دکتر ژانت سلیمان نژاد

دکتر ژانت سلیمان نژاد استاد شیمی معدنی دانشگاه تهران

دکتر ژانت سلیمان نژاد

Dr. janet soleimannejad

استاد شیمی معدنی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تهیه و بررسی ساختار بلوری ترکیب بیس (۳،'۵،۳،'۵ –تترامتیل بنزیدینیوم) بیس (پیریدین-۶،۲-دی کربوکسیلاتو) نیکلات (II) مونوهیدرات (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 3
2 تهیه و تعیین ساختار بلوری شبه چندریخت جدید [Cu(hpydc)(DMP)].۵H۲O با کانال های آب دوست (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 3
3 ساختار بلوری کمپلکس ]آکوا(۲،'۲-بای پیریدین)(۶-کربوکسی پیریدین-۲-کربوکسیلاتو[ مس(II) نیترات آبدار در ۱۵۰ کلوین (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
4 ساختار بلوری کمپلکس پلیمری کادمیم(II) حاصل از ترکیب انتقال پروتون تهیه شده از پی پیرازین و اکسالیک اسید (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 4
5 ساختار بلوری کمپلکس کروم (III)، شامل نیتریلو تری استیک اسید و ۴،′۴- بی پیریدین (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
6 سنتز و بررسی ساختار بلوری ترکیب سوپرامولکولی هسته-پوسته از نانوخوشه پلی-اکسووانادات (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 4
7 سنتز و ساختار بلوری ترکیب آدنینیوم بیس (پیریدین-۲،۶-دی کربوکسیلاتو) کرومات (III)، پیریدین-۲،۶-دی کربوکسیلیک اسید تتراهیدرات (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
8 یک پلیمر کوئوردیناسیونی از منگنز(III) با پیریدین-۳،۲-دی کربوکسیلیک اسید و ۴، ۴-بی پیریدین (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 21، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel highly selective colorimetric sensor for Cu(II) ion using azoazomethine derivatives (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
2 اثر استخلاف روی لیگاند بر برهمکنش های ابرمولکول و انباشتگی بلوری: سنتز و ساختار کمپلکس جدید از Ga(III) و -4 هیدروکسی پیریدین-2،-6 دی کربوکسیلیک اسید (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
3 Triple-decker lanthanide Schiff base complex (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
4 تهیه ، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس باریم (II) با استفاده از پیریدین-2 ، 6- دی کربوکسیلیک اسید و 4، '4- بی پیریدین (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
5 تهیه و شناسایی کمپلکس π- اکسوبیس (اکوپیریدین -2،6 -دی کربوکسیلاتو) قلع (II) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
6 تهیه و شناسایی کمپلکس پروپان - 1و3- دی آمونوم بیس (پیریدین - 2و6- دی کربوکسیلاتو) زینکات (II) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 تهیه، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس مس (II) با استفاده از 4-هیدروکسی پیریدین- 2، 6- دی کربوکسیلیک اسید و گوائیدین (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
8 تهیه، شناسایی و تعیین ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس مس (II) با یک ترکیب انتقال پروتون تهیه شده از 4- هیدروکسی پیریدین-2، 6- دی کربوکسیلیک اسید و 1، 10-فنانترولین (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
9 تهیه، شناسایی وتعیین ساختار بلوری و مولکولی ترکیب کروم п با استفاده از نیتریلو تری استیک اسید و 4 ، 4-بی پیریدین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
10 دو ساختار اَبر مولکولی جدید از قلع IV و سرب II (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
11 سنتز و ساختار بلوری پلیمر کوئوردیناسیونی یک بعدی از مس (II) بر پایه ۲،۳-پیرازین دی کربوکسیلیک اسید (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
12 سنتز و ساختار بلوری ترکیب سوپرامولکولی جدید از وانادیوم (V) بر پایه پیپرازین سیترات (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
13 سنتز و ساختار بلوری ترکیب سوپرامولکولی نو از آهن (II) بر پایه ۴-هیدروکسی -پیریدین -۲،۶-دی کربوکسیلیک اسید (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
14 سنتز و ساختار بلوری ترکیب سوپرامولکولی نو از یون(uPr(IIIبر پایه ۲،۵-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
15 سنتز و ساختار پلیمر یک بعدی جدید ازBa(II) و پیریدین- 6،2 - دی کربوکسیلیک اسید (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
16 سنتز و شناسایی بلوری نو از ستیل تری متیل آمونیوم کلرید و آهن (III) (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
17 سنتز و شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس 2، '2- بی پیریدینیم بیس (پیریدین -2،6 - دی کربوکسیلاتو) آهن (III) تری هیدرات (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
18 سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری ترکیب اَبر مولکولی مس II به دست آمده از پیریدین- 3،2 -دی کربوکسلیک اسید و 4 - 4 بای پیریدین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
19 سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس [Ni(hypydc) (H2O)3] به دست آمده از ترکیب انتقال پروتون پی پیرازینیم 4- هیدروکسی پیریدین - 6،2- دی کربوکسیلات (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
20 سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس Mn2(hypydc)2(H2O)(OH)2.4H2O]n] (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
21 سنتز، شناسایی وتعیین ساختار بلوری و مولکولی ترکیب منگنز П با استفاده ازپیریدین- 3،2 -دی کربوکسیلیک اسید و 4 ، 4 - ی پیریدین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
22 سنتزوساختارترکیب جدیدی ازNi(II) وپیریدین-2،-6 دی کربوکسیلیک اسید (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران