دکتر سرمد قادر

دکتر سرمد قادر

دکتر سرمد قادر

Dr. Sarmad Ghader

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پیش بینی های کوتاه مدت بارش مدل عددی WRF در منطقه ایران در دوره یک ماهه (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 2
2 ارزیابی پیش یابی میدان باد توسط مدل WRF تحت تاثیر شرایط اولیه و مرزی متفاوت در منطقه خلیج فارس: مقایسه با داده های همدیدی و ماهواره های QuikSCAT و ASCAT (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 1
3 امکان سنجی پیش بینی رخداد آذرخش با استفاده از مدل میان مقیاس WRF در منطقه ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 1
4 بررسی اثر پخش عددی بر دقت حل عددی معادلات آب کم عمق (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 4
5 بررسی تغییرات بسامد بحرانی لایه F۲ یون سپهر به عنوان پیش نشانگر زمانی زمین لرزه قم (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 3
6 بررسی توزیع زمانی- مکانی و امکان پیش بینی جست باد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 1
7 بررسی موردی عملکرد مدل WRF جهت پیش یابی میدان باد تراز ۱۰ متر و دمای تراز دومتر با استفاده از داده های ماهواره ای و ایستگاه های همدیدی در منطقه دریای عمان و دریای عرب (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
8 به کارگیری یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل WRF جهت پیش بینی میدان باد سطحی در محدوده خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 1، شماره: 1
9 جانمایی ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در تهران بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 44
10 حل عددی شکل پایستار معادلات آب کم عمق با استفاده از روش ابرفشرده مرتبه ششم (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 2
11 حل عددی شکل پایستار معادلات تراکم پذیر دوبعدی و غیرهیدروستاتیک جو با استفاده از روش مک کورمک مرتبه دوم (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
12 حل عددی مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایای دوبعدی با استفاده از روش فشرده مک کورمک مرتبه چهارم (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 3
13 حل عددی معادلات بوسینسک تراکم ناپذیر با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم: بررسی موردی شارش گرانی تبادلی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 1
14 شبیه سازی عددی جریان های فروشیب در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 3
15 شبیه سازی عددی عملکرد برنامه های کنترلی جزیره گرمایی تابستانه کلان شهر تهران بوسیله ارزیابی شارهای حرارتی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
16 شبیه‌سازی عددی اثرات ثانویه اقدامات طرّاحی شده کنترلی جزیره حرارتی شهری در تابستان بر کیفیت هوا در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 1
17 کاربست روش طیفی برای حل عددی معادلات آب کم عمق منطقه محدود (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 39، شماره: 1
18 مطالعه فراوانی و توزیع تاشدگی وردایست و تغییرات فصلی آن در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ با تاکید بر منطقه جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 3
19 مطالعه موردی تغییرات بارش ناشی از عملیات بارورسازی ابر در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از مدل میان مقیاس WRF (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 1
20 موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 3
21 نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A CORRECTIVE METHOD FOR IMPROVING WIND-WAVE SIMULATIONS IN THE PERSIAN GULF (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2 A GP-BASED APPROACH FOR IMPROVING WIND-WAVE SIMULATIONS OVER THE PERSIAN GULF (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 AN ANALYTIC MODEL FOR THE STRUCTURE OF THE GRAVITY CURRENT FROM THE MIDDLE TO THE SOUTHERN BASIN OF THE CASPIAN SEA (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
4 AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK STRATEGY TO IMPROVE WIND SPEED HINDCASTING (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
5 ASSESSING THE AREAS WITH HIGHER PROBABILITY OF BEING AFFECTED BY CONTAMINATION RELEASE, CASE STUDY: PERSIAN GULF (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
6 ارائه پیشنهادیه سیستم مدیریت جامع کاهش آلاینده های هوای کلانشهرهای ایران مطالعه موردی تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
7 ارزیابی حساسیت مدل WRF به پارامتر سازی های خرد فیزیک و همرفت (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
8 اعمال روش ابرفشرده برای گسسته سازی مکانی در مختصات کروی: حل معادله پواسون (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
9 اعمال روش پیش بینی همادی Breeding به مدل MM5 در منطقه ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
10 HINDCAST OF SURFACE WIND FIELD OVER THE CASPIAN SEAUSING WRF MODEL (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
11 ON THE USE OF AN ENSEMBLE FORECASTING SYSTEM FOR PREDICTION OF SURFACE WIND OVER THE PERSIAN GULF (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 SENSITIVITY ANALYSIS OF PBL SCHEMES OF THE WRF-ARW MODEL IN SIMULATING WIND SURFACE OVER PERSIAN GULF (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
13 بررسی اثر پخش عددی بر دقت حل معادلات آب کم عمق (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
14 بررسی اثر میدان باد اصلاح شده در شبیه سازی امواج ناشی از باد (در تنگه هرمز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
15 بررسی الگوی جریانهای برگشتی تخت تاثیر ارتفاع امواج با مدلسازی عددی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
16 بررسی تغییرات فرکانس بحرانی لایه F 2 یونسفر در زمین لرزه 28 خرداد سال 1386 بخش کهک شهر قم (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
17 بررسی جریان گرانی آب عمیق در روی تنگه آبشوران در دریای خزربه کمک یک مدل دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
18 بررسی دقت روش های فشرده و ابرفشرده در گسسته سازی مکانی برای شبکه های A و C (دریافت مقاله) دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
19 بررسی دقت و سرعت روش عددی ابرفشرده در شبکه غیر یکنواخت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 بررسی دینامیک مسیر توفان اطلس شمالی از دیدگاه شار فعالیت موج (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
21 بررسی عملکرد سامانه پارسی پیشبینی های جوی و اقیانوسی در توفان شاهین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
22 بررسی عملکرد سامانه پیش بینی همادی با استفاده از مدل WRF (مطالعه موردی: منطقه غرب ایران) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
23 بررسی نوسان های جریان خروجی خلیج فارس براساس یک مدل تحلیلی(فصل زمستان) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
24 پیش بینی تندی جست باد در ایران با استفاده از مدل WRF (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
25 پیش بینی خیلی کوتاه مدت پدیده مخاطره آمیز یخ زنی در هوانوردی با استفاده ازداده های ماهواره نسل دوم هواشناسی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
26 پیش بینی عددی تلاطم هوای صاف در شمالغرب ایران (مسیر پروازی تهران ارومیه) با استفاده از مدل میان مقیاس WRF (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
27 پیش بینی عملیاتی امواج دریاهای ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
28 پیش بینی میدان باد و سایر میدان های هواشناسی در محدوده شهر تهران بااستفاده از یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدلWRF جهت استفاده درمدل های آلودگی هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
29 پیشبینی میدان باد در محدوده خلیج فارس با استفاده از یک سامانه همادی توسعه دادهشده برای مدل WRF (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
30 تاثیرعوامل فیزیکی بر آبهای جزیره قشم (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
31 تامین امنیت انسانی در مواجهه با اثرات تغییر اقلیم و مدیریت بارش های حدی با رویکرد جدید مدل سازی جو با استفاده از مدل MPAS-Atmosphere (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
32 تأثیر شرایط مختلف هواشناسی روی تغییرات تمرکز آلاینده های شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 تحلیل آماری و همبستگی داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست در تهران بزرگ بین سال‌های 1378 تا 1383 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
34 جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران بزرگ (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
35 حل عددی شکل پایستار معادلات آب کم عمق با استفاده از روش اَبَرفشرده مرتبه ششم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
36 حل عددی شکل پایستار معادلات تراک مپذیر دوبعدی و غیرهیدروستاتیک جو با استفاده از روش فشرده مک کور مک مرتبه چهارم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
37 حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده مک کورمک روی شبکه کروی دوران یافته (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
38 حل عددی معادلات آب کم عمق در صفحه f با استفاده از روش فشرده (دریافت مقاله) پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
39 حل عددی معادلات آب کم عمق در مختصات کروی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
40 حل عددی معادلات بوسینسک تراکم ناپذیر با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم: مطالعه موردی شارش lock-exchange (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
41 حل عددی معادلات بوسینسک تراکم‌ناپذیر دوبعدی با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم: شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
42 حل عددی معادلات تراکم پذیر دوبعدی و غیرهیدروستاتیک جو با روش مک کورمک فشرده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
43 حل عددی معادله فرارفت در هندسه کروی روی شبکه یین -ینگ با استفاده از روش مک کورمک فشرده (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
44 حل معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی تعمیم یافته (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
45 سنجش پارامترهای فیزیکی جزیره قشم جهت امکان توسعه زیستگاه جنگلهای حرا (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
46 شبیه سازی عددی تولید امواج گرانی درونی با واداشت شناوری در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
47 شبیه سازی عددی تولید امواج گرانی درونی با واداشت شناوری روی سطح شیب دار در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
48 شبیه سازی عددی مشخصه های اقیانوس شناسی و هواشناسی دریایی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده WRF و ROMS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
49 شبیه سازی مقایسهای امواج ناشی از باد دریای خزر با داده های ERA۵ وERA-Interim (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
50 کاربرد روش‌های مختلف میان‌یابی برای نمایش مکانی توزیع آلاینده‌ها در تهران بزرگ (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
51 مطالعه اثر کوه و پوشش گیاهی سطح بر نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مدل WRF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
52 مطالعه الگوی دما و شوری در غرب جزیره قشم (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
53 مطالعه موردی برای پیش بینی و ترازبندی سطوح هشدار برای توفان های شدید با سازوکار فروپکشی در شهر تهران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
54 مطالعه موردی پیش بینی خیلی کوتاه مدت آغازش توفان همرفتی گردوخاک در فرودگاه های بین المللی امام خمینی و مهرآباد تهران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
55 مطالعه نوسان های جریان خروجی خلیج فارس با یک مدل تحلیلی ( فصل تابستان ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
56 یک مطالعه تجربی تنظیم زمینگرد در یک کانال چرخان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک