلیل عاطفی داستان مارون اثر بلقیس سلیمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 10، شماره: 1
12 تحلیل مدرنیستی رمان زیر چتر شیطان (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 82
13 تحول و تعالی اندیشه دنیای آرمانی در شعر فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 11
14 تصویر مترقی زن ایرانی در شعر مشروطه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
15 چنار یا خیار (بازخوانی دو بیت از حدیقه سنایی بر اساس یک باور عامیانه) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 3
16 حوزه های پنج گانه اقلیمی نویسی درادبیات داستانی معاصرایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 27
17 داستان غنایی مدرن (تحلیل داستان کوتاه «ابر بارانش گرفته است» بر مبنای نظریه آیلین بالدشویلر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 19، شماره: 36
18 داستان نویسی اقلیمی کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 2، شماره: 7
19 داستان‌های اقلیمی رهیافتی برای شناخت معماری خانه‌های منطقه بر پایه نظریه منطقه‌‌گرایی انتقادی (مطالعۀ موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
20 رئالیسم در داستان های جلال آل احمد (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 16
21 سه گونگی اقلیمی؛ طرحی نو در داستان نویسی اقلیمی جنوب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 7، شماره: 24
22 شگردهای فانتزی سازی در داستان های محمدرضا شمس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 49
23 صور نوعیه کرامات اولیا در میان معجزات و قصص انبیا (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 19
24 عوامل ساده نویسی در متون مصور دوران قاجار با تاکید بر آثار طالبوف تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 44
25 فراداستان، شگردی پسامدرن: مطالعه موردی رمان «تماشای یک رویای تباه شده» اثر بیژن بیجاری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 89
26 کارکرد مدحی اساطیر در شعر خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 56
27 مشروعیت بخشی و مشروعیت زدایی در اشعار ملک الشعرا بهار و حاجی قادر کویی بر اساس نظریه ی ون لیوون (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 8، شماره: 1
28 نقد و تحلیل رمان «راه شیری» از منظر مدرنیسم (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 11، شماره: 2
29 نمادپردازی در شعر فروغ فرخزاد با تکیه بر نمادینگی آب (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 4، شماره: 13
30 نمودهای طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 4، شماره: 13
31 وجودشناسی پسامدرن در رمان «پیکر فرهاد» بر اساس نظریة مک هیل (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 51، شماره: 4
32 ویژگی های اقلیمی در داستان نویسی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 50، شماره: 1
33 ویژگی های اقلیمی در داستان نویسی شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 4
34 ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل زیباشناختی و تصویرپردازی از عقل در اشعار سنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
2 نقد ناتورالیستی رمان دلکور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات