دکتر اسماعیل احمدی مقدم

دکتر اسماعیل احمدی مقدم ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر اسماعیل احمدی مقدم

Dr. Ismail Ahmadi Moghadam

ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.