علی حاتم آبادی

 علی حاتم آبادی

علی حاتم آبادی

Ali Hatamabadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.