پروفسور وحید توکلی

پروفسور وحید توکلی دانشیار دانشگاه تهران

پروفسور وحید توکلی

Prof. Vahid Tavakoli

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار توام فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع گونه های سنگی در سیستم طبقه بندی پتروفیزیکی لوسیا؛ مطالعه موردی: سازندهای دالان و کنگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 2
2 بازسازی تغییرات دیرینه اقلیمی جیرفت در طول هولوسن پسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 3
3 بررسی بافت میکرایت و رابطه آن با گسترش ریزتخلخل ها و تغییرات کیفیت مخزنی، سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 1
4 بررسی توالی های طوفانی سازند کربناته کنگان در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 4
5 بررسی دلایل گسترش و تاثیر شکستگی های غیرتکتونیکی در مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 4
6 بررسی ضریب اطمینان استفاده از نگاره انحراف معیار گاما در مطالعه های چینه نگاری سکانسی سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 3
7 بررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 9
8 تاثیر رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی بر قطر گلوگاه حفرات در سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 4
9 تاثیر رخساره های پس از انقراض پرمین- تریاس بر جدایش مخزنی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 3
10 تاثیر کمان قطر بر بخش بالایی واحد مخزنی K۳ سازند دالان بالایی در بخش زیرین مرز پرمین–تریاس، مقایسه دو میدان در حوضه مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 3
11 تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دوچاه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 2
12 تحلیل کمی ناهمگنی های مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 2
13 تعیین الگوی سکانسی مناسب برای جدایش واحدهای مخزنی در عضو دالان بالایی، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 2
14 تعیین شرایط آب اقیانوس بر اساس کانی شناسی اولیه رسوبات کربناته در پرمین پایانی با استفاده از نگاره اورانیوم، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
15 توصیف و تطابق رخساره ها و سکانس های رسوبی سازندهای کنگان و دالان در رمپ کربناته پرمین-تریاس، بخش های مرکزی و شرقی خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
16 روشی نوین در تعیین مقدار کانیها، و توزیع شبکه سه بعدی آنها در بررسیهای سنگ شناسی، با استفاده از ریزمدل سازی، و بررسی موردی گارنت در اولین زون اسکارن حسن آباد یزد (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 4
17 زون بندی مخزن با استفاده از شاخص زون جریانی، رخساره های الکتریکی و انحراف معیار تجمعی نگاره های چاه در سازند داریان بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 8، شماره: 2
18 زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
19 کاربرد ریخت شناسی و توزیع عناصر نگاره گاما در بررسی شرایط محیطی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری، میدان کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
20 کاربرد نمودار ریز تصویرگر سازند (FMI) در شناسایی ویژگی ها، رخساره های رسوبی و پدیده های دیاژنزی سازند دالان در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 7، شماره: 2
21 محیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
22 محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی بخش دالان زیرین در میدان گازی گلشن، خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 29، شماره: 3
23 مرفولوژی دهانه رودخانه های جنوب خزر در شرایط اثر عوامل انسانی و نوسان تراز آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 2
24 مقایسه اشباع آب مغزه با مدل های الکتریکی در سازندهای کنگان و دالان بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 7، شماره: 2
25 نقش تغییرات سطح نسبی آب دریا در فرآیندهای دیاژنزی و الگوی انباشتگی رسوبات سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 31، شماره: 4
26 نگاره انحراف معیار گاما: ابزاری جدید جهت جدایش واحدهای سکانسی در توالیهای کربناته با مثالی از سازندهای کنگان و دالان، میدان گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 30، شماره: 1
27 نهشته های آهن اائیدی سازند کژدمی در بخش مرکزی خلیج فارس: محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شاخصهای پتروفیزیکی در سازندهای نفتی با استفاده از مفاهیم چینه شناسی سکانسی، مثالی از سازند آسماری در میدان مارون (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی و اعتبار سنجی آماری روش های متداول تعیین ناهمگنی در مخازن کربناته، مطالعه موردی در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 استفاده از حساسیت مغناطیسی نهشته های هولوسن در بررسی تغییرات سطحآب دریای خزر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 بررسی پتانسیل حرکت گسل دوچاه در غرب استان قم (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
5 بررسی تاثیر تغییرات دیاژنزی بر روی خصوصیات مخزنی سازند عرب در میدان رشادت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی تاثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی، مطالعه موردی از مخازن دالان و کنگان در میادین گازی پارس جنوبی و گلشن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
7 بررسی تاریخچهء دیاژنزی سازند سروک در میدان نفتی سرکان و درک میزان تاثیر و تبعیت فرایندهای دیاژنزی از اقلیم و رخساره های رسوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 بررسی چگونگی تشکیل و توزیع شکستگی ها در مخازن گروه بنگستان و تاثیرات آنها بر کیفیت مخرنی در چاه های میدان سرکان، جنوب خاور لرستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 بررسی چگونگی تغییرات تخلخل و عوامل کنترل کننده آن در توالیهای رسوبی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
10 بررسی عملکرد گونه سنگی شاخص زون جریانی ستاره ایی در تعیین گونه های سنگی و زون بندی مخزن در سازندهای کنگان و بخش بالایی دالان، مرکز خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
11 پیشبینی مقادیر فضاهای اشباع از سیال در مخازن کربناتی با استفاده از الگوهای سکانسی معکوس، سازندهای کنگان و دالان، خلیج فارس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 تاثیر اقلیم بر ویژگی های پتروگرافی و مخزنی رمپ های کربناته ،سازندهای دالان بالایی و داریان در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
13 تاثیر داده های پتروگرافی بر مطالعه ناهمگنی تراوایی در سازند کربناته دالان بالایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
14 تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر تغییرات ریزتخلخلها در مخازن کربناته، سازندهای دالان و کنگان در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
15 تاثیر کانی شناسی اولیه بر گسترش ریزتخلخل ها در مخازن کربناته، پرمین بالایی، جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
16 تأثیر تراوایی بر کاهش سرعت موج استونلی: راستی آزمایی یک انگاره در مخازن کربناته خلیج فارس (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 تحلیل تنش دیرین در منطقه دوچاه (غرب قم ) بر پایه معکوس سازی چند مرحله ای (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
18 تحلیل سرعت صوتی در سازندهای دالان-کنگان، مرکز خلیج فارس (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
19 ترکیب کارآمد داده های چاه پیمایی بهمنظور ساخت رخساره های الکتریکی تعیین کننده فرآیندهای دیاژنزی موثر بر کیفیت مخزنی، سازندهای دالان بالایی و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
20 تشخیص تخلخل در تصاویر سیتیاسکن مغزه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی، مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 تشخیص چرخه های رسوبی با استفاده از الگوهای تکرارشونذه نتایج آنالیز موجک گسسته داده های چاه پیمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
22 تعیین مدل سکانسی مناسب جهت جدایش واحدهای مخزنی در سازند دالان بالایی، میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
23 تعیین واحدهای جریانی بااستفاده ازروش FZI و بررسی نقص این روش درمیدان سیری اسفند (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 تغییر اقلیم و تأثیرات پروژه های ترسیب ربن بر تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 تکامل ساختاری تاقدیس ناوگون لاچینگ در پایانه باختری گسل دوچاه، شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
26 توصیف ویژگی های پتروگرافی انواع دولومیت و تعیین مدل دولومیتی شدن سازند ایلام در میدان پارس جنوبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
27 زون بندی مخزن گروه بنگستان در میدان سرکان بر اساس خصوصیات رسوب شناختی و پتروفیزیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
28 سیلیکونایزینگ از طریق غوطهوری گرم در نمک مذاب (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت، گاز پالایش و پتروشیمی)
29 کارایی نگار ریز تصویرگر سازند (FMI) و آنالیز تصاویر در شناسایی ساخت و بافت انیدریت های سازند دالان و نقش آنها در کاهش کیفیت مخزنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
30 کاربرد آنالیز خوشه ای چند متغیره داده های لاگ در تعیین رخساره های الکتریکی و زون بندی مخازن نفتی، با مثالی از میدان مارون (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 کاربرد نگار ناهمگنی با روش ضریب لورنز دوگانه در مطالعات ناهمگنی تخلخل سازند کربناته داریان در مرکز خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
32 کنترل کیفیت داده های چاه پیمایی بوسیله الگوریتم خوشه بندی فضایی مبتنی بر چگالیدر کاربردهای دارای نویز DBSCAN (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی هوش مصنوعی، علم داده و تحول دیجیتال در صنعت نفت و گاز
33 گونه های سنگی و زون بندی مخزن در سازندهای کنگان و بخش بالایی دالان، مرکز خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
34 مدلسازی زمین آماری فرآیندهای دیاژنزی موثر بر کیفیت مخزنی، سازندهای دالان بالایی و کنگان، بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی نفت، صنایع گاز زمین شناسی و پتروشیمی
35 مطالعه رخساره های رسوبی و عوارض دیاژنزی سازند میشریف در چارچوب چینه نگاری سکانسی در میدان سیری اسفند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
36 مطالعه فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی شادگان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
37 مقایسه تاثیر رخساره های اولیه و دیاژنز ثانویه در ناهمگنی مخازن کربناته ، مطالعه موردی سازندهای دالان و کنگان، مرکز خلیج فارس (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
38 مقایسه فرایندهای دیاژنزی و میکروفاسیس های سازند کنگان در دو چاه از میدان پارس جنوبی، خلیجفارس (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
39 مقایسه ناهمگنی مخزنی بین واحدهای مخزنی سازندهای دالان و کنگان و بررسی عوامل کنترل کننده آن در میادین خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
40 نقش داده ها در ارزیابی روابط زمین شناسی - پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی، مطالعه موردی تراوایی در جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
41 نقش داده های مغزه در تعیین اشباع آب مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین