دکتر عبدالعلی رمضانی

دکتر عبدالعلی رمضانی دانشیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان

دکتر عبدالعلی رمضانی

Dr. Abdolali Ramazani

دانشیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرالکترونهشت تناوبی نامتقارن در محلول های با pH متفاوت برساختار بلوری و خواص مغناطیسی نانو سیم های Co (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 11، شماره: 2
2 بررسی تغییرات پارامترهای ساختاری نانوسیم‌های مغناطیسی نیکل بر بازده الکترونهشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 3
3 تاثیر لایه های مختلف اکسید بر خواص حسگری فیلم آلومینای آندی نانوحفره دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 13، شماره: 4
4 تحلیل عددی جریان در انژکتور برخوردی موتور سوخت مایع موشک (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 1، شماره: 2
5 تعیین تابع توزیع بهینه نمار شکست و عمق نفوذ آنیونها در بلور نوری آلومینای حفره دار (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 7، شماره: 3
6 نانوحسگرهای گازی بر اساس نانوحفره های آلومینای ساخته شده به روش آندیزاسیون سخت برای حسگری رطوبت در دمای اتاق (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 10، شماره: 3
7 نقش ناهمسانگردیهای بلوری و شکلی بر خواص مغناطیسی نانوسیمهای کبالت و نیکل (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر pH و ترکیب مخلوط اسید سولفوریک - اکسالیک بر شکل گیری آرایه منظم حفره ها در آلومینا (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
2 اثر پارامترهای ولتاژ پالس بر خواص مغناطیسی و میکروساختار نانو سیم های آهن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
3 اثر ولتاژ الکتروانباشت نامتقارن با لایه سدی ضخیم برساختار بلوری و خواص مغناطیسی نانوسیم های کبالت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
4 بررسی اثر Ph و فرکانس در انباشت شیمیایی به روش AC بر خواص مغناطیسی و ساختار کریستالی نانوسیمهای کبالت (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
5 بررسی اثر زمان خاموشی در انباشت شیمیایی به روش پالس بر خواص مغناطیسی و ساختار بلوری نانوسیم های آلیاژی Fe0.45Ni0.55 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
6 بررسی اثر شکل پالس در ویژگی های مغناطیسی نانو سیم های کبالت ساخته شده، در آلومینای حفره دار (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
7 بررسی اثر غلظت درخودآرایی نانو حفره های آلومینا با جریان آندایز بالا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
8 بررسی اثر فرکانس در انباشت شیمیایی به روش متناوب بر خواص مغناطیسی و ساختار بلوری آرایه نانوسیمهای آهن (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
9 بررسی اثر قطره دهانه نانو حفره ها برروی پارامترهای پاسخ حسگر رطوبت براساس آلومینای حفره دار ساخته شده به روش آندیزاسیون سخت (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
10 بررسی روش الکتروانباشت شیمیایی متناوب نامتقارن بر روی خواص مغناطیسی و میکروساختاری نانوسیمهای کبالت تهیه شده در قالب اکسید آلومینیوم آندی (AAO) (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
11 خواص مغناطیسی نانوسیستم های آلیاژی Cox Fe1-x در قالب آندایز شده با اسید سولفوریک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
12 ساخت بلورهای نوری دو بعدی با روش آندایز سخت و بررسی خواص نوری آنها (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
13 ساخت توری پراش دو بعدی با فاصله بین شبکه ای 330 نانومتر به روش آندایزسخت و بررسی خواص نوری آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
14 ساخت نانو پروب های آرایه ای مس در قالب آلومینای آندی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو