دکتر جهانگیر فقهی

دکتر جهانگیر فقهی استاد، گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر جهانگیر فقهی

Dr. Jahangir Feghhi

استاد، گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 87
2 آمایش اراضی جهت مدیریت جنگل برای استفاده چند منظوره)برداشت چوب، اکوتوریسم و حمایت( ( مطالعه موردی: بخش پاتم جنگل خیرود) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 3، شماره: 5
3 اثر خصوصیات خاک و توپوگرافی بر پراکنش تیپ های گیاهی در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 4
4 اثر معیار های مکانی بر ایجاد پتانسیل خطر آتش سوزی در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 3
5 ارائه مدل کاربردی معیارها و شاخص های مدیریت پایدار جنگل با رویکرد تاب آوری در ناحیه رویشی زاگرس (مطالعه موردی: حوضه آبخیز توتشامی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 2
6 ارزیابی برداشت چوب و دام بر تخریب جنگل با مدل بهینه تخریب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 2
7 ارزیابی توان اکولوژیک کاربری جنگلکاری با استفاده از روش جنگل تصادفی (حوزه آبخیز کن، تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 3
8 ارزیابی توان زیست محیطی متناسب با رویکرد طبیعت گردی (اکوتوریسم) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: سامان عرفی چم حاجی جنگل کاکارضا، لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 2
9 ارزیابی صدمات بهره برداری جنگل به زاد آوری و توده های سرپا (مطالعه موردی ، بخش نمخانه جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
10 ارزیابی مناطق تهران از منظر شاخص های ساختاری جنگل های شهری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 4
11 برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 2
12 برآورد سطح تاج پوشش جنگل در عکس های هوایی با استفاده از شاخص سایه در زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 3
13 بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر مطلوبیت پهنه های حفاظتی با رویکرد سیمای سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرگان رود) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی ارتباط بین برخی خصوصیات خاک و لکه های زادآوری جنگل با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی : بخش گرازبن، جنگل خیرود) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 1
15 بررسی اسنادی وضعیت جنگل و محیط زیست در ایران و نقش آن ها در امنیت غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
16 بررسی تغییرات پوشش درختی استان گلستان به روش طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های سنجنده TM و ETM+ ماهواره لندست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 3
17 بررسی تولید و هزینه تیمبرجک C۴۵۰ در دو جهت چوبکشی مخالف در سیستم بهره­برداری ترکیبی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 4
18 بررسی ساختار پوشش/کاربری حوزه آبخیز سفیدرود با استفاده از سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 2
19 بررسی ساختار تیپ های مختلف جنگلی با استفاده از شاخص های نزدیک ترین همسایه(مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
20 بررسی ساختار مکانی گونه ملج (Ulmus glabra Hudson) به منظور مدیریت پایدار آن (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 60
21 بررسی قابیلت مدل رگرسیون لجستیک در شبیه سازی توسعه شهری با کاربرد رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
22 بررسی کاربرد روش نمونه برداری k-nn در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل کارزان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 4
23 بررسی کمی کردن سنجه های سیمای سرزمین در حفاظت از الگوی کاربری اراضی پایدار (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 60
24 بررسی مدل های قطر و ارتفاع در مراحل تحولی مختلف جنگل های مدیریت نشده راش (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 12
25 بررسی مفهوم کنترل در طرح های جنگل داری جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 2
26 پایش تغییرهای الگوی مکانی سیمای سرزمین براساس شاخص های بوم شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
27 پایش و مقایسه کاربری اراضی زاگرس شمالی و جنوبی با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: استان های کردستان و کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 4، شماره: 6
28 پیش بینی رشد مکانی و توسعه پراکنده شهر ساری با به کارگیری مدل سلول های خودکار- مارکوف و شاخص آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 6
29 پیش بینی وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی: جنگل های منطقه زاگرس، شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
30 تاثیر عوامل بوم شناختی و غیر بوم شناختی بر توان تفرجی منطقه حفاظت شده تنگ بستانک و پارک ملی بمو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
31 تحلیل احتمال وقوع تغییر کاربری اراضی در دامنه های جنوبی البرز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن در استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 3
32 تعیین سطح بهینه قطعه نمونه به منظور بررسی شاخص های ساختار مکانی در جنگل های راش نوشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
33 تعیین مساحت و شکل مناسب قطعه نمونه در برآورد تاج پوشش با استفاده از شبیه سازی جنگل در زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 14، شماره: 4
34 تعیین معیارهای موثر بر وقوع آتش سوزی جنگل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
35 تنوع گونه ای جامعه درختان مهم جنگلی بخش پاتم جنگل خیرود (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
36 شبیه سازی رواناب و بار رسوب جنگل بهره برداری شده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ذیلکی رود) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 1
37 طبقه بندی مناطق جنگلی استان گلستان به روش حداکثر احتمال با استفاده ازتصاویر ماهوار های ETM+ سال ۲۰۰۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 3
38 طبقه بندی مناطق جنگلی استان گلستان به روش حداکثر احتمال با استفاده ازتصاویر ماهواره ای ETM+ سال ۲۰۰۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
39 کارایی روش بکموند در ارزیابی شبکه جاده جنگلی در روش چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی (مطالعه موردی: سری نمخانه، جنگل خیرود) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 1، شماره: 1
40 کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه در شاخه زادهای بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 5
41 کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه در مطالعه ساختار توده های دست نخورده راش در جنگل خیرود نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 12
42 کاربرد عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ­ای در نماسازی تغییرات پوشش جنگل در زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های منطقه کاکارضای استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 2
43 مدلسازی روند تغییرات پوشش/ کاربری اراضی با استفاده از زنجیره مارکوف و شبکه خودکار (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 1
44 مدلسازی سری زمانی صید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii) با استفاده از مدل SARIMA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 22، شماره: 2
45 مقایسه بین آماربرداری زمینی و استفاده از تصویر Ikonos در پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور برآورد مشخصه های کمی جنگل شهری (منطقه مورد بررسی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تناسب فضایی – مکانی پارکهای محلهای منطقه 8 اصفهان با GIS و روش دلفی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
2 ارزیابی توان اکولوژیکی جنگل برای کاربری تولید چوب به کمک نرم افزار GIS مطالعه موردی بخش پاتم جنگل خیرود) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
3 ارزیابی قابلیت مدل EPM جهت برآورد فرسایش و رسوب راهی بسوی مدیریت حوضه های آبخیز (مطالعه موردی: حوضه کاکارضا در استان لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
4 ارزیابی و پهنه بندی تالاب زریبار با استفاده از سیستم کلاسه بندی Medwet (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
5 امکان سنجی کاربرد رویکرد یکپارچه در ارزیابی آسیب پذیری جنگل های مانگرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
6 امکان سنجی کربرد دو روش دلفی و فرآیند سلسله مراتبی در اولویت بندی معیارهای مکان یابی پارک جنگلی (مطالعه موردی: قلعه گل) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 Community Forestry in Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
8 Urban Forestry in Iran (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
9 برآورد پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از GIS و مدل RUSLEمطالعه موردی حوزه آبخیز گرگان و علی آباد استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
10 بررسی آمیختگی گونه راش در جهت های مختلف جغرافیایی(مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
11 بررسی اثر شدت تفرج بر کوبیدگی خاک مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی امکان تهیه نقشه انبوهی تاج پوشش در جنگل با استفاده ازعکسهای هوایی و سامانه اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
13 بررسی تنوع پارک های تهران توسط سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
14 بررسی دقت آماربرداری در جنگل شهری با استفاده ازتصاویر Ikonos منطقه مورد مطالعه: شهرساری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی ساختار کمی جنگل با آماربرداری صد درصد و نمونه برداری دایره ای دربخش (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 بررسی ضریب کاهش یا حاصلخیزی رویشگاه (q ) و ساختار پراکنش قطری در جنگل ناهمسال (مطالعه ی موردی بخش پاتم جنگل خیرود، نوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
17 بررسی گونه سرو نقره ای با توجه به وضعیت حاکم بر واحدهای همگن در پارک جنگلی سرخه حصار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی معیارهای گزینش مکان های طبیعت گردی دراکوسیستم های جنگلی جهت مکان یابی پارک جنگلی مطالعه موردی جنگلهای نیمه انبوه زاگرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 بررسی منابع اقتصادی اجتماعی حوزه آبخیز تالاب زریبار به منظور زون بندی مناطق تفرجی متمرکز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
20 بررسی نسبتهای فضای سبز شهری: مطالعه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی وضعیت پیشروی و پسروی جنگلهای مانگرو با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: جنگلهای مانگرو حوزه رویشگاهی خمیر استان هرمزگان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
22 بررسی وضعیت ساختار قطری جنگل با توجه به دخالت های انجام شده (مطالعه ی موردی: بخش پاتم جنگل خیرود، نوشهر ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
23 بررسی وضعیت سرانه فضای سبز و بوستانهای شهری (به صورت فعلی و پتانسیل)با استفاده از فناوری RS&GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
24 تحلیلی بر برنامه ریزی و آمایش منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
25 تعیین مناسب ترین شبکه آماربرداری درسطح پارسل در جنگل های شمال (مطالعه موردی: بخش گرازبن جنگل آموزشی پژوهشی خیرود ) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
26 توزیع، ساختار و کارکرد فضای سبز شهری در شهرهای شمالی ایران با توجه ویژه به منطقه مرکزی رشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 توسعه جنگل کاری ؛ رهیافتی نوین درحفظ و باروری جنگلها و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
28 تهیه مدل ویژه اکولوژیکی اکوتوریسم در جنگلهای اطراف تالاب زریبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
29 حفاظت، احیا و توسعه جنگل های مانگرو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
30 دیباچه ای بر ارزیابی ریسک زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
31 سنجش از دور و کاربرد عکسهای هوایی در جنگلداری شهری، مطالعه موردی:شهر رشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
32 کاربرد GIS در ارزیابی توان اکولوژیکی برای کاربری اکوتوریسم (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
33 کاربرد GIS در شبیه سازی جنگل مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
34 کاربرد تصاویر ماهواره ای Google Earth در آمار برداری از جنگل شهری (منطقه مورد مطالعه: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
35 کاربرد روش دلفی درطبقه بندی و اولویت بندی معیارهای گزینش طبیعت گردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
36 کاربرد رویکرد یکپارپه در ارزیابی آسیب پذیری جنگل های مانگرو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
37 کاربرد فتوگرامتری در بررسیوضعیت جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
38 گردشگری پایدار با توجه به اثر شدت تفرج بر کوبیدگی خاک با استفاده ازGIS مطالعه موردی: پارک جنگلی طالقانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
39 مدل تحلیلی طبقه بندی کاربری اراضی کشور در رویکرد مدیریت برنامه ریزی توسعه سرزمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
40 مدلسازی ارزیابی توان اکولوژیکی پارکهای ملی(مطالعه موردی پارک ملی بمو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
41 معرفی چارچوبی منظم جهت استفاده از معیارهای مختلف طبیعت گردی برای مکانیابی مناطق مستعد گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
42 مقایسه مدلهای رگرسیونی در تهیه نقشه پتانسل خطر آتش سوزی در جنگلهای هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
43 مقایسه مدلهای کمی در برآورد فرسایش و رسوب در زیرحوضه سامان عرفی چم حاجی لرستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران