دکتر هادی پورباقر

دکتر هادی پورباقر

دکتر هادی پورباقر

Dr. Hadi Poorbagher

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ژنوتوکسیک کارباریل بر شکستگی DNA در بافتهای کبد و آبشش گورماهی کویری Aphanius kavirensis (Aphaniidae) با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
2 اثر غلظت های تحت کشنده سم سایپرمترین (Cypermethrin) بر برخی از پارامترهای هماتولوژی سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, ۱۸۴۲) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 4
3 اثر نوع تغذیه در انعطاف پذیری ریختی ماهی دم شمشیری (Xiphophurus helleri) در مراحل اولیه تکوین (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 6، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیرپذیری فون درشت بی مهرگان بسترزی بوم سازگان رودخانه ای از پساب کارگاه تکثیر و پرورش ماهی با کاربرد شاخص های تنوع آلفا و تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
5 ارزیابی شاخص های کیفیت آب و تعیین ظرفیت خودپالایی در رودخانه های بالیقلی چای و قره سو با بکارگیری مدل QUAL۲Kw (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
6 استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در ارزیابی دوشکلی جنسی (مطالعه موردی: ماهی بوتک دهان بزرگ (Cyprinion macrostomum)) (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 12، شماره: 2
7 Effects of agriculture, tourism and the dam on eutrophic status of the Zerebar Lake, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 4
8 Effects of agriculture, tourism and the dam on eutrophic status of the Zerebar Lake, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 4
9 Morphological variation of Iranian Goby (Ponticola iranicus) in the Anzali Wetland drainage (دریافت مقاله) مجله حیات وحش و تنوع زیستی دوره: 4، شماره: 2
10 برآورد تمایل به پرداخت ماهی گیران با قلاب برای حفاظت از گونه در خطر انقراض ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius, K. ۱۸۷۷‎) (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 10، شماره: 4
11 برآورد تمایل به پرداخت ماهیگیران تفریحی برای حمایت از گونه در خطر انقراض قزل آلای خال قرمز (۱۷۵۸ Salmo trutta, L) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
12 بررسی اثر دما و غلظت جلبک Dunaliella salina بر بقاء Artemia urmiana بالغ در طول دوره های مختلف حیات شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 4، شماره: 3
13 بررسی اثرات دما و دفعات غذادهی بر تاثیر سایپرمترین در بافت آبشش ماهی آفانیوس صوفیا (Aphanius sophiae) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 3
14 بررسی الگوهای رشد آلومتریک در ماهی هیبرید تریپلوئید فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) در مراحل اولیه تکوین (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 1
15 بررسی انعطاف پذیری ریختی بی مهره آبزی (Ephemeroptera: Caenidae) Caeins latipennis در پاسخ به شرایط محیطی در مسیر رودخانه خیرودکنار (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 1
16 بررسی پروفایل طولی تنوع ژنتیکی جنس Epeorus رودخانه گاماسیاب در فصول مختلف سال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 6، شماره: 4
17 بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین مس، کادمیم و آرسنیک در رسوب و آبزیان سد خداآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 29، شماره: 1
18 بررسی تفاوت های ریخت شناسی جمعیت های سیاه ماهی Capoeta capoeta در بالادست و پایین دست رودخانه زرینه رود از حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 3
19 بررسی تفاوتهای ریختی جمعیتهای ماهی تیزهکولی (Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855 در رودخانه زرینه رود و تالاب انزلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 1
20 بررسی دو شکلی جنسی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki Girard, ۱۸۵۹) در رودخانه گاماسیاب، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 9، شماره: 1
21 بررسی دوشکلی جنسی شکل بدن گورماهی صوفیا (Esmaeilius sophiae) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
22 بررسی روابط تبارزایی جنس Turcinoemacheilus در ایران براساس صفات استخوان شناسی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 11، شماره: 40
23 بررسی عوامل اکولوژیکی موثر بر ویژگی های ریخت سنجی ماهی شاه کولی (Alburnus atropatenae Berg, ۱۹۲۵) در رودخانه های سیمینه رود و زرینه رود (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 3
24 بررسی عوامل محیطی موثر بر فراوانی و تنوع زیستی ماهیان رودخانه دینورآب، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 12، شماره: 2
25 بررسی فون ماهیان و عوامل محیطی موثر بر تنوع زیستی در رودخانه زرینه رود، حوضه دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 1
26 بهینه سازی دستورالعمل رنگ آمیزی ماهیان خاویاری جهت مطالعات اسکلتی در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 2
27 تاثیر سطوح مختلف روی بر ساختار ریخت شناسی اسپرم مارماهی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 4
28 تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 5
29 تاثیر غلظت های مختلف سم سایپرمترین بر بافت آبشش سیاه ماهی (Capoeta damascina, Valenciennes, ۱۸۴۲) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 4
30 تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد ماهی گورخری (Aphanius sophiae) در اثر آرسنیک و کادمیوم (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 4
31 روش های حذف میکروپلاستیک ها از محیط های آبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 2
32 ریخت بوم شناسی سس ماهی کورا (Barbus cyri, De Filippi ۱۸۶۵) در حوضه رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 1
33 ریخت سنجی هندسی در جایگاه روشی موثر در بیان الگوهای ریختی، مطالعه موردی گونه شاه کولی سلال (Alburnus sellal Heckel, ۱۸۴۳) در زیرحوضه های رودخانه های زاب کوچک و سیروان، حوضه تیگریس (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 13، شماره: 49
34 مطالعه تنوع ریختی جمعیت های سس ماهی کورا (Barbus lacerta Heckel, ۱۸۴۳) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی در حوضه رودخانه تیگریس (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 12، شماره: 45
35 مقاله علمی – پژوهشی: بررسی فراوانی و شاخص های تنوع زیستی ماهیان در رودخانه دینور، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 3
36 مقاله علمی – پژوهشی: تاثیر ساخت سد بر شاخص مطلوبیت زیستگاه سس ماهی کورا (Barbus cyri)در رودخانه طالقان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 31، شماره: 2
37 مقاله علمی-پژوهشی: مدل سازی پراکنش مکانی ماهی شیر (Scomberomorus commerson Lacepede, ۱۸۰۰) با استفاده از رگرسیون لجستیک در آبهای خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 4
38 مقایسه ریخت سنجی دو جمعیت ماهی واسپی Cabdio morar (Hamilton, ۱۸۲۲) در حوضه های آبریز مکران و ماشکید، استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 4
39 مقایسه شکل در پیش لاروهای سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) و الگوهای بد شکلی با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 2
40 نقش آنتی اکسیدانی ویتامین C در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت تحت حاد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با دیازینون (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
41 یافته علمی: بررسی تغییرات ریختی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, ۱۷۵۸ در طول سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of some effective environmental variables on fish assemblage in Kordan River (Namak Basin) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 اثر سم سوین بر شکستگی DNA در بافت کبد ماهی (Aphanius sophiae (coad, 1988 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 اثرات دمای سطحی آب، در مقایسه با ریزگردها، بر توزیع مکانی ماهی تن زردباله )Thunnus albacares( در خلیج فارس با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
4 استفاده از مدل سازی توزیع مکانی و مطلوبیت زیستگاه آبزیان به روش حداکثرآنتروپی (MaxEnt) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
5 اهمیت و ضرورت استفاده از سیگنال های هشدار اولیه برای مدیریت ذخایر آبزیان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
6 Effects of adaptation to salinity on body shape in zebrafish (Aphanius sophiae) using geometric morphometric method (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
7 Effects of Sevin on DNA breakage in the liver in Aphanius sophiae (Coad, 1988) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
8 Marine spatial planning and ecosystem based management in marine ecosystems (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 Morphological comparison of two population of Capoeta capoeta (Güldenstädt, 1773) from Aras and Sefidrood Rivers in the Caspian Sea basin (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
10 Practical and research recommendations for optimization of Beluga (Huso huso) larval rearing (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
11 Study of some biological characteristics of Tuini fish (Cyprinidae: Capoeta damascina40T)40T 40Tin40T Kordan River of Alborz Province (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
12 The effect of different levels of malathion (Malathion) on lethal concentrations (LCR50R 96 h), hematocrit and clinical signs of white fish (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
13 بررسی اثرات بوم شیاختی پساب کارگا تکثیری پرورش قزل آلای رنگین کمان بر ماکروبنتوزهای بستر رودخانه گاماسیاب با استفاده از شاخص های زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
14 بررسی امکان پالایش فلزات سنگین از محیط های آبی آلوده با استفاده از دوکفه ای Anodonta cygnea (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
15 بررسی برخی از ویژگی های بوم شناختی سگ ماهی حافظ Turcinoemacheilus hafezi (ماهیان استخوانی : (Nemacheilidae به عنوان یک گونه بومزاد در منطقه زاگرس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
16 بررسی برخی متغیرهای محیطی موثر بر پراکنش گونه های ماهیان رودخانه کردان (حوزه دریاچه نمک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
17 بررسی برخی ویژگی های زیستی سیاه ماهی توئینی (Cyprinidae: Capoeta damascina) در رودخانه کردان استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
18 بررسی تنوع ریختی جمعیتهای جویبارماهی لاسا Oxynoemacheilus elsae Eagderi,Jalili & Çiçek ۲۰۱۸ در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
19 بررسی تنوع ریختی گونه گاوماهی سرگنده Ponticola gorlap (Iljin, 1949) بر اساس تحلیل های چند متغیره مولفه های اصلی (PCA) و تغییرات کانونی (CVA) در حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
20 بررسی مدل های پیش بینی پراکنش آبزیان در منابع دریایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 بررسی وضعیت رسوبات بستر و ارتباط آنها با زی توده موجودات ماکروبنتیک در سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
22 پیشنهادهای اجرایی و تحقیقاتی جهت بهینه سازی پرورش فیل ماهی (Huso huso) در دوران لاروی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
23 تاثیر آداپتاسیون به شوری بر تغییر شکل بدن در ماهی Aphanius sophiae با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
24 تاثیر سد سنگبان بر مطلوبیت زیستگاه سس ماهی کورا Barbus cyri در رودخانه شاهرود، حوضه دریای خزر (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
25 تاثیر سطوح مختلف مالاتیون (Malathion) بر مقادیر غلظت کشنده (L C(50) 96 h)، هماتوکریت و علائم بالینی در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
26 مروری بر انواع مختلف سازگاریهای حسی در ماهیان غارزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
27 مروری بر پراکنش گونه غیربومی آمورچه (Pseudorasbora parva) در آبهای داخلی ایران و بررسی اثرات اکولوژیکی آن (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
28 مطالعه اثرات غلظت و زمان مواجهه با فلزات سنگین برنرخ فیلتراسیون درAnodonta cygnea (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
29 مقایسه ریختی دو جمعیت سیاه ماهی (Capoeta capoeta, Güldenstädt, 1773) رودخانه های سفیدرود و ارس در حوضه دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
30 مقایسه ویژگی های ریختی جمعیت های سگ ماهی برگ Oxynoemacheilus bergi (Gratsianov, 1907) در زیرحوضه رودخانه ارس (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
31 نقش گیاهان آبزی در حذف فلزات سنگین (مطالعه موردی: حذف جیوه از پساب صنعتی با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
32 ویژگیهای جمجمهء عصبی گاو ماهی سرگنده Teleost: ( Ponticola gorlap )Iljin, ۱۹۴۹ )Gobiidae در حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران