دکتر سید امین اصغری پری

دکتر سید امین اصغری پری Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Al Anbia University of Technology,

دکتر سید امین اصغری پری

Dr. Seyed Amin Asghari Pari

Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Al Anbia University of Technology,

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating the Effect of Different Arrangements of Obstacle on the Stepped Spillway on Flow Characteristics and Energy Dissipation (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 4
2 بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع، شکل و محل قرارگیری موانع گابیونی در کنترل جریان غلیظ رسوبی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
3 بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه جت های روزنه ای مستغرق بر الگوی آبشستگی پایین دست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
4 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل صفحات مستغرق بر آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
5 بررسی آزمایشگاهی کنترل جریان غلیظ رسوبی به کمک احداث مانع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
6 بررسی آزمایشگاهی مقایسه اثر صفحه متخلخل، مانع پیوسته و مانع متخلخل پیوسته در لبه سرریز پلکانی بر مشخصه های جریان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 83
7 بررسی تاثیرسازه های عرضی بر روی پهنه سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 3
8 بررسی عددی اثر استفاده از مانع صفحه ای و موانع ستونی مورب در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
9 بررسی عددی اثر زاویه بالادست مانع و عمق آب مخزن در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
10 بررسی عددی تاثیر ایجاد زبری، الگوی قرارگیری، ارتفاع و شکل زبری در کنترل جریان غلیظ با استفاده از ANSYS-CFX (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 15، شماره: 2
11 بررسی علل بروز آب شستگی در پایین دست حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا و ارایه راه کار مناسب برای کنترل آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
12 تاثیر زاویه برخورد جریان و ارتفاع قرارگیری صفحه مستغرق محدب-تخت بر کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 4
13 مدلسازی عددی پاسخ لرزه ای تونل های دایره ای کم عمق در زمینه ای لایه ای همگن با استفاده از نرم افزار آباکوس و مقایسه نتایج آن با روش های تحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 6، شماره: 1
14 مقایسه آزمایشگاهی اثر صفحات متخلخل و موانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
15 مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر میزان بازشدگی دریچه تخلیه تحتانی بر ابعاد و راندمان رسوب شویی سازه های استوانه و نیم استوانه بهینه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 The laboratory investigation of the effect of continuous obstacles on the edge of small-scaled stepped spillway on the hydraulic characteristics and energy dissipation (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 براورد فر سایش خاک و تولید رسوب حوزه ابخیز چم اسیاب مطالعه موردی با استفاده از مدل MPSIAC در محیط ARC GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
4 بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع مانع پیوسته در لبه سرریز پلکانی بر مشخصه های جریان با استفاده از تکنیک پردازش تصویر BIV (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 بررسی آزمایشگاهی اثر توسعه ی طولی پایه بر میزان آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 بررسی آزمایشگاهی اثر چینه ی متخلخل بر استهلاک انرژی در مدل های سرریز پلکانی (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
7 بررسی آزمایشگاهی اثر شطرنجی بودن مانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
8 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل مقطع بر الگوی آبشستگی پایین دست جت های مستغرق (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی آزمایشگاهی اثر محل قرارگیری محل مانع پیوسته بر روی پله در سرریز پلکانی بر مشخصات هیدرولیکی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی آزمایشگاهی اثر موانع گابیونی در کنترل جریان غلیظ رسوبی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر حذف مانع غیرپیوسته در کناره سرریز پلکانی بر مشخصات هیدرولیکی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب در میزان آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش ( مطالعه موردی سد شهدا) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر گسترش عمقی دریچه تخلیه کننده تحتانی مخزن بر رسوب شویی تحت فشار مخازن سدها برای رسوبات غیرچسبنده (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر گسترش عمقی سازه نیم استوانه بهینه بر پارامترهای رسوب شویی تحت فشار در مخزن سد (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مانع غیرپیوسته مختلخل سه بعدی در لبه سرریز پلکانی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری مانع غیر پیوسته در کف پله بر مشخصات هیدرولیکی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی اثر ایجاد زبری در کنترل جریان غلیظ به کمک CFD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی اثر تخلخل در سرریزهای پلکانی بر استهلاک انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
19 بررسی اثر زبری متخلخل و توپر بر پیشانی جریان غلیظ (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
20 بررسی اثر غلظت جریان در کنترل جریان غلیظ با مانع در مخازن سدها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی اثر کنترل مانع بر جریان های غلیظ رسوبی با استفاده از مدل DPM (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
22 بررسی اثرشیب دبی و غلظت جریانهای گل آلوده پیوسته درمخازن سدها بااستفاده ازمدل دوفازی DPM (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
24 بررسی تاثیر استفاده از روش های مختلف محاسبه زمان تعادل در برآورد میزان کاهش آبشستگی پایه پل با استفاده از صفحات مستغرق و شمع های حفاظتی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
25 بررسی تاثیر استفاده از شکاف در کف حوضچه آرامش در کاهش طول پرش (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 بررسی تاثیر دبی جریان براستهلاک انرژی درسرریزهای پلکانی با استفاده ازمدل ریاضی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 بررسی تأثیر شکل صفحه مستغرق بر کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
28 بررسی تراز مناسب نصب طوقه های دندانه دار در کاهش آب شستگی اطراف پایه پل استوانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 بررسی رابطه برآورد سرعت راس جریانهای غلیظ تحت شرایط شیب ، غلظت و دبی متغیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی عددی اثر ارتفاع مانع متخلخل سه بعدی در کنترل جریان غلیظ در جریان های فوق بحرانی و زیر بحرانی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 بررسی عددی اثر تغییر فاصله برای موانع متوالی هم اندازه و تغییر اولویت قرارگیری برای موانع متوالی غیرهم اندازه در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
32 بررسی عددی اثر مانع و زبری بصورت جداگانه و توأم در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
33 بررسی کنترل جریان غلیظ رسوبی با مانع در جریانهای زیربحرانی و فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی کیفیت آب از نظر شرب ، کشاورزی و صنعت در حوزه های آبخیز تالوگ و سردشت (دزفول، خوزستان ) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
35 بررسی مدلهای آشفتگی جهت حل عددی جریانهای غلیظ با استفاده ازنرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
36 بررسی مقدار آبشستگی موضعی حول پایه پل در حضور طوقه های شکاف دار (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 بررسی وضعیت رسوبگذاری سد مارون با استفاده از نرم افزار GSTARS3 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
38 مشابه سازی آزمایشگاهی اثر اندازه صفحات یخ بر ابعاد حفره آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 مطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با شیب مثبت ( مطالعه موردی حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا) (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
40 معرفی روش های کنترل رسوبگذاری مخازن و مدلسازی عددی اثر مانع بر کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران