دکتر حمیدرضا رحمانی

دکتر حمیدرضا رحمانی استادیار جغرافیای طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بخش تحقیقات خاک و آب

دکتر حمیدرضا رحمانی

Dr. Hamid Reza Rahmani

استادیار جغرافیای طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بخش تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.