دکتر هادی مختاری

دکتر هادی مختاری دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی صنایع دانشگاه کاشان

دکتر هادی مختاری

Dr. Hadi Mokhtari

دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی صنایع دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Bi-Objective Approach for Design of an Assembly Line Re-Balancing System: Mathematical Model and Differential Evolution Algorithms (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 26، شماره: 2
2 a fixed and flexible maintenance operation planning in a parallel batch machines Production System (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 27، شماره: 2
3 ارائه ی یک الگوریتم تلفیقی جهت مساله زمانبندی پروژه مبتنی بر تخفیف قیمت با استفاده از رویکرد رگرسیون مرحله ای جهت تنظیم پارامترها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 1
4 ارائهی مدل مقدار اقتصادی تولید (EPQ)با در نظر گرفتن تورم، ارزش زمانی پول و متغیر سرمایهگذاری در ظرفیت تولید (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 22
5 امکان سنجی و بهینه سازی ترکیب و زمان بندی طرح های مدیریت بحران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 1
6 Economic Production Quantity Under Possible Substitution: A Scenario Analysis Approach (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 33، شماره: 1
7 Multi-Product Constrained Economic Production Quantity Models for Imperfect Quality Items with Rework (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 32، شماره: 2
8 Optimizing the exploratory drilling rig route based on the Multi-Objective Multiple Traveling Salesman Problem (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 4
9 optimum maintenance strategy selection using a hybrid approach Based on Analytical Hierarchy Process and Revised Multi Choice Goal Programming (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 27، شماره: 4
10 simultaneous optimization of production and quality in a deterioration process (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 27، شماره: 3
11 برآورد ارزش اقتصادی بلوک استخراجی برای طراحی پیشروی ها در معادن روباز، با در نظرگرفتن عدم قطعیت عیار، نمونه مطالعاتی: معدن سنگ آهن چادرملو (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
12 برنامه ریزی یک سیستم تولیدی-دوباره کاری چندمرحله ای با درنظر گرفتن مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 62
13 توسعه مدل مقدار اقتصادی تولید با درنظرگرفتن خرابی احتمالی ماشین، تولید اقلام معیوب و سیاست ارسال چندگانه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
14 توسعه مدل مقدار سفارش اقتصادی چند محصولی با الزام سفارشات هم زمان برای اقلام باکیفیت نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 4
15 توسعه یک کران بالا و الگوریتم حـل ابتـکاری برای مساله زمانبنـدی سفارشـات با هدف کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 2
16 مدل تصمیم گیری چندهدفه با رویکرد برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی فازی در خصوص انتخاب پروژه های سرمایه گذاری در بخش معدن (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 2، شماره: 2
17 مدل تصمیم گیری چندهدفه با رویکرد برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی فازی در خصوص انتخاب پروژه های سرمایه گذاری در بخش معدن (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 6، شماره: 2
18 مدل ساختار شکست کار (WBS) و دیاگرام شبکه برداری برای مدیریت اثربخش پروژه در اکتشاف اسکارن سرب و روی با داده های اکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 53
19 مدل سازی ریاضی زمانبندی فعالیت ها با درنظرگرفتن هزینه های اضافه کاری و جریمه ی دیرکرد برای استخراج بلوک معدن سنگ آهن چغارت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 53
20 مدل سازی و حل تحلیلی مساله برنامه ریزی ظرفیت و زمانبندی تولید یکپارچه : استخراج کران پائین و طراحی یک الگوریتم شاخه و کران کارا (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 2
21 مدیریت و ارزیابی سبد پروژه های مستقل در شرایط عدم قطعیت و سازگاری پروژه ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 3، شماره: 2
22 مدیریت، ارزیابی و سنجش خطر ناشی از لرزش زمین بر اثر انفجارهای در پروژه های معدنی، مطالعه موردی: سد رودخانه ای شور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 0
23 مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 45
24 نگاهی به نقش انگیزش در مدیریت منابع انسانی از منظر قرآن (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application Cutting Plane Method for Stochastic Time Cost Trade off Problem in Project PERT Type Networks (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه یک رویکرد حل تکاملی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای مساله Job shop درحالت عدم انتظار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 Comparing Two Inspection Policies for an EOQ Model with Imperfect Quality Items under Inspection Errors (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 Integrating Production Scheduling with Mid-Term Planning Decisions Using a Decomposition Based Solution Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
5 بررسی مدیریت زنجیره تامین بر مدیریت بهینه مزیت رقابتی با نقش میانجی عملکرد مالی مورد مطالعه شرکت های تولیدی شهر اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
6 بررسی و تحلیل مدل های موازنه زمان و هزینه ی احتمالی در شبکه های کنترل پروژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 تاثیر سیاست های قیمت گذاری تامین کنندگان بر زمان بندی پروژه ها با ا ستفاده از یک الگوریتم تکاملی ترکیبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 مسئله ی زمان بندی پروژه چندسایته با انواع مختلف منابع محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع