دکتر فاطمه صراف

دکتر فاطمه صراف استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دکتر فاطمه صراف

Dr. Fatemeh Saraf

استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات درماندگی مالی، سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی به ارزش ویژه بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 74
2 اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر مقایسه پذیری صورت های مالی و رقابت در بازار محصول (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 80
3 ارائه الگوی ارتباط میان عوامل موثر بر سطح افشاء اطلاعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی شرکت ها و عدم تقارن اطلاعاتی بر مبنای تئوری های اثباتی حسابداری با رویکرد تاثیر صنعت (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 13، شماره: 1
4 ارائه مدلی برای تشخیص زمان سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 2
5 Estimating the Tax Capacity of E-Commerce Sector: Evidence from Iran’s Data (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 9، شماره: 32
6 Modeling Asset Pricing Using Behavioral Variables: Fama-Macbeth Approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 3
7 بررسی ارتباط بین ابعاد سرمایه فکری با عملکرد سازمانی از طریق روش تحلیل پوششی داده (مورد مطالعه: صنعت خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 9، شماره: 34
8 بررسی تاثیر ارزش برند بر رابطه بین اعتبار تجاری و عملکرد آتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 4، شماره: 53
9 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و هزینه حقوق صاحبان سهام (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 70
12 بررسی میزان آشنایی دانشجویان دکتری حسابداری با روش شناسی تحقیق در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 53
13 پیش بینی سلامت مالی با رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا با تاکید بر نقش معیار های نظام راهبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 3
14 تاثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 58
15 تاثیر جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری با استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته پانلی The Effect of Free Cash Flow on the Efficacy of Investment Using Panel Generalized Moment Regressions (GMM) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 50
16 تاثیر چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی و میزان تقسیم سود با توجه به ساختار مالکیت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 70
17 تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 52
18 تاثیر دوگانگی مدیر عامل و عملکرد مالی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت؛ با توجه به نقش تعدیل کنندگی ساختار مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
19 تاثیر ذهنیت مثبت از صاحبکار و همزادپنداری با صاحبکار بر کیفیت اجرای حسابرسی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 4
20 تاثیر سودآوری بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی شرکت و اجتناب از مالیات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 11
21 تاثیر عدم اطمینان جریان نقدی بر هزینه تحقیق و توسعه با اثر تعدیل کنندگی محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 73
22 تاثیر فنآوری و سیستم های اطلاعاتی بر پیاده سازی نرم افزار حسابرسی داخلی در هلدینگ های تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
23 تاثیر کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اطلاعات در بازار سرمایه (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 6
24 تاثیر نقدینگی، نسبت بدهی، اندازه و سن شرکت بر تاخیر گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 74
25 تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و عملکرد (پیش نیازهایی برای عملکرد پایدار سازمان های بخش دولتی و خصوصی) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 1، شماره: 3
26 حاکمیت شرکتی و انصاف با تاکید بر آیات قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 22
27 حاکمیت شرکتی، ارزیابی عملکرد و بهبود بهره وری در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 18
28 حکمرانی مدیران و ریسک ورشکستگی با توجه به تمرکز بازار صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 73
29 رابطه سیاست تقسیم سود شرکت ها با عرضه کنندگان و مشتریان عمده کالا و خدمات (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 8، شماره: 32
30 شفافیت اطلاعاتی، بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 61
31 شناسایی عوامل موثر بر بانکداری باز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 6، شماره: 3
32 شناسایی عوامل موثر بر تصمیم برونسپاری حسابداری ابری با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 3
33 عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 71
34 فین تک در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 74
35 کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد و تاثیر بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 48
36 کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی عوامل عملکردی موثر بر سلامت مالی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
37 مبانی راهبری شرکتی و عملکرد موسسات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 1، شماره: 5
38 مدل ‎سازی مدیریت دارایی ها –بدهی‎ها‎ در بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان: رویکرد مدل برنامه‎ریزی کسری (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 4
39 مدلی دو مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از استراتژی های بتای هوشمند با رویکرد فازی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 13، شماره: 51
40 مروری بر نقش و اهمیت اوراق بهادار اسلامی در بازارهای سرمایه (با تاکید بر نقش مضاربه) (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 5، شماره: 50
41 نقش اخلاق مالیاتی در تمکین مالیاتی شرکت های مودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 7، شماره: 4
42 نقش تعاملی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 6، شماره: 79
43 همبستگی شرطی پویای نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس با تاکید بر سرایت بحران مالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر توسعه بازار سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها بر کفایت سرمایه و سودآوری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
2 اثر متقابل مسیولیت اجتماعی شرکت ها و سرمایه فکری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
3 اثر مرحله بلوغ چرخه عمرشرکتها بر مسیولیت اجتماعی شرکتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 اثر مهارت فناوری اطلاعات حسابرس بر کنترل های داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
5 اثرحاکمیت شرکتی بررابطه بین محافظه کاری و مدیران خوش بین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
6 ارتباط بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر با عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
7 ارتباط بین بازده سهام و تغییرات غیرعادی نوسانات بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
8 ارتباط بین حاکمیت شرکتی ،مسئولیت اجتماعی اطلاعات و ارزش شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری
9 ارتباط بین عملکرد اجتماعی شرکت و پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
10 ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
11 ارتباط تخصص حسابرس با حق الزحمه ، در صنایع مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
12 ارتباط خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و بازده غیرعادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی
13 ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت فرآیندهای کسب وکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
14 افشاء داوطلبانه و عوامل موثر برآن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
15 الگوی تصمیمگیری مالی مبتنی بر هوش و درک متورم از سواد مدیران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
16 بازخورد عملکرد در محیط حسابرسی : بررسی تحقیقات در مورد اثرات رفتاری (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
17 بررسی اثرات دیدگاه سهامداران نهادی بر مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی اثرات ریسک سیستمی بر بانک ها و موسسات مالی با تاکید بر فناوری های فین تک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
19 بررسی ارتباط میان بدهی های جاری و مدیریت سود ( مورد مطالعه : بورس اوراق بهادار تهران ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
20 بررسی ارتباط میان بدهیهای جاری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سودواقعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 بررسی پول شویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوبهای قانونی مبارزه با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
22 بررسی تاثیر استقلال حسابرس بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
23 بررسی تاثیر استقلال حسابرس بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
24 بررسی تاثیر پیچیدگی صورتهای مالی بر سیاست تقسیم سود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
25 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
26 بررسی تاثیر درآمدهای مالیاتی بر درآمد دولت و کاهش تولیدات نفتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
27 بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
28 بررسی تاثیر ریسک پذیری شرکت بر رابطه بین توانایی مدیریتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
29 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین درماندگی مالی و فرصت های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
30 بررسی تاثیر نرخ رشد بازده سهام، بهره وری ، انباشت سرمایه ، نوسان پذیری قیمت سهام و اعتبار تجاری بر شاخص کارایی بازار سهام شرکت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
31 بررسی تاثیرمحدودیت مالی شرکتها در ارتباط بین کیفیت افشاء اطلاعات و سود تقسیمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
32 بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه کارکنان در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
33 بررسی توسعه دولت الکترونیک در ایران و چالش های پیش روی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
34 بررسی رابطه بین بازده و نقدشوندگی سهام با تاثیر تعدیل کنندگی محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
35 بررسی رابطه بین چرخه عمر بر مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
36 بررسی شیوه های کنترل و حسابداری مدیریتی در سیستم حسابداری ناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
37 بررسی عوامل مالی موثر بر نگهداشت وجه نقد در صنایع مادرایران: (صنعت فولاد ،سیمان وپتروشیمی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
38 بررسی عوامل موثر بر خصوصی سازی شرکتهای دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
39 بررسی عوامل موثر در رشد بورس ایران با وجود شیوع ویروس کرونا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
40 بررسی کیفی اثر تامین منابع مالی بر بهبود عملکرد بانک ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
41 بررسی گزارشگری مالی بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
42 بررسی نقاط قوت و ضعف حرفه گرایی حسابرسان بر تعارض حرفه ای سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
43 بررسی نقش حسابرسی بخش دولتی سازمان ها در مبارزه با فساد و یا حمایت و گسترش آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
44 بررسی نقش نزدیک بینی مدیریتی بر هزینه های تحقیق و توسعه و ریسک شرکت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
45 بررسی نگرانی های شغلی و کیفیت گزارشگری مال (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
46 بررسی و چشم انداز محاسبات کوانتوم مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
47 بند تداوم فعالیت شرکت های در حال رشد و حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
48 پاسخگویی و شفافیت به عنوان فرایندهای یادگیری در بخش عمومی و خصوصی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
49 تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
50 تاثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با درنظر گرفتن قدرت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
51 تاثیر افشای محیط زیست بر ارزش شرکت با توجه به نقش تعدیل گری استقلال کمیته حسابرسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
52 تاثیر افق مالکیت نهادی بر مسئول یت اجتماعی شرکت و ارزش سهام شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
53 تاثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش سهام شرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
54 تاثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش سهام شرکت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
55 تاثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش سهام شرکت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
56 تاثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش سهام شرکت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
57 تاثیر XBRL بر حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
58 تاثیر بیش اطمینانی مدیران و شفافیت شرکتی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
59 تاثیر تخصص صنعت حسابرس بر به موقع بودن گزارش حسابرسی با توجه به رتبه بندی موسسات از نظر سازمان بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
60 تاثیر جریان های نقدی و اقلام تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
61 تاثیر چرخه عمر بر محافظه کاری با تاکید بر توانایی مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت در مدیریت، کسب و کار تجارت اقتصاد و امور مالی
62 تاثیر چرخه عمر بر محافظه کاری با تاکید بر توانایی مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
63 تاثیر روند فروش و خوش بینی مدیریت بر چسبندگی هزینه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
64 تاثیر سرمایه روانشناختی بر مربوط بودن اطلاعات مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
65 تاثیر سودآوری بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی شرکت و اجتناب از مالیات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
66 تاثیر شخصیت کمیته حسابرسی بر بکارگیری پیشنهادات حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
67 تاثیر فناوری اطلاعات درحسابرسی داخلی جهت پیشگیری و کشف تقلب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
68 تاثیر کارکردهای بهای تمام شده بر عملکرد مالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
69 تاثیر کیفیت اطلاعات به عنوان استفاده کاربردی در هوش کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
70 تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی مستقل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
71 تاثیر مالکیت نهادی بر ارتباط روابط سیاسی و همزمانی قیمت سهام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
72 تاثیر منابع اقتصادی بر مسئولیت اجتماعی شرکت با تاکید بر نقش محدودیت مالی و روابط سیاسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری
73 تاثیر مولفه های کلان اقتصادی بر سررسید سپرده بانکهای بورسی و فرابورسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
74 تاثیرات مدیریت عمومی نوین، صرفه جویی هزینه ها و اصلاحات کاهنده درکشورهای کمتر توسعه یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
75 تاثیرارتباط بین قیمت بازارسهام و بهره وری بر اساس مقایسه سرمایه فکری در برابر ارزش دفتری دارایی ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
76 تاثیرشبکه عصبی در بهبود تصمیمگیری حسابرسان و اثر این بهبود بر گزارش حسابرس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
77 تأثیر ساختار مالکیت و عدم شفافیت اطلاعاتی بر سیاست های تقسیم سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
78 تبیین مفهوم استقلال حسابرس و شناخت عوامل تجربی موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
79 تجاری ساز ی فناوری اطلاعات - حسابداری مدیریتو مدیریت مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
80 تحلیل مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
81 تغییر و تحول حسابداری، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره هویت حسابداران بخش دولتی (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
82 حاکمیت شرکتی، ارزیابی عملکرد و بهبود بهره وری در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
83 حسابداری در اقتصادی گیگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
84 حسابداری دولتی و مسئولیت پاسخگویی در یک نگاه (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
85 حسابداری سبز برای توسعه پایدار محیط زیست اقتصادو جامعه و ارتباط آنها در زمینه توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
86 حسابداری مدیریت از تئوری تا عمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
87 حسابداری مدیریت چالش ها و فرصت های طی مسیر تکامل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
88 حسابرسی داخلی و نقش ارزش افزایی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
89 حفاظت از سرمایه گذار، کراس لیستینگ و کیفیت حسابداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
90 دستورالعمل تنظیم اسناد تجاری از نگاه قرآن (آیه 282 سوره بقره: طولانی ترین آیه قرآن) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
91 دیدگاه شفافیت برای پاسخگویی تجزیه و تحلیل پورتال دولت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
92 رابطه بین جریان وجوه نقدآزاد و وجوه نقد عملیاتی با میزان سرمایه گذاری (مورد مطالعاتی: شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
93 رابطه بین نظام راهبری هیات مدیره با محدودیت های مالی و سطح نگهداشت وجه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
94 رقابت پذیری و افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
95 رویکردهای معاصر به پولشویی / تامین مالی تروریسم ارزیابی ریسک و روشهای اتوماسیون آن در بانکهای تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
96 ساختار مفهومی و توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
97 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر هوشمندسازی تاب آوری مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران به منظور پیشگیری از ورشکستگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
98 شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و چالش های فناوری نوپدید بلاکچین در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
99 ضرورت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در راستای پاسخگویی عملیاتی سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
100 ضرورت استقرار بودجهریزی عملیاتی در راستای پاسخگویی عملیاتی سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
101 ضرورت پیاده سازی مناسب کنترل داخلی، حسابرسی و آموزش آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
102 طراحی مدل مناسب اندازه گیری و پیش بینی ریسک نقدینگی در بانک های خصوصی و دولتی کشور جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
103 کاربرد اطلاعات عملکرد از طریق عوامل سیاسی ومدیریت عمومی در جهت کنترل داخلی واهداف پاسخگویی خارجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
104 کشف تقلب در صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی و مدل رگرسیون لجستیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
105 کنترل های داخلی و عوامل مؤثر بر آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
106 کیفیت حسابرسی بخش عمومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
107 کیفیت سود و اثر آن بر بازده سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
108 مالی دیجیتالی و ESG شرکتی (محیط زیست ، اجتماع و حاکمیت شرکتی ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
109 مبنای نظری مدیریت تامین :سهم علمی و عملی تیوری نمایندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
110 مدیریت کیفیت جامع و مسئولیت اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
111 مدیریت منابع انسانی دانش محور، سرمایه فکری و نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
112 مروری بر اهداف حسابداری دولتی و مسئولیت پاسخگویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
113 مروری بر حسابداری هزینه های خسارات آلودگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
114 مروری جامع بر ارتباط استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
115 مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فرصت رشد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
116 مسئولیت پاسخگویی عمومی و گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
117 مسیولیت اجتماعی شرکت ها و دیدی کلی از نقش آن در نظبم راهبری شرکتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت
118 مطالعه ای بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی با تاکید بر مبنای تعهدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
119 مفاهیم، سیر تکاملی و پذیرش مدیریت کیفیت جامع در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
120 نقش تکنیکهای داده کاوی در پیشگیری و کشف پولشویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
121 نقش شفافیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و شهرت شرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
122 نقش شفافیت سیاسی وکارایی گزراشگری مالی درارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
123 نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک برای تامین خسارات ناشی از ویروس کرونا در کسب و کارهای کوچک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
124 ویژگی های مختلف هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
125 هماهنگ سازی گزارشگری مالی با استانداردهای بین المللی حسابداری (بخش دولتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت حسابداری و اقتصاد
126 هموارسازی سود، مسیولیت اجتماعی و بازده غیرعادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی