دکتر محمدرضا پورمجیدیان

دکتر محمدرضا پورمجیدیان استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر محمدرضا پورمجیدیان

Dr. MohammadReza Pourmajidian

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ترکیب های تاج پوشش راش (Fagus orientalis Lipsky) و ممرز (Carpinus betulus L.) بر مشخصه های زیستی خاک در ناحیه هیرکانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 2
2 اثر تنک کردن بر زی توده نهال افرا پلت و زبان گنجشک در نهالستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 3، شماره: 1
3 اثرات زیست محیطی تردد اسکیدر و جهت های چوب کشی بر فشردگی خاک و وضعیت استقرار تجدید حیات طبیعی در جنگل های چوب فریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 14
4 ارزش ریزریخت شناسی صفات برگ و دانه گرده برای تفکیک گونه های جنس بلوط در جنگل های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
5 ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی خشک دارها در مرحله تحولی افزایش حجم (مطالعه موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
6 الگوی مکانی و رقابت درون گونه ای درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) در مرحله تحولی انباشت حجم در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود، نوشهر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 3
7 الگوی مکانی و وضعیت رقابت و اجتماع پذیری درختان در توده های آمیخته ممرز با استفاده از توابع یک و دو متغیره Kرایپلی (مطالعه موردی: قطعه شاهد سری سه حوضه ناو اسالم) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 1
8 بررسی تله های مختلف در شکار آفات چوب خوار درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر کرج (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 4
9 بررسی تنوع زیستی گیاهی و خصوصیات خاک در جنگل کاری های کاج سیاه و زبان گنجشک در منطقه الندان- ساری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 2
10 بررسی روشنه های تجدید حیات طبیعی حاصل از خشکه دارها در یک راشستان دخالت نشده (مطالعه موردی: سری جمند- گلبند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 2
11 بررسی کمی زادآوری در حفره های ایجاد شده از اولین برش تک گزینی در شمشادستان مسکلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
12 بررسی کمی زادآوری در حفره های ایجاد شده از اولین برش تک گزینی در شمشادستان مسکلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
13 بررسی مقدماتی کارایی تابع O-ring در تعیین الگوی مکانی و کنش متقابل گونه ها در مقیاس کوچک (مطالعه موردی: جنگل های باینگان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 4
14 بررسی موفقیت کاج الدار برای ایجاد فضای سبز در تهران (پارک جنگلی قوچک) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 42
15 بررسی و مقایسه شیوه های تجدیدحجم ۳P و صددرصد (مطالعه موردی: سری ۱۰ طرح جنگلداری سردآبرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 4
16 بررسی ویژگی های رویشگاهی و جنگل­شناسی گونه Juniperus excelsa در جنگل های طبیعی ایلان در استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 3
17 تاثیر اندازه سطح روشنه های تاج پوشش بر استقرار و زنده مانی زادآوری طبیعی جنگل(مطالعه موردی: پارسل ۱۸ طرح جنگلداری سری جمند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
18 تاثیر انواع کاربری های زمین بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و ترسیب کربن خاک حاشیه رودخانه کرخه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 4
19 تاثیر انواع مختلف کاربری اراضی روی کیفیت خاک در جنگل الندان ساری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 3
20 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و زیستی خاک در جنگل قلک شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
21 تاثیر تلقیح باکتری و قارچ میکوریز آربسکولار بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی نهال های داغداغان (Celtis caucasica L.) تحت تنش خشکی (مطالعه موردی: لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
22 تاثیر حضور دام بر تنوع پوشش گیاهی و ویژگی های خاک در جنگل های نکاظالمرد استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 3
23 تاثیر شیوه های جنگل شناسی بر ویژگی های ساختاری توده جنگلی و خصوصیات خاک در جنگل های راش میان بند هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل های سری الندان-ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
24 تاثیر عملیات تنک کردن در جنگلکاری های توسکای ییلاقی و پلت در سطح سری چندلای مازندران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 2
25 تحلیل کمی ساختار جنگل در مرحله افزایش حجم در روند تحول توده های طبیعی راش (مطالعه موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 2
26 تعیین تیپ های جنگلی برمبنای شا خص اهمیت(IV) درجهت های جغرافیایی جنگل های پایین بند خانیکان چالوس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 46
27 رابطه قارچ های اکتومیکوریز با برخی ویژگی های شیمی خاک در راشستان های فریم، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 4
28 رویش قطری افرا پلت (Boiss. Acer velutinum) در توده های دست کاشت مازندران (مطالعه موردی: منطقه پهنه کلای ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 1، شماره: 2
29 قابلیت گیاه پالایی منگنز و کروم موجود در پساب تصفیه خانه توسط نهال های ارغوان، توت سفید، زیتون تلخ و سرو خمره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
30 مطالعه فلور بازدانگان رتو- لیاس سازند شمشک در منطقه کلات استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 3
31 مقایسه برخی مشخصه های کمی قطعه مدیریت شده به روش دانگ واحد با قطعه شاهد (مطالعه موردی: جنگل های سری سه سنگده) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 1
32 مقایسه تنوع پوشش علفی و زادآوری در توده های خالص و آمیخته راش و ممرز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
33 مقایسه مقاومت نهال های یکساله شیردار (Acer cappadocicum) و ون (Fraxinus excelsior) تحت خاک های آلوده به فلز سنگین سرب (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه حفره روی خصوصیات کمی نهالها در جنگل راش شرقی (مطالعه موردی: جنگل کلاردشت) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
2 اثر پوشش های جنگل طبیعی و دست کاشت برترکیب و تنوع پوشش گیاهی زیر اشکوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
3 اثر ترکیب تاج پوشش جنگل بر ترکیب و تنوع زادآوری گونه های چوبی زیر اشکوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
4 اثر تفرج بر میزان ترسیب کربن خاک در پارک جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
5 ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی جنگل کاری با گونه های پهن برگ بومی افرا پلت و توسکا قشلاقی و مقایسه آن با توده طبیعی همسال لرک (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی جنگل کاری با گونه های پهن برگ بومی افرا پلت و توسکا قشلاقی و مقایسه آن با توده طبیعی همسال لرگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی تاثیر وجود مسیرچوبکشی در خروج محصولات جنگلی به صورت صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 ارزیابی طرح خروج دام از جنگل و اثرات آن بر روی تولیدات دامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
9 ارزیابی وضعیت تغذیهای جنگلکاریهای افراپلت با استفاده از روش دریس ( DRIS ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
10 ارزیابی وضعیت موجود در جنگلکاری های کاج سیاه و زبان گنجشک با استفاده از مشخصه های رویشی مطالعه موردی: سری الندان طرح جنگلداری چوب و کاغذ مازندران شهرستان ساری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
11 انواع مختلف بهره برداری از جنگلهای زاگرس با توجه به ابزار و فنون سنتی و صنعتی درایران و جهان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
12 Ecosystem functioning, services and biodiversity during the ecological restoration (With special attention to forest ecosystem) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
13 Green or brown Carbon Storage: In understanding the role of natural forests in global carbon cycle and global temperature mitigation (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
14 Review on Ecological forest models (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 برآورد تخلفات تخریب ده ساله جنگل های ورنمد و چم تکله در منطقه الشتر لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 بررسی اثر آتش سوزی بر تنوع پوشش گیاهی جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دیل در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
17 بررسی برخی مشخصه های کمی و کیفی در دو توده شاهد و مدیریت شده به روش تک گزینی سری چهار بخش دوهفت خال نکاء چوب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی برخی مشخصه های کمی و کیفی در دو توده شاهد و مدیریت شده به روش تک گزینی سری چهار بخش دوهفت خال نکاء چوب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی تاثیر تفرج بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در پارک جنگلی شهیدکونانی بلوران (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی تاثیر تفرج بر ویژگی های کمی و کیفی جنگلهای زاگرس مطالعه موردی: پارک جنگلی شهید کونانی بلوران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
21 بررسی تاثیر درختان پده و گز بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل های اطراف رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
22 بررسی تاثیر شرایط لایه گزاری و تاریخ های متفاوت کاشت بر فاکتور های جوانه زنی دو گونه سدر دیودار و سدر اصلس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی تاثیر شرایط لایهگذاری و تاریخ های متفاوت کاشت بر فاکتورهای جوانه زنی دو گونه سدر دیودار و سدر اطلس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی تاثیر نوع آمیختگی بر ویژگی های کمی و کیفی توده سرو نقره ای مطالعه موردی:پارک جنگلی خرگوش دره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی تأثیر حضور دام بر شاخص های تنوع زیستی پوشش علفی کف جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 بررسی تحریک جوانه زنی بذر عنبرسائل به روش توام تیمار سرمادهی (مطالعه موردی: درختان عنبر سائل سری یک پاتم طرح جنگلداری دانشکده خیرودکنار، نوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
27 بررسی تحریک جوانه زنی بذر عنبرسائل به روش هورمونی (مطالعه موردی: سری یک پاتم طرح جنگلداری دانشکده خیرودکنار، نوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
28 بررسی تنوع زادآوری دردوتیپ مدیریت شده راش - ممرز وممرز - راش درجنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
29 بررسی تنوع زیستی پوشش علفی در دو توده پده و گز در جنگل های اطراف رودخانه کارون (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی تنوع زیستی پوشش علفی دردوتوده جنگل کاری نوئل Picea abies (L.) Karst و کاج جنگلی L. Pinus sylvestris مطالعه موردی ییلاق جواهرده رامسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی تنوع زیستی در دو توده دست کاشت کاج سیاه و زبان گنجشک (مطالعه موردی: سری الندان طرح جنگلداری چوب و کاغذ مازندران، شهرستان ساری) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
32 بررسی خصوصیات ساختاری درختان آزاد در جنگل آموزشی- پژوهشی داربکلا- مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
33 بررسی شبکه جاده موجود در سری واستون از نظر عبور از نقاط مثبت و منفی با استفاده از ) GIS مطالعه موردی : جنگلهای سری واستون صنایع چوب و کاغذ مازندران ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
34 بررسی شکل زیستی و فلور پوشش های همراه گونه مورد (Myrtus communis) در توده های طبیعی منطقه کرکی پل دختر لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
35 بررسی عوامل موثربرانتخاب قطعات زراعت زیراشکوب توسط جنگل نشینان درزاگرس شمالی مطالعه موردی کردستان بانه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
36 بررسی قطر و ارتفاع در توده های مدیریت شده خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری نکاچوب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
37 بررسی قطر و سطح مقطع تاج در توده های طبیعی خالص و آمیخته راش و ممرز (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری نکاچوب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
38 بررسی مشخصات رویشی در دوتوده دست کاشت نوئل (Karst picea abies,';وکاج جنگلی (Pinus sylvestris L.) (مطالعه موردی جواهر ده رامسر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
39 بررسی میزان موفقیت گونه های پهن برگ جنگل کاری شده منطقه ریمله، استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
40 بررسی ویژگی های کمی و کیفی توده های سرو نقره ای و کاج تهران در حالت خالص و آمیخته مطالعه موردی:پارک جنگلی خرگوش دره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی ویژگیهای خاک و گیاهان همراه در رویشگاههای شیردار acer cappadocicum gled در منطقه غرب مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
42 تآثیرتفرج بر برخی پارامترهای جنگل شناسی در پارک جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
43 تاثیر ارتفاع از سطح دریا مناطق جمع آوری بذر روی جوانه زنی بذر و رویش نهال افراپلت (Acer velutinumBoiss.) (مطالعه موردی نهالستان درزیکلا شرکت چوب فریم) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
44 تاثیر اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در تیپ راش- ممرز در جنگل دارابکلا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
45 تاثیر اندازه حفره های تاج پوشش بر تنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
46 تاثیر پوشش های مختلف زمین بر تنوع زیستی گیاهی(مطالعه موردی سری دو طرح جنگلداری البرز مرکزی شهرستان قایمشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
47 تاثیر چرخه تنک کردن بر برخی خصوصیات رویشی درختان در توده دست کاشت توسکای ییلاقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
48 تاثیر سن توده روی ترسیب کربن تنه درختان افرا پلت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
49 تاثیر سن توده روی ترسیب کربن خاک توده دست کاشت افرا پلت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
50 تاثیرآتش سوزی برروی تنوع زیستی گونه های درختی درختچه ای وعلفی مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
51 تاثیراندازه حفره های تاج پوشش برتنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی درجنگل آموزشی وپژوهشی دارابکلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
52 تاثیرترکیب تاج پوشش درختان برروی تنوع زیستی گیاهی کف درجنگل لوتچ ـ ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
53 تاثیرحضور دام برخصوصیات خاک و پوشش گیاهی دربوم نظامهای جنگلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
54 تأثیر آتش سوزی بر روی خصوصیات فیزیکی خاک ( مطالعه موردی: طرح جنگلداری لوه) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
55 تأثیر آمیختگی درختان بر روی خصوصیات کمی تودههای خالص راش وآمیخته راش ممرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
56 تأثیر پوششهای مختلف زمین بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مطالعه موردی سری دو طرح جنگلداری البرز مرکزی شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
57 تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ های پوششی جنگلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
58 تغییرات برخی از خصوصیات خاک تحت تاثیر چرخه تنک کردن در توده دست کاشت توسکای ییلاقی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
59 تغییرات پوشش گیاهی و زی توده کرم خاکی بر اساس عوامل فیزیوگرافی منطقه آتش سوزی شده و آتش سوزی نشده (منطقه حفاظت شده دیل در استان کهکیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
60 جنگلهای مانگرو ، سد بیولوژیکی در پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
61 روش های نوین جهت مدیریت و سیاستگذاری در جنگلهای مدیترانهای (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
62 فاکتورهای خاکی مؤثر بر حضور کرمهای خاکی در واحدهای اکوسیستمی جنگلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
63 کاربرد GIS در ارزیابی شبکه حمل و نقل و رابطه آن با بهره وری فرآورده های چوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
64 مروری بر دلایل اهمیت گونه در معرض انقراض سرخدار و راهکارهای حفاظتی مهم برای جلوگیری از انقراض از این گونه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
65 مطالعه فلورستیک و رسته بندی پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیک جنگل های پایین بند حاشیه خزری (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
66 مطالعه نحوه رویاندن بذر و تکثیر گونه بارانک در غرب جنگلهای خزری (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
67 معرفی قارچ های اکتومیکوریز همزیست با راش شرقی در جنگل شمال ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
68 معرفی و اهمیت تنوع زیستی گیاهی به عنوان پایه و اساس حیات زمین و دلایل نابودی آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
69 مقایسه الگوی پراکنش مکانی حفرهها در جنگل طبیعی و مدیریت شده (مطالعه موردی: جنگل راش شرقی کلاردشت) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
70 مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه های گیاهی در توده های خالص و آمیخته آزاد در جنگل آموزشی-پژوهشی دارابکلا-مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
71 مقایسه تغییرات برخی خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک کشت های مختلط و تک کشتی با عدم زراعت در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده دیل در استان کهکیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
72 مقایسه تنوع گونه های گیاهی در جنگل کاریهای توسکا ییلاقی خالص (Alnus subcordata C.A.Mey)افرا پلت خالص Acer velutinum-Boiss و آمیخته آنها (دریافت مقاله) همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار
73 میزان تراکم تاج پوشش ومقایسه فرم رویشی دررویشگاه های باشدت تخریب زیاد، متوسط ، کم مطالعه موردی: ورنمد، ژیریان، چم تکله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
74 نقش راه های جنگلی در پیشگیری از آتش (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی