دکتر محمودرضا مجیدی فرد

دکتر محمودرضا مجیدی فرد

دکتر محمودرضا مجیدی فرد

Dr. MahmoudReza Majidi Fard

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمونیت های آلبین سازند کژدمی در برش نار، خاور بوشهر (پهنه زاگرس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
2 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رخساره های شیمیایی سازند گچساران در ناحیه گیلانغرب، باختر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 11
3 اولین گزارش از فرامینیفرهای بنتیک ژوراسیک میانی و پسین البرز شرقی (برش غزنوی و کپه داغ (برش چمن‎بید) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
4 بایواستراتیگرافی سازند شیشتو ۱ در برش حوض دوراه براساس کنودونت ها(جنوب شرقی طبس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
5 بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فرخی در شمال باختری خور، ایران مرکزی با استفاده از پالینومورف ها و فرامینیفرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 3
6 بررسی همبری مرز کرتاسه– پالئوژن در برش‎های چینه‎شناسی زالوبند و هونو (شرق خور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 113
7 بقایای ماهیهای دونین در برشهای ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
8 پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (در شمال خاوری دامغان)، برمبنای داینوفلاژله ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
9 پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه داغ مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
10 تعیین مرز اشکوب های باتونین-کالووین (ژوراسیک میانی) بر پایه چینه نگاری مغناطیسی در برش گل بینی، البرز خاوری، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 88
11 تغییرات رخساره ای و محیط رسوبی در یک حوضه پیش کمانی (سازند نظر کرده، پی سنگ حوضه رسوبی کپه داغ، شمال خاور ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
12 توصیف و زیست چینه نگاری آمو نیت های سازند کژدمی، برش چینه شناسی تنگ ماغر شمال باختر بهبهان (حوضه زاگرس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
13 چینه شناسی زیستی و سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک میانی تا پسین در برش برمهان (شمال باختر نیشابور) با توجه به زیاهای آمونیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
14 چینه نگاری سکانسی نهشته های کربونیفر در تاقدیس آینه ورزان-دلیچای، خاور تهران، البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
15 چینه نگاری سنگی و زیستی سازند دلیچای در برش آب شرف، شمال باختری دامغان با توجه خاص به آمونیت ها (البرز خاوری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
16 زیست چینه شناسی ردیف سنگ های ژوراسیک میانی - پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال باختر نیشابور) بر مبنای زیای آمونیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
17 زیست چینه نگاری توالی های دونین بر پایه کنودونت ها در برش های ایلانقره، ایلانلو و پیراسحاق، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 99
18 زیست چینه نگاری و تطابق زیست زمان چینه ای افق آمونیت دار سازند فرسیان در البرز شرقی (برش غزنوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 14، شماره: 1
19 زیست چینه نگاری، زیست رخساره ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های دونین پسین (سازند خوش ییلاق) برپایه کنودونت ها در شمال شرق ایران (حوالی بجنورد و جاجرم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 2
20 سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند دلیچای در برش طالو، شمال خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوییدا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
21 سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند سورگاه در خاور خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
22 سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در جنوب شهرستان بابل (البرز شمالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 2
23 سنگ نگاری و ژئوشیمی دولومیت های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
24 فیلوسراتیدهای (آمونوییدآ) ژوراسیک میانی و پسین رشته کوه های بینالود (شمال خاوری ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 3، شماره: 2
25 لیتو ستراتیگرافی و بیو ستراتیگرافی بخش بالایی سازند چمن بید در برش الگو (جنوب غربی کپه داغ، شمال شرقی ایران( (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
26 محیط رسوبی سازند قلی در حوضه البرز (ناحیه رباط قره بیل)، شمال خاور ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 12
27 یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
28 یافته های نوین چینه نگاری سنگی و زیستی سازند فرخی در جنوب باختر خور (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 97
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آستراکودهای نهشته های مارنی سازند قم در یال جنوبی تاقدیس کمرکوه (جنوب غربی قم) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
2 بررسی تاثیر فشار بر روی فرآیند نفوذ مولکولی در تزریق گاز سبک به وسیله شبکه حفرات در مخازن شکافدار در شرایط دما و فشار بالا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
3 بررسی چینه نگاری زیستی گروه شمشک در شمال شهمیرزاد با توجه خاص به فونهای آمونیتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 بررسی دیرین جغرافیای مغناطیسی و زیستی سازند ابرسج قلی و سلطان میدان درشمال خاوری شاهرود (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
5 بررسی سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه فوقانی در شمال باختری منطقه جاجرم (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
6 بیواستراتیگرافی نهشته های عضوهایc و 1 bسازند قم برمبنای فرامینیفرها در ناحیه قم (تاقدیس کمرکوه) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
7 پالینوفاسیس و تفسیر محیط رسوبی سازند دلیچای دربرش طالو واقع درشمال خاوری دامغان برپایه پالینومورفها (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
8 تاثیر دما برروی تبخیر مخلوط های چندجزئی درون شبکه حفرات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
9 چینه نگاری سنگی سازند گژدمی در شمال بهبهان برش تنگ ماغر (زون زاگرس) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 چینه نگاری سنگی و چینه نگاری زیستی سیستم پرمین در برش سنگسر واقع در شمال سمنان، البرز شرقی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
11 زیست چینه نگاری سازند دلیچای در شمال دامغان بر اساس آمونیت ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند دلیچای برمبنای آمونیت ها در ناحیه تویه دروار ( باختر دامغان ) - البرز شرقی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
13 ژئوشیمی رسوبات مارنی سازند گچساران با نگرشی بر خاستگاه و جایگاه زمین ساختی در برش امام حسن، باختر استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
14 سنگ چینه نگاری سازند دلیچای در شمال سمنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 شواهد جدید چینه شناسی درباره رویداد سیمرین میانی در ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
16 مطالعه آمونیت های سازند سرچشمه در برش پیغو واقع در جنوب بجنورد، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 مطالعه چینه نگاری سنگی سازند دلیچای به سن ژوراسیک میانی در جنوب شرق دریاچه ارومیه، محدوده ساختاری البرز باختری شمال ایران (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین