حجة الاسلام مهدی عطار

حجة الاسلام مهدی عطار مدیر اجرائی دوفصلنامه پژوهش های علوم عقلی-استاد فلسفه و منطق

حجة الاسلام مهدی عطار

Mahdi Attar

مدیر اجرائی دوفصلنامه پژوهش های علوم عقلی-استاد فلسفه و منطق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.