دکتر محمدامیر شیخ نوری

دکتر محمدامیر شیخ نوری استاد تاریخ دانشگاه الزهرا

دکتر محمدامیر شیخ نوری

Dr. MohammadAmir Sheikh Nouri

استاد تاریخ دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دوره پهلوی اول (مطالعه اسناد عرایض مجلس شورای ملی مجلس ششم تا هشتم تقنیه) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
2 انقلاب اکتبر و تقابل نیروهای انگلیسی با نیروی قزاق در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 3، شماره: 4
3 بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 3
4 بازنمایی مفهوم عوام در خاطره نگاری های عصر مشروطه بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 30، شماره: 26
5 بررسی تاثیر جنگ ایران و عراق بر تجدید مساله جزایر سه گانه در 1371ش/1992م (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
6 بررسی دلایل منازعه ایران و انگلیس بر سر حق حاکمیت بحرین و چگونگی استقلال بحرین (۱۸۵۳- ۱۹۷۱م) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 18
7 تاریخ نگاری مصطفی فاتح؛ رویکرد فاتح به نقش نفت در توسعه و عدم توسعه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 31، شماره: 28
8 تیمورتاش و بحرین ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۲ش/۱۹۲۷ تا ۱۹۳۴م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 4
9 حکام سیستان از تشکیل سلسله قاجار تا تسلیم علی خان سرابندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 2
10 زوال امپراتوری عثمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقدنامه تاریخ دوره: 1، شماره: 1
11 سنجش خاستگاه و نقش طبقات متعدد اجتماعی در جنبش ملی شدن صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 6، شماره: 18
12 سیر تحولات آموزشی زنان گیلان در دوره رضاشاه پهلوی با تکیه بر اسناد اداره معارف و اوقاف گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 13، شماره: 52
13 صنعت نفت و تحول جمعیتی و شغلی در مناطق نفت خیز جنوب ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
14 ظهور و افول حکمرانی ملوک هرموز در خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 17، شماره: 32
15 گسترش گفتمان انتقادی در عصر ناصری و پیامد های حاصل از آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 3، شماره: 9
16 ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک های فدایی خلق ایران (۱۳۵۷-۱۳۳۲) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 6
17 واکاوی زمینه ها و عوامل موثر بر آغاز شورش سمکو ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۷ش/۱۹۰۶ تا ۱۹۱۸م (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایالت فارس،کانون مبارزه و مقاومت علیه استعمارگران انگلیس در جنگ جهانى اول 1918-1914م/1334-1332 ه.ق (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول