دکتر مهدی تلخابلو

دکتر مهدی تلخابلو استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی دانشکده علوم زمین

دکتر مهدی تلخابلو

استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی دانشکده علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توان روان گرایی نهشته های کواترنری بندر امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج شکنهای توده سنگی در سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
3 بررسی ارتباط بین ویژگی های گوشه داری، بافت سطحی و وجود ریزترک در سنگدانه های طبیعی با مساحت، شیب و طول آبراهه اصلی در حوزه بالادست مخروط افکنه های واقع در شمال دشت دیره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی تاثیر بنتونیت و سرشیوم بر پارامترهای مقاومتی خاک های مولد ریزگرد در ناحیه ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 15، شماره: 3
5 بررسی تاثیر ویژگی های زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 3
6 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی توده سنگ های میزبان تونل قطعه سوم آزاد راه ارومیه - تبریز و پیشنهاد سیستم نگهدارنده بر اساس روش های تجربی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 4
7 بررسی رابطه بین محیط تجمع سنگدانه های طبیعی کواترنر با مقاومت در برابر تخریب ناشی از تبلور نمک سولفات سدیم (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی علل فرار آب از سد مخزنی آرباتان درآذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
10 بررسی میزان افت وزنی سنگدانهها در آزمایش لس آنجلس در محیطهای مختلف در دو منطقه دیره و دماوند (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 13، شماره: 2
11 تاثیر بافت خاک های کربناته برخی سواحل و جزایر خلیج فارس بر خردشدگی سنگ دانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 4
12 تاثیر بافت و درصد کربنات کلسیم خاکهای کربناته سواحل شمالی خلیج فارس بر زاویه اصطکاک داخلی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 14، شماره: 5
13 تخمین کیفیت سنگهای آهکی مقاطعی از سلسله جبال زاگرس با استفاده از سرعت موج لرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
14 توسعه زیر سطحی و ویژگی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی نهشته های درشت دانه رودخانه زاینده رود در محدوده شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
15 مطالعه ویژگی های ژئوتکنیکی نهشته های کواترنری بندر ماهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای بستر سد نازلو ارومیه براساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد SPT) و پهنه بندی محدوده توسط نرم افزارGIS 9.3 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 ارزیابی تزریق پذیری پی سنگی ساختگاه سد شنجور بر اساس مقادیر جذب ویژه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
3 ارزیابی خطر فرونشست زمین در محدوده مرکزی شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 ارزیابی ژئوتکنیکی پی و تکیه گاه سد چمشیر از دیدگاه نشت آب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 ارزیابی فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و کیفیت منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز رودخانه گدارچای نقده با نگرشی بر لیتولوژی منطقه (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی واکنش سیلیسی قلیایی سنگدانه های معادن شن و ماسه تهران با استفاده از آزمایش پتروگرافی و انطباق آن با نتایج آزمایش ملات منشوری تسریع شده (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)
8 استفاده از خاکستر ناشی از سوختن ضایعات گیاهی به عنوان پوزولان و تاثیر آن در محیط زیست (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
9 استفاده از نرم افزار GIS جهت شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعدروانگرایی در خاک بستر سدها (دریافت مقاله) اولین طرح تعاملی صنعت با دانشگاه: همایش سالانه پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و پایه
10 بررسی اثر هدایت هیدرولیکی خاک و شدت بارندگی بر پایدار شیبها نامحدود (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
11 بررسی ارتباط چگالی انبوهی سنگدانه های شن با محیط تشکیل آنها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
12 بررسی برخی مخاطرات زمین شناسی در مسیر تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد. (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
13 بررسی تاثیر شکل و اندازه سنگ دانه خاک های کربناته سواحل جنوبی ایران بر خردشدگی آنها (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
14 بررسی لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله تونل محور ذاکر- سرخه دیزج در استان زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 بررسی مخاطرات زمین شناسی قطعه دوم آزادراه تهران شمال (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 بررسی میزان افت انرژی و الگوی جریان بر روی سرریز پلکانی با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی میزان پراکنش انرژی توسط سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
18 بررسی میزان تاثیر پرده آب بند برکاهش نشت درتکیه گاه ها و پی سد بختیاری به روش عددی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
19 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگهای کربناته در منطقه سدلار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
20 پهنه بندی پدیده فرونشست در نهشته های جزر و مدی بندر ماهشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
21 پهنه بندی زمین شناسی مهندسی معدن سونگون جهت استفاده در تحلیلهای پایداری شیب (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 تثبیت خاک های ریزدانه با استفاده از مواد پلیمری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
23 تحلیل اثر تنش های درجا بر پایداری دیواره چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
24 تحلیل پایداری تونل آزاد با استفاده از روشهای تجربی و تفاضل محدود (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 تحلیل پایداری شیب سد باطله معدن سنگ آهن گهرزمین به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
26 تحلیل سینماتیکی و پهنه بندی پایداری شیب معدن سونگون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
27 تخمین شکنندگی سنگ های آهکی استان همدان با استفاده از شاخص بار نقطه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
28 تخمین فشار منفذی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در یکی ازمیادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
29 تعیین پارامترهای لرزه خیزی جهتطراحی مقاوم تونل ذاکر (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
30 تعیین وزن گل بهینه به منظور افزایش پایداری دیواره چاه با استفاده ازمعیارهای مختلف شکست مطالعه موردی : یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
31 تلفیق سیستم AHP,GIS درمکان یابی محل دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 تهیه مدل ژئومکانیکی و تعیین پنجره ایمن گل حفاری به منظور جلوگیری ازناپایداری دیواره چاه مطالعه موردی: یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
33 کابرد GPR درمطالعات ساختگاهی (مطالعه موردی : تکیه گاه سدباطله معدن مس سونگون) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
34 لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد شنجور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
35 مدل سازی نقشه پروفیل های ژئوتکنیکی با استفاده از نرم افزار ArcView (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
36 مدلسازی نقشه پروفیلهای زمین شناسی مهندسی با استفاده از نرم افزارArcView (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
37 مطالعه تاثیر دگرسانی بر شاخص سایش لس آنجلس سنگدانه های الترامافیک (مطالعه موردی، افیولیت نایین، ایران مرکزی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
38 مطالعه و ارزیابی اثرات زیست – محیطی انحلال نمکو فرار آب از سد مخزنی آرباتان درآذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
39 مقاوم سازی بستر راه با استفاده از ژئوگرید و تحلیل نتایج با plaxis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
40 مقایسه بار نقطه ای سنگدانه ها در دو محیط واریزه ای و مخروط افکنه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
41 مقایسه عدد لوژن و خورند دوغاب در عملیات تزریق پی سنگی سد شنجور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
42 مکانیسم گسیختگی زمین لغزش های درروستای خاک پیرزن علی آباد، استان گلستان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
43 نقش فرسایش تونلی در تشکیل فروچاله های شمال کلاله در استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران