دکتر رضا حسینی

دکتر رضا حسینی استاد، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

دکتر رضا حسینی

Dr. Reza Hosseini

استاد، گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولین گزارش از (Camponotidea saundersi (Hemiptera, Heteroptera, Miridae برای ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 2
2 اولین گزارش از حضور کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در محیط طبیعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 12، شماره: 2
3 اولین گزارش سوسک (Parophonus dia (Col.: Carabidae برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 2
4 اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
5 Comparison of different DNA extraction methods for the molecular study of bark beetles (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 6، شماره: 1
6 First report of Anurophorus silvaticus (Collembola: Isotomidae) for Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 15، شماره: 2
7 بررسی تفاوت های ژنتیکی جمعیت های کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis Lepidoptera: Pyralidae با استفاده از نشانگر RAPD در استان گیلان از ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
8 تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
9 تاثیر رژیم های مختلف غذایی بر شاخصهای جدول زندگی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
10 تاثیر طعمه های مختلف بر فعالیت آنزیم های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 3
11 تأثیر سه رژیم غذایی بر برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
12 تعیین ویژگی های بیو شیمیایی آنزیم های آلفا و بتا گلوکزیداز گوارشی زنبور برگ خوار ثانوی رز Allantus viennensis (Hym.: Tenthredinidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
13 خسارت کنه های اریوفید (Acari: Eriophyidae) روی برگ نو در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 13، شماره: 1
14 زنبورهای پارازیتویید جنس (Encarsia Förster (Hymenoptera: Aphelinidae حاشیه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 2
15 شناسایی مولکولی سوسک های پوست خوار درختان نارون با استفاده از روش خط شناسه گذاری DNA barcoding (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 1
16 شناسایی مولکولی و ریخت شناسی دو گونه از کنه های خانواده Pachylaelapidae Berlese (Acari: Mesostigmata) در استان گیلان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 1
17 عملکرد تولیدمثلی Chouioia cunea Yang (Hym.: Eulophidae) زنبور پارازیتویید پروانه ابریشم باف پاییزی Hyphantria cunea Drury (Lep.: Arctiidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 2
18 عملکرد زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) روی شش گیاه میزبان مختلف در شرایط میکروکازم (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 2
19 فون و کلید شناسایی سن های آبزی خانواده Corixidae (Hem.: Heteroptera) استان های مازندران و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 12، شماره: 4
20 گزارش سه گونه از کنه های پارازیتنگونای خشکی زی (Acari: Erythraeidae) انگل حشرات از استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 11، شماره: 3
21 معرفی کنه های جمع آوری شده از تله های نوری در شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 12، شماره: 1
22 مقایسه کمیت و کیفیت روش های مختلف استخراج دی ان ای از زنبورهای پارازیتویید جنس Lysiphlebus به روش اسپکتروفتومتری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
23 مقایسه ی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) و شته ی جالیز، Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تنوع ژنتیکی کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis walker دRAPDر استان گیلان و غرب استان مازندران با استفاده از نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 بررسی فیلوژنی گونه Parisotoma notabilis (Collembola:Isotomidae) به وسیله ژن میتوکندریایی COI (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 شناسایی مولکولی سوسک پوستخوار گونه Scolytus rugulosus با روش DNA بارکدینگ در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 معرفی 3 گونه و 2 جنس از پادمان خانواده Entomobryidaeاز شهر رشت و حومه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 مقایسه پنج روش مختلف استخراج DNA زنبورهای پارازیتوئید جنس Lysiphlebus با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی