دکتر مهدی معصوم بیگی

دکتر مهدی معصوم بیگی رئیس بازرسی کل فراجا

دکتر مهدی معصوم بیگی

Dr. Mahdi Masoum Beygi

رئیس بازرسی کل فراجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.