دکتر سیدمسلم سیدالحسینی

دکتر سیدمسلم سیدالحسینی associated professor, urbanism department, Mashhad branch, Islamic azad university, Mashhad, Iran.

دکتر سیدمسلم سیدالحسینی

Dr. Seyed Moslem seyedalhosseini

associated professor, urbanism department, Mashhad branch, Islamic azad university, Mashhad, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of the Effect of Cultural Consumption Index on the External Façade in Residential Architecture: A case studies of the City of Tehran in Transition Period (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 4، شماره: 3
2 Assessing the Urban Structure Cohesion based on Principles of Integration with Space Syntax Technique: A Case Study of Central Area of Mashhad (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیر نور روز بر ایجاد اتمسفر معماری مسجد (نمونه موردی مساجد مجموعه آرامگاهی شیخ جام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
4 اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در برنامه ریزی پارک های اکولوژی نمونه موردی: (کوه پارک مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
5 اولویت بندی مولفه های رفتار شهروند سازمانی در نظام برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 3
6 Contextualism, urbanism, and informality: developing a proper reading of contextualism to explain informal urbanism (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 6، شماره: 4
7 Good Governance, (as promoting in decision-making process) and its influence on urban strategic plans (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
8 Identification And Prioritization of Integrated Metropolitan Area Management Indicators (case Study: Mashhad Metropolitan Area) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 4، شماره: 2
9 The Analysis of Neighborhoods’ Sustainability with Imperative Factors (Case Study: Regions in Mashhad Metropolitan Area) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 2، شماره: 1
10 The impact of using participatory planning in residential neighborhoods to achieve smart growth (case study: Isargaran neighborhood of mashhad) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی رابطه بین نظام آراستگی و ساماندهی محیط کار با بهداشت روانی و عدم استرس شغلی در بین کارکنان شهرداری زاهدان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
12 بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر(مطالعه موردی: گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 1
13 تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر ویژگی های کالبدی- رفتاری فضاهای عمومی مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 4
14 تبیین شاخص های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 11، شماره: 42
15 تبیین عوامل موثر بر برنامه ریزی مشارکتی در محلات مسکونی جهت دستیابی به رشد هوشمند با استفاده ازمدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: محله ایثارگران مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 44
16 تبیین مولفه ها و شاخص های معماری ایرانی-اسلامی با رویکرد فراترکیب و بهره گیری از تکنیک انتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 47
17 تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 2
18 تدوین الگوی مدیریت یکپارچه حوزه مادر شهری با تاکید بر حکمروایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 16
19 تدوین چارچوب طراحی مسکن مطلوب در بافت های فرسوده شهری؛ نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه۶ مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
20 خوانش عوامل موثر بر رفتار مسیریابی گردشگران شهری با استفاده از فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 69
21 خودسازماندهی شهری در عمل: شناسایی الگویی برای درک اقدامات جمعی در محلات شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 37
22 درک سرشت الگوهای ماندگار معماری ایران (با انطباق مفهوم ماندگاری از دیدگاه کریستوفر الکساندر بر الگوهای معماری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
23 رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
24 رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه ریزی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
25 سنجش کیفیت و میزان برخورداری زنان ازسیستم حمل ونقل شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 15، شماره: 4
26 شاخص های موثر بر ادراک کیفیت بازیابی در فضاهای شهری مورد علاقه شهروندان مشهدی (با تاکید بر کاهش فشار روانی در افراد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 39
27 شناسایی ابعاد و مولفه های مفهوم خودسازماندهی شهری با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 4
28 شناسایی اصول توسعه کالبدی سکونتگاه های غیررسمی به مثابه الگوی مبتنی بر زمینه با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 2
29 مدل پارادایمی ‎مدیریت ‎نواحی مادرشهری با استفاده از نظریه تئوری زمینه ای نمونه موردی: ناحیه ی مادرشهری مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
30 مدیریت مسیر شغلی و جانشین پروری: تبیین نقش تعدیل گری فرهنگ مربی گری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
31 مطالعه تطبیقی مورفولوژی بافت قدیم محله سرشور و بافت جدید شهرک اتوبوسرانی شهر مشهد با تاکید بر مولفه های اقلیمی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 129
32 نقش ارزش های فرهنگی در اضطراب مسیریابی گردشگران مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Conceptual Analysis on People Passiveness and Environmental Numbing In Urban Sustainable Planning (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
2 اثرات گرمایش جهانی بر محیطزیست انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
3 ارائه راهبرد الگوی بهینه رشد هوشمند در توسعه شهری (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
4 ارزیابی اثرات ناکارآمدی بافت های حاشیه ای (مطالعه موردی : کوی نه دره مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی قطاع 2 بافت پیرامون حرم مطهر با تاکید بر حوزه کالبدی_عملکردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
6 ارزیابی عوامل موثر بر برنامه ریزی یکپارچه فضای سبز شهری مبتنی برارزش های اجتماعی (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
7 ارزیابی میزان تحقق پذیری الگوی کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری و برنامه ریزی ارتقای آن نمونه موردی: طرح جامع شهر زاهدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
8 انعطاف پذیری طرح های ساختاری راهبردی بستر تبلور عدالت در جهانبینی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
9 بررسی اهمیت ژئوپلتیتیک زیست محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
10 بررسی تعاملات الگوهای گردشگری در ترکیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی میزان جذب سفر مراکز تجاری مقیاس شهر، خارج از محدوده مرکزی (نمونه موردی: مجتمع تجاری الماس شرق- مشهد) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 تبیین چالش های فرسودگی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
13 تحلیل توسعه بومی با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری مطالعه موردی: محله مفخم شهر بجنورد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
14 تحلیلی بر چالش جرایم و آسیب های اجتماعی ناشی از پیدایش و رشد سکونتگاه های غیررسمی در شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 تحلیلی بر سیاستگذاری و برنامهریزی درحوزه بافت فرسوده شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
16 تدوین شاخصه های پایداری بافت های فرسوده شهری ازطریق بازشناسی اسنادهدایت و کنترل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 جاذبه های اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده هامون (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
18 چالش حفاظت و توسعه بررسی تطبیقی نمونه های موردی مشهد، اصفهان و شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
19 راهبردهای مداخله در بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)
20 سنجش شاخص های اجتماعی- فرهنگی مسکن اجتماعی در شهرهای جدید (نمونه موردی: مسکن مهر شهر جدید گلبهار) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 سنجش شاخص های رشد هوشمند در مناطق 13گانه شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
22 سنجش مولفه های موثر بر فرم کالبدی محلات مبتنی بر فرهنگ و رفتار اجتماعی (نمونه موردی: محلات منتخب مسکونی سبزوار، اصفهان، ومر- ایتالیا) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
23 طراحی شهری مشارکت گرا در بافت های فرسوده شهری نمونه موردی: خیابان شریعتی شمالی شهر زاهدان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)
24 کندوکاوی بر آموزه های علمی درآمدهای پایدار در حوزه شهر و شهرداری ها تحلیل محتوای متون علمی مرتبط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
25 کندوکاوی در مولفه های بازآفرینی انسجام ساختار بافت مرکزی شهر با رویکرد وحدت بخشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
26 مدیریت یکپارچه شهری: از تعامل مفهومی واژگان تا راهبردها و چالشها (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
27 مرمت بافت های فرسوده و مسئله دار با رویکرد توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی : محله سرشور در مشهد ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
28 مشارکت مردمی رویکردی موثر درآفرینش منظر شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
29 مولفه های زیبایی شناختی موثردرطراحی منظرشهری مشارکت محور (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
30 نقش حکمروایی خوب شهری در دستیابی به توسعه پایدار در محلات شهری نمونه موردی: ساربان محله بجنورد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
31 نقش فناوری ها و سیستم های نوین در معماری شهرهای آینده (نمونه موردی: پارک های شهر زاهدان) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016