دکتر مسعود چلبی

دکتر مسعود چلبی

دکتر مسعود چلبی

Dr. Masoud Chalabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 4، شماره: 2
2 آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 4، شماره: 3
3 بررسی تطبیقی-کمی اثر سیاست های قومی بر تضاد قومی و شیوه بروز آن ۱۹۹۵- ۲۰۰۴ (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 2
4 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر شادمانی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای بهداشتی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 18، شماره: 2
6 تحلیل تطبیقی کیفی عوامل موثر بر موازنه بین برابری و کارائی علمی نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 3
7 تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
8 تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
9 تحلیل شبکه در جامعه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
10 توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی مطالعه تطبیقی-طولی(۱۹۷۰-۲۰۰۰) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 3
11 شاخص سازی تابع عضویت فازی، نوع شناسی و واسنجی در جامعه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 4
12 مطالعه تطبیقی -طولی و رفتار با داده های مفقوده پاسخ به نقد مقاله"توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی:مطالعه تطبیقی -طولی(۱۹۷۰-۲۰۰۰)" (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 7، شماره: 3
13 مطالعه تطبیقی الگوهای زمانی تشکیل اجتماع ملی (ملت) و عوامل موثر بر آن در کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 3
14 مطالعه تطبیقی تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 1
15 نظام ایلی، ماهیت و مختصات عمده جامعه عشایری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3