دکتر غلامرضا لطفی

دکتر غلامرضا لطفی دانشیار

دکتر غلامرضا لطفی

Dr. Gholamreza Lotfi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Braille Tonik Deserves More Attention (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 4، شماره: 2
2 تاثیر الگوهای آموزشی سنتی و نوین (TGFU و SDT) بر یادگیری شوت هندبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
3 تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیر فعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 24
4 تاثیر سطح مهارت الگو و تواتر بازخورد بر یادگیری تکلیف هدف گیری زنجیره ای ساده (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 36
5 تاثیر مشاهده، تصویرسازی و اجرای حرکت بر فعالیت سیستم عصبی خودکار و توانایی تصویرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
6 تاثیر یک دوره تمرین قدرتی تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
7 رابطه بین آمادگی جسمانی با درصد چربی بدن و چربی های سرم خون و تفاوت آن متغیرها در دانش آموزان پسر 13-15 ساله شهری و روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 12
8 رابطه هدف گرایی با انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی دختران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازخورد و تنبیه بر یادگیری مهارت ضربه بغل پای فوتبال در بازیکنان مبتدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 بررسی و مقایسه میزان استفاده از فضای مجازی بر کیفیت زندگی (سلامت جسمانی ، روانی، روابط اجتماعی، محیط و عمومی) در ورزشکاران و غیر ورزشکاران در دوران کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
3 تاثیر ابعاد کانون توجه بر یادگیری شوت هندبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 تاثیر الگودهی دامنه ای بر اکتساب، یادداری و انتقال دریبل فوتبال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
5 تاثیر بازی کامپیوتری بریادگیری مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
6 تاثیر تداخل زمینه ای بر یادگیری آشکار و پنهان مهارت سرویس تنیس روی میز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
7 تاثیر تصویر سازی ذهنی مثبت و منفی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 تاثیر تصویرسازی اختصاصی و عمومی شناختی و انگیزشی بر اجرای مهارت دریبل فوتبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
9 تاثیر تواتر بازخورد بر یادگیری تکلیف هدف گیری زنجیره ای ساده و پیچیده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
10 تاثیر خودکنترلی در نمایش الگوی ماهر ویدئویی بر یادگیری دریبل فوتبال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
11 تاثیر کارکردهای خودگفتاری بر یادگیری شوت هندبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
12 تاثیر محرومیت نسبی از خواب بر عملکرد تکلیف شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
13 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و بی هوازی بر قابلیتهای جسمانی پسران 12 تا 14 سال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
14 تاثیر یک برنامه حرکتی ریتمیک بر حافظه عددی دختران کم توان ذهنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
15 رابطه بین انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی با سلامت عمومی مردان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
16 کاربرد تحلیل سلسله مراتبی معکوس IHWP در شناخت سطوح امنیت در محلات شهری بر مبنای شاخص های کالبدی (نمونه موردی شهرکارمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
17 مقایسه هراس اجتماعی در دختران و پسران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
18 مقایسه ی تصویر سازی دیداری درونی و بیرونی دانش آموزان نابینای مطلق و بینا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی