مهدی جراحی دربان

 مهدی جراحی دربان پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل

مهدی جراحی دربان

Mahdi Jarrahi Darban

پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.