دکتر هومن روانبخش

دکتر هومن روانبخش استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر هومن روانبخش

Dr. Hooman Ravanbakhsh

استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آتش سوزی بر شاخص ­های تنوع گونه­ های گیاهی، مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی سیراچال (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 1
2 ارتباط فراوانی و شدت ابتلا به ارس واش (.Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb) با مشخصه های کمی و کیفی درخت میزبان، شرایط فیزیوگرافی و فرسایش خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 1
3 The Effect of Understory Shrub Species on the Natural Regeneration of Hyrcanian Mixed Broad-Leaved Forests (Kheyrud, Iran) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 0
4 بررسی کمی و کیفی ذخیره گاه جنگلی ارس- شیرخشت اوشان در البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 2
5 پیش بینی پراکنش جغرافیایی گونه Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 2
6 تاثیر آتش سوزی بر ساختار پوشش گیاهی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 3
7 تاثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 4
8 تاثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال های بنه، دارمازو، زیتون تلخ و زربین در شهر سمنان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 1
9 تاثیر ویژگی های خاک و شرایط توپوگرافی بر بادافتادگی درختان در جنگل های چمستان- مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
10 تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ های مختلف جنگلکاری های ۵۰ ساله پارک جنگلی سرخه حصار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 1
11 جنگل کاری های ایرانی- تورانی در استان سمنان (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
12 خسارت برف بر گونه های درختی و ارتباط آن با متغیرهای فیزیوگرافی در جنگل های ارتفاعات پایین هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 4
13 شناسایی و معرفی توده های جنگلی طبیعی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 46
14 مدل سازی توزیع پتانسیل گونه Juniperus excelsa با استفاده از عامل های محیطی در کوهستان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
15 مقایسه متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی در رویشگاه های ممرز (Carpinus betulus) و کچف (C. × schuschaensis) در جنگل های نقیبده و مزده ساری و معرفی جامعه جدید کچف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات آتش سوزی بر اکوسیستم های جنگلی زاگرس (جمع بندی پژوهش های انجام شده) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
2 ارتباط ویژگی های فیزیوگرافی و برف و تاثیر آنها بر ساختار توده (مطالعه موردی جنگل لیرسرا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی پوشش جنگلی و تیپهای درختی و درختچه ای مطالعه موردی:روستای دزلی سروآباد کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی جنگل کاری کاج بروسیا pinus bruti ten)) در منطقه رامیان، استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 استقرار و رویش گونه درختی زیتون تلخ Melia azedarach با استفاده از روشهای مختلف کاشت درشهر سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
6 بررسی اثرات فشار توریسم بر وضعیت گونه های گیاهی در پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
7 بررسی اختلالات تغذیه ای درختان اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) در جنگلکاری های اطراف شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
8 بررسی پتانسیل اندوخته کربن خاک و شاخص های تنوع زیستی گیاهی تحت اثر دو گونه تاغ و گز در استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
9 بررسی پراکنش و ساختار توده های عناب در استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
10 بررسی جنگلشناسی ذخیره گاه جنگلی نارون زایگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
11 بررسی شادابی درختچه های شورگز tamarix hispida و سیاه تاغ haloxyion amodendron و تاثیر این دو گونه روی شوری خاک در استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
12 بررسی عملکرد رویشی زربین(cupressus sempervirens var horizontalis)در جنگل کاری رامیان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی فعالیت میکروبی و خصوصیات متفاوت خاک درخت ارس در شهرستان سمنان (منطقه خطیر کو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
14 بررسی ویژگی های ساختاری درختان سرخدار در ذخیره گاه گزو مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی ویژگی های ساختاری و فیزیونومیک رویشگاه بنه (Pistacia atlantica Desf.) در حد بالای پراکنش آن در جنوب البرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
16 تاثیر عوامل توپوگرافی بر غنای گونه های درختی و درختچه ای در رویشگاه های ارس (Juniperus excelsa M.Bieb) شرق استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
17 تأثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر درخت اقاقیا(Robinia pseudoacacia) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
18 تیپ های پوشش گیاهی منطقه اوباتو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
19 تیپ های پوشش گیاهی منطقه دزلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 سازگاری برخی گونه های درختی متداول برای جنگلکاری در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه ده امام شمال شهرستان پاکدشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
21 مطالعه اکولوژیک رویشگاه های سماق (Rhus coriaria L) در البرز مرکزی جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
22 مطالعه جنگل شناسی و فیزیونومیک رویشگاه شیر خشتCotoneaster spp روته در البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
23 مطالعه رویش درختان شاخه زاد اکالیپتوس در شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
24 مطالعه ویژگی های ساختاری و خاکشناسی رویشگاه سیب وحشی Malus orientalis Ugl در منطقه لالون البرز مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
25 معرفی برخی گونه های گیاهی مناسب جهت توسعه فضای سبز اطراف شهر اراک مطالعه موردی: اراضی ملی حدفاصل بین اراک و تالاب میقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران