دکتر محمدرضا پورمجیدیان

دکتر محمدرضا پورمجیدیان استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر محمدرضا پورمجیدیان

Dr. MohammadReza Pourmajidian

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.