دکتر محمدباقر قهرمانی

دکتر محمدباقر قهرمانی دانشیار گروه هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر محمدباقر قهرمانی

Dr. MohammadBagher Ghahramani

دانشیار گروه هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط تعاملی فضاهای سینمایی و فضای شهری معاصر (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 20، شماره: 2
2 بازتجسد «پرسه زن» شهر مدرن در پیکر تماشاگر فیلم (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 1
3 بازنمایی زنان در فیلم های آپارتاید: مطالعه ی موردی دو فیلم وینی ماندلا و سارافین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 11، شماره: 41
4 بسط ادراکات فضایی تماشاگر از طریق امپاتی با کالبدهای فیلمی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 23، شماره: 3
5 تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 19، شماره: 1
6 تن یافتگی تماشاگر در فضای هاپتیکی فیلم (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 19، شماره: 2
7 رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب در نمایش عروسکی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 22، شماره: 2
8 سیالیت فضایی و پرسپکتیوهای متحرک در رویکردی ریزوماتیک به آموزش هنر (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 9، شماره: 2
9 سینما به مثابه یک تکنولوژی افسونگر در فیلم نعره طوفان (۱۳۴۸) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 28، شماره: 3
10 شکل گیری نمایش ایرانی از جهانی دایجتیک (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 21، شماره: 2
11 فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما(۱۳۷۰) بازنمایی کننده تجربه نظاره گری جسمانی و از میان رفتن مرز میان ناظر و منظر سینمایی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 26، شماره: 3
12 کالبد متحرک ناظر و شکل گیری سکانس های فضایی در معماری سینماتیک (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 19، شماره: 4
13 نظم گفتمانی در نمایشنامه مرگ یزدگرد بر اساس نظریه فرکلاف (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی دوره: 24، شماره: 1