دکتر ساناز سعیدی مفرد

دکتر ساناز سعیدی مفرد Associated professor, Department of Urbanism, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

دکتر ساناز سعیدی مفرد

Dr. Sanaz Saeidi Mofrad

Associated professor, Department of Urbanism, Mashhad branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Contrastive Analysis of Urban Resilience Theories in Urban Planning and Urban Design (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 1، شماره: 2
2 ابزارهای مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 36
3 ارزیابی ارتقا سلامت روان در فضاهای رهاشده ی شهری با محوریت شکل گیری شهر سالم مطالعه موردی : شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیرات بصری نمای ساختمان ها بر منظر طبیعی (نمونه موردی:بلوار نمازمشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 11
5 Evaluating effective strategies on the efficiency of worn-out urban fabric with an urban Resilience Approach (case study: Sisabad neighborhood of Mashhad) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 3
6 Identification and evaluation of physical indicators affecting emergency accommodation and safe places with physical resilience approach Case study: District ۱۱ of Mashhad (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 3، شماره: 1
7 Identifying the Dimensions and Components of the Health-oriented Urban Form with An Emphasis on the Epidemic Disease: A systematic scoping review (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 6، شماره: 2
8 Social events and investigating their role in culture-led urban regeneration of the historical context using the method of structural equations. (Case study: Arg neighborhood of Mashhad) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 3، شماره: 2
9 Urban sprawl trend analysis using statistical and remote sensing approach Case Study: Mashhad City (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی تاثیر نشانههای شهری بر مسیریابی کودکان (نمونه مورد مطالعه: محله سجاد مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 43
11 پهنه بندی خطر وقوع سیل در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از عملگرهای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 66
12 تاثیر خرد اقلیم های شهری بر آسایش محیطی در فضای باز عمومی( نمونه موردی: میدان شهدا شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 40
13 تببین شاخص های محیطی موثر بر استرس شهروندان در فضای شهری ( مطالعه موردی : محله سیرده سبزوار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 1
14 تحلیل تطبیقی نظریه جزایرگرمایی و تاب آوری اقلیمی (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 5، شماره: 19
15 تدوین برنامه راهبرد توسعه شهری پایدار در جهت تحقق برنامه ریزی شهری با تاکید بر مشارکت مردمی(مورد پژوهی :شهر شیروان) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 2
16 تدوین راهکارهای موثر بر ارتقا سلامت جسمانی شهروندان با تاکید بر رویکرد شهر پربازی؛ (مطالعه موردی: محله استاد یوسفی شهر مشهد) (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 3، شماره: 12
17 خوانش عوامل موثر بر رفتار مسیریابی گردشگران شهری با استفاده از فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 69
18 سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری با تاکید بر جزایر حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
19 سنجش پدیده پراکنده رویی شهری با استفاده از مدل F’ANP مطالعه موردی: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 30
20 سنجش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی: محله پایین خیابان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 27
21 سنجش و ارزیابی تاب آوری اکولوژی و کالبدی-زیرساختی شهر فریمان در برابر مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 40
22 معرفی اسناد هدایت طراحی شهری الگوی رشد هوشمند و کاربست آن در ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 43
23 مقایسه تطبیقی نظریات شهرسازی پیرامون موضوع مسکن اجتماعی با تاکید ویژه بر نظریه اصالت بخشی و ساختاری (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 5، شماره: 19
24 نقش ارزش های فرهنگی در اضطراب مسیریابی گردشگران مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل مفهومی جهت دستیابی به محله پایدار و عدالت محور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارتقاء سرزندگی با تاکید بر مولفه های هویت بخش به منظور دستیابی به محله پایدار ( محله ارگ شهر مشهد مقدس ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
3 ارتقاء کیفیت سرزندگی با تاکید بر ساختار پیاده ( محله ارگ شهر مشهد مقدس ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
4 ارزیابی شاخص های موثر بر عملکرد مدیریت شهری در مواجهه با مخاطرات طبیعی (نمونه موردی:شهر زابل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
5 اصول عراحی منظر شهری خیابان جهت دستیابی به پایداری اکولوشیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 امکان سنجی پیاده سازی رویکرد اصالت بخشی در ساماندهی بافت فرسوده ( نمونه موردی: محله سرشور مشهد ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
7 امکان سنجی کاربست رویکرد نوزایی در ساماندهی محله سرشور شهر مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
8 Enhancing liveliness with the emphasis on identity components for gaining sustainable neighborhood (Mashhad Arg neighborhood, Iran) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 Pedestrianization: A Step toward urban sustainability (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
10 Recognizing the effect of food centre spatial dispersal on pilgrim's behavior patterns in food finding activities Case study: Mashhad City (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
11 Understanding Smart Growth savings (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
12 باز آفرینی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر بهبود درآمد های پایدار شهری (بررسی نظریه زوال شهری) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 باز آفرینی شهری با رویکرد احیاء حیات مدنی نمونه موردی محله ارگ مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
14 باز آفرینی شهری با رویکرد احیاء حیات مدنی نمونه موردی محله ارگ مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
15 بازآفرینی مشارکتی محله ویتیر در راکس بری ( بوستون ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
16 بازافرینی شهری بارسلونا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
17 بازبینی نقش شهرسازی ایرانی - اسلامی در ارتقاء هویت فضای شهری معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
18 بررسی ابعاد زیست محیطی پراکندگی اراضی قهوه ای در نواحی حاشیه نشین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی
19 بررسی تاثیرآسایش اقلیمی برطراحی فضای شهری پیاده مدار نمونه موردی: خیابان دانشگاه مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
20 بررسی روند بازآفرینی شهری مشارکتی در شمال غربی شهر کورک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
21 بررسی رویکرد بازآفرینی در ساماندهی بافت فرسوده تپ المحله مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
22 بررسی شاخص های شهر سالم با رویکرد توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
23 بررسی شاخص های فرسودگی در بافت مسکن مهر ( نمونه موردی شهر جدید گلبهار ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
24 بررسی فرایند باز آفرینی شهری مشارکتی در برلین (نمونه موردی حومه Spandauer Vorstadt) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
25 بررسی و انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی بافت فرسوده محله سراب مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
26 بررسی و تحلیل کاربست رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در بافت قدیم شهر منچستر نمونه موردی water street (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
27 بررسی وتحلیل پروژه بازآفرینی شهری دربافت شهری کلمبودرکشورسریلانکا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
28 پویاسازی بافت فرسوده با رویکرد اصالت بخشی نمونه موردی : محله قلعه کریم شهر اسفراین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
29 تأثیر منظر سبز شهری در ارتقاء کیفیت سرزندگی نمونه موردی: محله سجاد مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
30 تبیین جایگاه سناریو نویسی در تحقق پایداری اکولوژیکی با تاکید بر شناسائی نیروهای پیشران نمونه موردی: منطقه ۹ کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
31 تبیین شاخص های موثر بر جابجایی جمعیتی در بافت های ناکارآمد حاشیه ای با تاکید بر رویکرد اصالت بخشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران های محیط زیستی حاشیه نشینی
32 تبیین نقش بازآفرینی اجتماع مدار در برونرفت از ناکارآمدی بافت های شهری(نمونه موردی: محله نه دره مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
33 تحلیل ساختار فضایی بافت فرسوده با تاکید بر انزوای فضایی و بهره گیری از روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
34 تحلیل شاخص های ناکارآمدی بافت تاریخی محله ارگ مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
35 تحلیل شاخص های ناکارآمدی بافت تاریخی محله ارگ مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
36 تحلیل کاربست رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت قدیم شهری نمونه موردی محله نوغان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
37 تحلیلی بر ارجحیت دهی مولفه های تاثیرگذار بر مسیرهای پیوسته گردشگری )نمونه موردی: حوزه ی میانی غربی شهر مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 تحلیلی بر الویت بندی مسیرهای پیوسته گردشگری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
39 تدوین برنامه راهبرد توسعه شهری پایدار در جهت تحقق برنامه ریزی شهری با تاکید بر مشارکت مردمی(مورد پژوهی :شهر شیروان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
40 توانمندسازی اجتماعی با تاکید بر مشارکت مردمی (نمونه موردی بافت فرسوده آبکوه مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی،معماری،عمران،محیط زیست
41 چشم اندازسازی و ارایه ی راهبردهای توسعه، در جهت ایجاد مسیرهای پیوسته ی گردشگری با استفاده از مدل oregon (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد توانمندسازی نمونه موردی : قلعه وکیل آباد مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
43 شناخت عوامل فرم کالبدی موثر بر رفتارهای اجتماعی در فضای شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
44 شناسایی شاخص های یک محله پایدار به منظور دستیابی به عدالت فضایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
45 طراحی پایدار پیاده روهای شهری با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
46 مرمت بافت های قدیمی و مسئله دار با رویکرد توسعه پایدار شهری (نمونه موردی : محله سرشور در مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در افق 1404
47 مقایسه تطبیقی مسکن مهر و مسکن اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
48 مقایسه تطبیقی نظریه های شهرسازی پیرامون موضوع سلامت روان با تاکید ویژه بر نظریه شهر سالم و رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
49 مولفه های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیوسته گردشگری با تاکید بر جذب گردشگر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
50 نقش نوزایی شهری در انسجام بخشی بازارهای قدیمی در ساختار شهر (نمونه موردی: بازار سرشور مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
51 نوزایی بافت فرسوده محله سراب مشهد با رویکرد اجتماعی اقتصادی از روش ارزیابی ماتریس بیرونی و درونی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
52 واکاوی رویکرد تاب اوری کالبدی در رفع ناکارمدی بافتهای شهری نمونه موردی محله طرق مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری