آقای دکتر مینو آشوری

دکتر مینو آشوری دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.

آقای دکتر مینو آشوری

Dr. Minoo Ashuri

دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مینو آشوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی