دکتر صادق رستم نیا

دکتر صادق رستم نیا

دکتر صادق رستم نیا

Dr. Sadegh Rostamnia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Four-Component Synthesis of Polyhydroquinolines via Unsymmetrical Hantzsch Reaction Employing Cu-IRMOF-۳ as a Robust Heterogeneous Catalyst (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 6، شماره: 9
2 Schiff-base Post-Synthetic Modification of IRMOF-۳ to Encapsulate Pd Nanoparticles: It’s Application in C-C Bond Formation Cross-Coupling Suzuki Reaction (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 6، شماره: 8
3 The Antibacterial Activity Evaluation of the Nanoparticles of Silver on Acinetobacter Baumannii (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 6، شماره: 2
4 سنتز نانوکامپوزیت گرانولی Cellulose/CuBDC/Fe۳O۴ به منظور حذف ماده رنگ زای آبی مستقیم ۷۱ طی فرایند فنتون ناهمگن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (TiO2@TiO2)n@PMO/Bipy-IL sun-light photocatalyst for oxidative formic acid decomposition (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
2 A balance on the hydrophobicity and hydrophilicity of SBA-15-SO3H with fluoroalkyl-chained alcohols (RFOH/SBA-15-Pr-SO3H) and its effect on the catalytic activity (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
3 A novel PrNH2/Fe3O4/SiO2 magnetic nanoparticle (MNPs) for water purification from heavy metals (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران
4 Application of Au@ZIF-۸ in reduction reactionsbased on response surface modeling (RSM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
5 Covalently Bonded PIDA on SBA-15: A versatile new support for the synthesis of Palladium pre-catalyst (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
6 Design and fabrication of bimetallic open metal site Cu-MOF: Superb catalyst in hydrogen generation from formic acid (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
7 Design and synthesis of metal-organic frameworks of Cu3(BTC)2 microbelts for waste-free green oxidation of sulfides (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
8 Design, fabrication and catalytic study of OMS-MIL-100(Fe) as an Efficient Green Catalyst for the aza-Michael Reaction (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
9 Engineering of hybrid nanoreactors; a promising porous materials for green organic transformations (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران
10 Future of nanoreactors: Engineering of the MOFs and rod-like SBA-15 for organic process (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
11 Immobilized oxodiperoxo molybdenum complexes on the Cr-MOFs as promising and bifunctional catalyst for the selective thioether oxidation (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
12 Immobilized palladium complex on to the OMS-Cu (BDC) metal-organic framework: sustainable development for the Heck coupling reaction (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
13 Immobilized tris(8-quinolinolato)iron onto the silica coated magnetite nanoparticle: sustainable development for the sulfide oxidaiton reaction (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
14 Iron(III) decorated magnetic Fe3O4/chitosan-dithiocarbamate for aqueous oxidation of benzylic alcohols at room temperature (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
15 Magnetic cellulose (Cell) polymeric immobilized silver nanoparticle (Fe3O4/cell-AgNPs nanocomposite) for antimicrobial and environmental studies (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
16 Mesoporous SBA-15/PIDA as efficient organocatalyst for three-component indazolophtalazine synthesis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
17 Mesoporous SiO2 immobilized HClO4 for synthesis of DHPMs and DHPs Heterocycles (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران
18 Mixed ligand metal-organic frameworks of Zr-MOFs for 3-CRs synthesis pyrazolophthalazine boosting sono-power (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
19 Nano-pumice hybrid porous materials for catalytic organic & inorganic compounds assembling (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
20 NanoporouscrystallinePd@MIL-101 as heterogeneous recyclable catalyst in theoxidation ofbenzylic alcohols in aqueous media (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
21 Periodic mesoporous organosilica (PMO) or traditional mesoporous silicas? Aspects and scopes in aerobic oxidation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
22 Polymeric carboxymethyl cellulose (CMC) grafted gold nanoparticle: Chemical wet-synthesis and biological effects (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
23 Preparation, characterization, and catalytic performance of copper content SBA-15 in the synthesis of aryl ethers (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
24 SBA-15 supported acidic ionic liquid (IL-HSO4@SBA-15) for clean oxidation of aromatic and aliphatic sulfide in water (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
25 Silica-based nanospheres supported Palladium nanoparticles as a recyclable catalyst for synthesis of primary amide (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
26 Sono-chemical synthesis of benzimidazoles, using bifunctional organocatalytic mixed ligands metal-organic frameworks of ZrMOFs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
27 Sulfonic acid functionalized mesoporous SiO2 for solvnt-free synthesis imidazoles (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران
28 Thiol-decorated Fe3O4@SiO2 magnetic nanoparticle (Fe3O4@SiO2-SH) for water purification from heavy metals of palladium ions (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زئولیت ایران
29 Where the actives sites of Metal-organic framework MIL-101 catalyze the selective oxidation of sulfides (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران