دکتر سیدعبدالحسین نبوی

دکتر سیدعبدالحسین نبوی دكتر جامعه شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

دکتر سیدعبدالحسین نبوی

Dr. Abdolhossein Nabavi

دكتر جامعه شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر هنجارشکنی دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
2 بررسی تاثیر ارزش های فرهنگی، شایسته سالاری و جامعه پذیری سازمانی بر اخلاق کار (مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
3 بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی تاثیر تعارض کار خانواده و خانواده کار بر بیگانگی از کار (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 3
5 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت، بر به موقع بودن گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 4
7 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی نمادی در خانواده (نابرابری در قدرت تصمیم گیری) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه : دانش آموزان ۱۸- ۱۶ ساله شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 3
9 بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 4
10 بررسی تاثیر محرکهای تنشزا و حمایت اجتماعی در خانواده بر تعارض خانواده با کار (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
11 بررسی رابطه میان نگرش های دانشجویان نسبت به جهانی شدن و سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
12 بررسی رابطه ی جهانی شدن با سبک زندگی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 5
13 بررسی رابطه ی موقعیت های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی سلامت محور؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 6
14 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
15 بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
16 بررسی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر دزفول) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 3
17 بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
18 بررسی نابرابری جنسیتی در سازمان های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دولتی شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 3
19 پایگاه اجتماعی-اقتصادی، فرآیند کنترل و بزهکاری خشونت آمیز (نمونه ی مطالعه :دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 4
20 تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 3
21 سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
22 علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 1
23 قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین محیط خانوادگی و شادمانی در دانش آموزان شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 بررسی رابطه احساس امنیت و مدارای اجتماعی در شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
3 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بی تفاوتی اجتماعی (مورد پژوهش: شهروندان دزفولی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
4 بررسی علل فقر و فساد و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران
5 بررسی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر ترس از جرم (مورد مطالعه: شهروندان اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
6 بررسی محرک های محیطی و سازمانی مؤثر بر کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
7 تاثیر ساختار توزیع قدرت در خانواده برخشونت خانگی علیه زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
8 نقش خانواده در کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور