دکتر حسن زرنوشه فراهانی

دکتر حسن زرنوشه فراهانی استادیار گروه آموزشی: الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر حسن زرنوشه فراهانی

Dr. hasan Zarnoshe farahani

استادیار گروه آموزشی: الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.