دکتر جلال جلالی سندی

دکتر جلال جلالی سندی استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

دکتر جلال جلالی سندی

Dr. Jalal Jalali Sendi

استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضد قارچی عصاره چند گیاه بومی روی ،Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در آزمایشگاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 40، شماره: 1
2 اثرات زیرکشندگی پری پروکسی فن روی بعضی خصوصیات بیولوژیکی و بیوشیمیایی سوسک برگ خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 4
3 اولین گزارش از وجود تریپس توت ( Pseudodendrothrips mori NIWA (Thy.: Thripidae به عنوان گونه ی جدید برای فون حشرات توتستانهای شمال ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
4 ایجاد و تعیین ویژگی های یک رده سلولی جدید از هموسیت های لارو زنبور برگخوار رز Arge ochropus (Hymenoptera; Argidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 2
5 Chemical composition, toxicity and physiological effects of essential oil of Rosemarinus officinalis on lesser mulberry pyralid, Glyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 4
6 Effect of Citrullus colocynthis (Cucurbitaceae) agglutinin on the life table parameters of Apomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 1
7 Effect of Neem based insecticide Achook® on mortality, biological and biochemical parameters of elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 3
8 Effects of three Quercus species on feeding performance of the green oak leaf roller, Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 5
9 Impact of pyriproxyfen and methoxyfenozide on hemocytes of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 4
10 Life table parameters and biological characteristics of citrus butterfly Papilio demoleus (Lepidoptera: Papilionidae) on various citrus hosts (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 3
11 بررسی آزمایشگاهی اثر دما روی دوره های رشدی کفشدوزک Oenopia conglobata تغذیه شده روی شته صنوبر (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
12 بررسی آزمایشگاهی بیولوژی سوسک برگخوار نارون( Xanthogaleruca luteola Muller ( Col .: Chrysomelidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
13 بررسی تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی فرمولاسیون نانوامولسیون برخی اسانس ها و یک عصاره گیاهی در سفیدبالک پنبهBemisia tabaci (Gennadius) ‎ (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 2
14 بررسی زیست شناسی مگس(Sphaerophoria scripta ( Dip.: Syrphidaeدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
15 بیمارگری چهار جدایه قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روی لارو پروانه برگ خوار توت (Lep.; Pyralidae) Walker Glyphodes pyloalis در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 4، شماره: 3
16 بیولوژی آزمایشگاهی ونوسانات فصلی تریپس توت (Pseudodendrothrips mori Niwa ( Thy .: Thripidae در استان گیلان( منطقه پسیخان) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
17 تاثیر اسانس(Rosmarinus officinallis (Lamiaceae بر مرگ و میر و فیزیولوژی سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 3
18 تاثیر افزودن پروتئین های کازئین و زئین به رژیم غذایی بر برخی از شاخص های تغذیه ای و ایمنی شناختی Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 8، شماره: 2
19 تاثیر اگزیندول و حشره کش بیولوژیک بایولپ® بر سمیت، شاخص های تغذیه ای، آنزیم های گوارشی و ذخایر انرژی کرم قوزه پنبهHelicoverpa armigera Hubner (Lep.: Noctuidae) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 12، شماره: 3
20 تاثیر بازدارندگی پایری پروکسی فن بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 9، شماره: 3
21 تاثیر بازدارندگی تخم ریزی و کشندگی اسانس های رزماری، نعناع فلفلی و اکالیپتوس و عصاره آویشن باغی، فرموله شده به صورت نانو و میکروامولسیون، روی سفیدبالک Bemisia tabaci در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 38، شماره: 1
22 تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 1
23 تاثیر چند اسانس و عصاره گیاهی میکرو و نانوامولسیون شده روی سفیدبالک پنبه، (Gennadius) Bemisia tabaci، در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 7، شماره: 3
24 تاثیر دماهای مختلف روی پارامترهای زیستی کفشدوزک (Hippodamia variegate ( Col.: Coccinellidaeدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
25 تاثیر سرم جنین گاوی بر رشد سلول های خونی لاروهایHelicoverpa armigera، Anagasta kuehniella و Arge ochropus در محیط کشت سلولی۴۰۰ Ex-cell (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 9، شماره: 3
26 تاثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم گذاری کنه ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
27 تاثیر فلز روی (Zn۲+) بر سیستم ایمنی سلولی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera Hübner (Lep.: Noctuidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 5، شماره: 3
28 تأثیر لکتین استخراج شده از قارچ Sclerotinia sclerotiorum بر مرگ ومیر و پارامترهای فیزیولوژیک لاروهای پروانه سفیده بزرگ کلم، Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
29 تعیین ویژگی ‎های بیوشیمیایی آنزیم های گالاکتوزیداز درپروانه ی ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
30 سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 3
31 شناسایی سلول های خونی لارو شب پره خرنوب (Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 3
32 شناسایی و شمارش تفرقی و کل سلول های خونی در مراحل مختلف زندگی سوسک برگ خوار نارون Chrysomelidae) : Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 2، شماره: 2
33 شناسایی و شمارش تفرقی و کل همو سیت های لارو پروانه ی سفید اشجار، (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae، و برگ خوار توت،( Glyphodes pyloalis (Lep.: Crambidae، و بررسی تاثیر هورمون جوانی I روی این سلول ها (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
34 کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ ومیر و شاخص های فیزیولوژیکی شب پره پشت الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
35 کشت سلول های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
36 کنترل موثر و ایمن کک های ناقل طاعون با استفاده از تنظیم کننده های رشد حشرات: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 6
37 گزارش سه گونه مگس از خانواده ی Syrphidae در ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
38 مقاومت تقاطعی کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) به آبامکتین و اسانس روغنی رزماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 1
39 مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 4، شماره: 4
40 مقایسه ی شاخص های تغذیه ای و آنزیم های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه ی سه رقم انار (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 2
41 مکانیسم های مقاومت کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Acari: Tetranychidae Koch بع آبامکتین (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات توام عصاره های گیاهی و قارچ Beauveria bassiana علیه Hyphantria cunea روی میزبا نهای گیاهی مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 اثرات حشره کشی و بازدارندگی تغذیه ای عصاره متانولی گیاه دارویی استوخودوس Lavandulaofficinalis L. بر لاروهای سن سوم سفیده کوچک کلمPieris rapae L (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
3 تاثیر عصاره گیاهان رزماری Rosmarinus officinalis L و گندواش Artemisia annua L. روی فیزیولوژی تولید مثل و برخی از پارامترهای زیستی شب پره هندی آرد Plodia interpunctella (Hubner) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 تاثیر گونه های گل جعفری (Tagetes erecta , T. patula) بر نماتد زخم ریشه چای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 تأثیر درختان نارون بر فعالیتهای آنزیمی سوسک برگخوار نارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 تأثیر میزبانهای مختلف روی میزان مصرف و کارایی مواد غذایی درسوسک برگخوار نارون Xanthogalerucaluteola Muller (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 فعالیت آلفا آمیلاز در ابریشم باف پاییزی Hyphantria cunea روی میزبان های گیاهی مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 کنترل نماتد زخم ریشه چای با عصاره آبی درمنه خزری (Artemisia annua) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 مقایسه ی زیست شناسی شب پره ی خرنوب Ectomyeloies ceratoniae Zeller Lep.:Pyralidae روی سه رقم میوه انار در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی انار