دکتر کامران شهانقی

دکتر کامران شهانقی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر کامران شهانقی

Dr. Kamran Shahanaghi

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Chance Constrained Model for a Two Units Series Critical System Suffering From Continuous Deterioration (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 20، شماره: 1
2 A Novel Model for the Analysis of Interactions Between Governments and Agricultures in a Study of Social Beneficial Externalities Based on the Stackelberg Game:A Case Study on Cotton production (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 2
3 ارائه مدل ترکیبی مکان یابی تسهیلات حساس (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
4 ارائه یک زمانبندی بهینه تخصیص منابع مالی در یک پروژه طراحی و ساخت نیروگاه آبی براساس پارامترهای تصادفی فازی با استفاده از الگوریتم هیبریدی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 4
5 Develop AFramework for Selection of Intermediary in Marketing Channel (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 4، شماره: 1
6 Extracting Rules from Imbalanced Data: The Case of Credit Scoring (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 3، شماره: 1
7 Investigating the Effect of Selected Sustainable Development Indicators on Credit Allocation: the Case of National Development Fund of Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 3
8 Markowitz Revisited: Addressing Ambiguity as an Important Parameter in Portfolio Optimization (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 34، شماره: 4
9 Selecting the Most Economic Project under Uncertainty Using Bootstrap Technique and Fuzzy Simulation (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 5، شماره: 1
10 The New Revised Confidence Intervals for the Estimation of Cost and Time in Project Completion (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
11 برنامه ریزی تاکتیکی استوار زنجیره تامین جهانی سه سطحی تحت شرایط اختلال تحریم با در نظر گرفتن عمر قفسه ای (مطالعه موردی: زنجیره تامین دارو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
12 بهینهسازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دومولفهیی با دو نوع خرابی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 21
13 تخمین قابلیت اطمینان سازه ماهواره بر به روش شبکه های بیزین و درخت خطا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 5، شماره: 1
14 زمان انتظار بیماران سرپایی با بهره گیری از مدل های شبیه سازی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 8، شماره: 4
15 شبیه سازی سیستم های بهداشتی و درمانی؛ نگرشی خاص به سیستم های ارائه خدمات سرپایی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 7، شماره: 2
16 طراحی الگوی تصمیم گیری بر اساس MODM جهت برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 13، شماره: 33
17 طراحی مدلی پایدار در مسائل مکان یابی هاب سلسله مراتبی در شبکه حمل ونقل چندوجهی با در نظر گرفتن اثر اختلال (عامدانه و غیرعامدانه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 1
18 کاربرد رویکرد بازرسی برمبنای ریسک در انتخاب سیاست های نگهداری و تعمیرات (نت ) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 2
19 مدل مکان یابی p- میانه دو سطحی در محیط ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparison between convex optimization and systemdynamics methods in Ambulance allocation and redeploymentproblems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
2 A new approach for extension of the ELECTRE I Method for decision-making under fuzzy environment (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
3 A new approach for optimizing a Condition Based Maintenance (CBM) model for a critical deteriorating system (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 A New Nested Partitions Method for the Minimum labeling Spanning Tree Problem (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 A Novel Model of Perishable Inventory Based on Electrical Analogy (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 A POSSIBILISTIC PROGRAMMING APPROACH FOR SOLVING MULTI-OBJECTIVE LOCATION-DISTRIBUTION PROBLEM IN SUPPLY CHAINS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
7 ارائه مدل بهینه سازی مکانیابی و تخصیص هنگام وقوع زلزله در شبکه های بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
8 ارائه مدل تصمیم گیری نگهداری و تعمیرات با رویکرد RBI کیفی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
9 ارائه یک زمانبندی بهینه تامین مالی در یک پروژه طراحی و ساخت نیروگاه آبی براساس مدل ارزش انتظاری و الگوریتم هیبریدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ارتقای توان داخلی
10 ارائهی یک مدل بازی دیفرانسیلی همکارانه بین واحدهای بازاریابی و تولید در یک سازمان غیرمتمرکز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پنجره ایی BSC-DEA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارایه مدل چندهدفه برای طراحی مجدد شبکه خدمات پس از فروش در لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
13 ارایه یک روش جدید تصمیم گیری بدون وزن با استفاده از تکنیک تحلیل پوشش داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
14 ارایه یک مدل دو سطحی با استفاده از نظریه بازی ها در زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
15 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نظریه بازی ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
16 استفاده از مفهوم کارایی فروش در بررسی سهم بازار در مناطق مختلف فروش با بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
17 Choosing appropriate Project Delivery System by using ANP based on the risk criteria (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 Equipment criticality index and resistive maintenance index (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 Estimation of project completion time using proper fuzzy combination of regression methods (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
20 modeling multiple attribute decision making with additional preference informationunder uncertain environment (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
21 Straight Assembly Line Balancing Problem with Deteriorating tasks using Genetic Algorithm (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
22 Supply chain network design and transportation planning with fleet sizing considering both tangible and intangible criteria (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
23 VIKOR توسعه یافته به عنوان روشی جدید برای حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه غیر خطی در مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
24 بررسی ابعاد اقتصادی طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه انرژی با استفاده پویایی های سیستم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
25 بررسی مدیریت ریسک با رویکرد اندازه گیری ریسک در ماتریس های پورتفولیو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
26 بررسی و دسته بندی مدل های برنامه ریزی پروؤه با محدودیت منابع در محیط فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
27 برنامه ریزی استراتژیک زنجیره تامین با استفاده از مدل مدیریت محدودیت ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 برنامهریزی زمان پایش وضعیت بر اساس قابلیت اطمینان و برآورد اهمیت دستگاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی
29 بکارگیری چهارچوب مفهومی بومی توسط تکنیک تاپسیس برای انتخاب اعضای کانال بازاریابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
30 بهینه سازی و آرام سازی ترافیک اتوبانها با بهره گیری از منطق تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
31 بهینهسازی قابلیت اطمینان فازی برای بسته های نرم افزاری دارای افزونگی و محدودیت هزینه با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
32 تحلیل و بررسی عوامل موثر بر اشتال جوانان توسط مندولوژی پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
33 ترکیب پویایی سیستم ی و تئوری بازیها دربررسی و تحلیل سیستم ها ارائه مدل ابتکاری درزنجیره تامین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 ترکیب مدلسازی ریاضی و شبیه سازی جهت تخصیص ترکیبی بهینه ازتجهیزات دربندرکانتینری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
35 تعیین پاسخ بهینه قطعی جدول از-به با استفاده از روش برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
36 تعیین تابع جریمه ی پویا در قرارداد همکاری با استفاده از نظریه بازی ها و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 تقسیم بندی پویای بازار مسکن شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
38 تلفیق روشهای AHP و VIKOR جهت مکانیابی پالایشگاه نفت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 توسعه روش VIKOR برای مسائل تصمیم گیری با داده های بازه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
40 توسعه مدل برنامهریزی استوار مدل مکانیابیانبارهای لجستیک امداد بر مبنای شبیه سازی مونتکارلو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
41 توسعه مدل جدید مکانیابی مراکز اورژانس، اعزام آمبوالنس ها بر مبنای اولویت های مختلف و تعیین ظرفیت بهینه در حالت عدم قطعیت تقاضا، زمان سفر و زمان پردازش در محل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
42 توسعه مدل دینامیکی مدیریت دانش در سازمانهای دانش محور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 توسعه مدل سه بعدی جهت اندازه گیری ریسک در ماتریس پورتفولیوی BCG (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 حل مساله هزینه- زمان احتمالی با رویکرد پایگاه قواعد احتمالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
45 روشی جدید برای محاسبه توزیع امکان متغیرهای فازی در یک مسئله PLP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
46 زمانبندی مساله جریان کارگاهی با شرط تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 سیستم کنترلی برنامه توزیع آموجودی در کنترل موجودی بهینه زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
48 شبیه سازی فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 کاربرد بهینه سازی توده ای ذرات و ارزش خالص فعلی پایدار برای قراردادهای BOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
50 کاربرد تئوری محدودیت ها toc درپویایی های سیستمی SD همراه با یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 محاسبه میزان قطعیت در شبیه‌سازی گسسته پیشامد فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
52 مدل دینامیکی افزایش وام های پرداختی، تامین منابع بواسطه سپرده گذاری یا حمایت دولت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
53 مدل سازی صنعت شیر یارانه ای توسط متولوژی پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
54 مدل کنترلی پیشگیرانه در کنترل بهینه زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
55 مدلسازی و حل مسئله تصمیم گیریچند معیاره پوشش مجموعه به کمک الگوریتم TOPSIS 2 فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 مدلی برای بدست آوردن اوزان شاخص های یک مسئله MADM ازدو ماتریس مقایسات بازه ای روی شاخص ها و گزینه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
57 مروری بر سازگاری ماتریس قضاوت گروهی در AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
58 مکان یابی مراکز اورژانس تخصیص ومسیر یابی امبولانس تحت فضای عدم قطعیت با استفاده از روش Leader Follower- Robust (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا