دکتر راضیه صبوحی

دکتر راضیه صبوحی محقق مهندسی منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بخش تحقیقات جنگلها و مراتع

دکتر راضیه صبوحی

Dr. Razieh Saboohi

محقق مهندسی منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بخش تحقیقات جنگلها و مراتع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.