شادی محمدپور

 شادی محمدپور دانش آموخته زبان شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

شادی محمدپور

Shadi Mohammadpour

دانش آموخته زبان شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.