دکتر سید حسین حسینی

دکتر سید حسین حسینی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید حسین حسینی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارجاع ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعه سیاست کیفری سخت گیرانه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 27
2 ارزیابی هزینه‌های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 25، شماره: 15
3 اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
4 اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 12
5 بازپژوهی رویکرد جامعه مدار به عدالت ترمیمی از منظر مداخله جامعه محلی (با تاکید بر الگوی سیاستگذاری تقنینی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 6، شماره: 4
6 بررسی عوامل موثر بر پیشگیری از جرایم زیست محیطی در شهر هرات (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 49، شماره: 2
7 بررسی میزان تاثیرپذیری درآمدهای مالیاتی از متغیرهای قانونی پس از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 10
8 برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 2
9 پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 10
10 تاثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 28، شماره: 20
11 تاثیرات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
12 تحلیل جامعه شناختی مجازات درزمینه جرائم آب " مطالعه موردی: آرای قضایی حوزه دشت سیستان" (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
13 توسعه سیاست کیفری سخت گیرانه در اصلاحیه قانونی تحدید مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 109
14 درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
15 درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 107
16 سیاست جنایی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 5
17 ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 32
18 ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی (مطالعه موردی قاعده درا در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 3
19 مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تاکید بر سیاست جنایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 9، شماره: 32
20 نقش جنسیت مونث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 11
21 نهادهای نظارتی حاکم بر قراردادهای مالی دولتی وچالش های آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازی در یک یگان نظامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
2 آسیب ها و راهکارهای حقوقی نسبت به نقش خانواده در فرآیند بازپروری اطفال بزهکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
4 بررسی ارتقاء امنیت اجتماعی در پرتو نظریه اقتصاد جرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
5 بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
6 بررسی تطبیقی جرم سیاسی و بغی در فقه و قانون موضوعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
7 بررسی عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات برون شهری استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
8 تحلیل آسیب اجتماعی بزه قماربازی در فضای واقعی و مجازی با تاکید بر رویه قضایی و آمار پلیس فتا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
9 جایگاه حق بر سلامت جنسی در حقوق کیفری بین الملل (با نگرشی بر پرونده الحسن در (ICC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
10 جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی (دریافت مقاله) همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن
11 درآمدی بر رویکرد جرم شناختی در حوزه بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
12 راهنمای تدوین مقاله سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی بررسی مروری جرم شناختی قاچاق کالا و ارز (زمینه، علل و پیشگیری) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
13 سیاست جنایی مشارکتی در خصوص بازپروری اطفال بزهکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
14 کیفیت حمایت از کاهش آسیبهای اجتماعی بی حجابی در قلمروی قوانین کیفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
15 واکاوی تحولات مفهوم جنایت علیه بشریت با توجه به آراء محاکم بین الملل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی