آقای دکتر حمید کهرام

دکتر حمید کهرام رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

آقای دکتر حمید کهرام

Dr. Hamid Kahram

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید کهرام در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بر فراسنجه های اسپرم گاومیش پس از فرآیند انجماد- یخ گشایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 3
2 اثر رقیق کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های تلقیح شده با اسپرم منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
3 اثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 1
4 اثرملاتونین و ویتامین E برویژگی های منی یخ زده خروسهای بومی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
5 ارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی آمیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
6 بررسی زیان اقتصادی ناشی از تاخیر در آبستنی گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 2
7 بهبود بازده تلقیح مصنوعی درمیشهای نژادزندی بااستفاده ازهورمونهای استرادیول و اکسی توسین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
8 بهبود ذخیره سازی اسپرم خروس با استفاده از اسانس الکلی رزماری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
9 تاثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 1
10 تاثیر تغذیه ای منبع اسیدهای چرب امگا- 3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 1
11 تاثیر تغذیه پیوگلیتازون بر تخمک ریزی و برخی بیماری های پس از زایش در گاوهای هولشتن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
12 تاثیر جیره های گلوکوژنیک مکمل شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت برعملکرد تولیدمثلی در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
13 تاثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروسهای مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 1
14 تاثیروزن لاشه و جنس برکیفیت گوشت وترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
15 توانایی پاداکسنده آنزیمی کاتالاز در بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب ترکمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
16 مطالعه آناتومی سرویکس گوسفند و تاثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
17 مطالعه اثر تزریق استرادیول، اکسیتوسین، ریلاکسین و شیاف پروستاگلندین ای- 1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
18 مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم دربرخی نشخوارکنندگان اهلی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
19 مقایسه فراسنجه های تولیدمثل و تولید در برنامه مدیریتی دو و سه بار زایش در مدت دو سال با استفاده از ملاتونین در میش (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن سطوح مختلف ترکیب غنی از انرژی به رقیق کننده اسپرم خروس در دمای 4 و37 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
2 اثر تزریق GnRH بر چند قلوزایی در میش های نژاد افشاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر تغذیه روغن دانه انار خصوصیات جنبایی و استرس اکسیداتیو اسپرم اسب عرب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب
4 اثر تغذیه روغن دانه انار منبع اسید چرب امگا 3بر عملکرد تولیدمثلی مادیان های نژاد عرب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب
5 ارزیابی مؤلفه های میزان شیرتولیدی و دوره شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 بررسی اثر اکسیتوسین بر افزایش درصد آبستنی میشهای لری بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
7 بررسی اثر غلظت های مختلف زرده تخم مرغ بر قابلیت تحرک اسپرم بز مهابادی پس از انجماد و یخ گشایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 بررسی اثرات دورهای سانتریفیوژ و محیط های مختلف شستشو، برای حذف گلیسرول پس از یخ گشایی اسپرم خروس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
9 بهبود بازده تلقیح مصنوعی در گوسفند با استفاده از اکسیتوسین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 تاثیر کاهش عملکرد غده تیرویید بر وزن بیضه و بیان ژن کانکسین 43 ماکیانها متعاقب تحریک نوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
11 تأثیر کوآنزیمکیو بر غلظت هورمون تستوسترون و وزن بیضهی خروس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
12 تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران