دکتر حمید مسجد سرایی

دکتر حمید مسجد سرایی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

دکتر حمید مسجد سرایی

Dr. Hamid MasjedSaraei

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «پیوند» عضو، یکی از «محرمات نکاح» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 55
2 اجرای حدود در عصر غیبت (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
3 اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 7، شماره: 2
4 اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 51
5 امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 70
6 امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 5، شماره: 2
7 بازپژوهی در حکم فقهی «شرط عدم مهر» در نکاح (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 15، شماره: 26
8 بازپژوهی در مساله «اعراض مشهور از خبر» (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 55، شماره: 2
9 بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتده رجعیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 16
10 بازخوانی ادله ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده ۲۲۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲) (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 53، شماره: 1
11 بازخوانی و نقد ادله اختصاص حق شفعه به «بیع» (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 51، شماره: 2
12 بررسی تطبیقی شرایط اعمال و اجرای قاعده مقابله با خسارت در نظام حقوقی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 3
13 بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 34
14 بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 53، شماره: 1
15 بررسی و تحلیل ابعاد مختلف امنیت فردی و تعارضات احتمالی آن با تاکید بر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 3، شماره: 6
16 بررسی و مقایسه نظریات امام خمینی (ره) و ماوردی در مورد حکومت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 4
17 پیوند عضو ناقل وراثت و تاثیر آن در حکم نسب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 15، شماره: 3
18 تاملی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 11، شماره: 42
19 تاملی در حکم فقهی پدیده زمین خواری (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
20 تاملی در حکم فقهی پدیده زمین خواری (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
21 تاملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق. م. ا (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 1
22 تبیین فقهی و حقوقی حق العمل کاری و مقایسه آن در مذاهب خمسه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
23 تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 9، شماره: 33
24 تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 15، شماره: 28
25 تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 63
26 تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 18، شماره: 1
27 تغلیظ دیه (تحلیل فقهی حقوقی ماده ۲۹۹ ق. م. ا.) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 35، شماره: 3
28 توکیل در وقف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 10، شماره: 3
29 جستاری در روائی محرومیت زوجین از حق قصاص (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 28
30 جستاری در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 19، شماره: 1
31 جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 1، شماره: 1
32 حقوق و تکالیف فقهی حقوقی راهن و مرتهن؛ میانکنشی اخلاقی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 35
33 درآمدی بر «مفهوم مخالف» در تفسیر گزاره های حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 45
34 درآمدی بر ماهیت فقهی حقوقی «مستمری» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 49
35 درنگی در روایی «حبس انفرادی» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 2
36 عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 10، شماره: 19
37 کاربردهای تاثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره های اصولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 1
38 کیفیت اعتبار« قصد قربت» در واجبات تعبدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 10، شماره: 1
39 کیفیّت تحقّق «علم» در گزاره های شرعی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 52، شماره: 1
40 مبانی حکم حیات و موت در پدیده مرگ مغزی از منظر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 5، شماره: 10
41 مفهوم و ماهیت حرز با رویکردی به سرقت­های اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 3، شماره: 7
42 مقتضای اصل عملی به هنگام شکّ در نفسی و غیری بودن «واجب» (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 50، شماره: 2
43 نقد ادله اعتبار «ماضویت» در انشای صیغه معاملات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 20، شماره: 1
44 نقد و ارزیابی نظریه «اشتراک معنوی عقود» در حقوق اسلام (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 14، شماره: 3
45 نقد و بررسی فقهی ادله اعتبار کتابت دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 5، شماره: 8
46 نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 1
47 نگاهی نو به حکم وصیت به ثلث (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 10، شماره: 4
48 نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 54، شماره: 2
49 واکاوی در ادله شمول تعزیر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 4
50 واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه بان در معابر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 11، شماره: 3
51 وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 13، شماره: 1
52 همطرازی ولایت پدر و جد پدری در ترازوی قواعد اصولی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازپژوهی در مفهوم و قلمرو اصل برائت کیفری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
2 بررسی جرایم مرتبط با حامل های انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 بررسی جرایم مرتبط با حامل های انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا
4 بررسی حقوقی و فقهی مسیولیت دولت در قبال ریزگرده (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
5 شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین اسلام (دریافت مقاله) سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی
6 مبانی مسیولیت دولت در قبا ل مبارزه با الاینده های طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
7 مسیولیت مدنی دولت در قبال ریزگردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
8 مصلحت اندیشی درمدیریت امام علی (ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
9 مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در ایران و لبنان با مطالعه دستورات اسلام (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
10 مطالعه مقایسه ای احکام زندان در اسلام و ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
11 مطالعه و بررسی جرم دزدی از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
12 نگاهی به جرایم مرتبط با انرژی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
13 نمونه هایی از احکام حکومتی علمای امامیه در عصر غیبت و تأثیر آن در تقویت اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی