سجاد مومنی

 سجاد مومنی گروه حقوق، گرایش حقوق جزاوجرمشناسی،دانشگاه پیام نور،ایران

سجاد مومنی

MrSajjad Momeni

گروه حقوق، گرایش حقوق جزاوجرمشناسی،دانشگاه پیام نور،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.