دکتر صادق رستم نیا

دکتر صادق رستم نیا Department of Chemistry, 
Iran University of Science and Technology (IUST),
Tehran, Iran

دکتر صادق رستم نیا

Dr. Sadegh Rostamnia

Department of Chemistry, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.