دکتر داور خلیلی

دکتر داور خلیلی استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر داور خلیلی

Dr. Davar Khalili

استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی خشک سالی های هواشناسی در استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 18
3 بررسی نیاز آبیاری و روند آندر باغات مرکبات در شهرستان رامسر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
4 پایش خشکسالی منطقه ای بر اساس جریان ورودی به مخزن سد درودزن در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
5 پیش بینی ساعتی سرعت و جهت بادهای فرساینده با استفاده از داده های سه ساعته (مطالعه موردی: منطقه زابل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
6 تاثیر عدم اطمینان بر معیارهای مخاطره در مدیریت مخزن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 3
7 تعیین مدل مناسب تخمین دبی های میانگین و حداکثر روزانه با استفاده از خصوصیات فیزیوگرافیک برای حوضه آبخیز اترک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
8 تعیین مدل مناسب تخمین دبی های میانگین و حداکثر روزانه با استفاده از خصوصیات فیزیوگرافیک برای حوضه آبخیز اترک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 5
9 چالش های فراروی مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 2
10 شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدل های گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضه ی آبریز سد سلمان فارسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
11 مدل مدیریت مخازن آبی با استفاده از تئوری بازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 2
12 مقایسه مدل های تجربی برآورد تغذیه ی پتانسیل آب های زیرزمینی در منطقه ای نیمه خشک با به کارگیری داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of drought with simple time serie disaggregation models, utilizing short record length (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
2 ارائه روشی مناسب جهت ارزیابی و انتخاب مدل تخمین رواناب قابل اعتماد در حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
3 ارتباط محصول گیاه زعفران دیم و شاخص خشکسالی SPI سه ماهه در منطقه باجگاه استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
4 ارزیابی تبخیر از خاک بایر در برآورد تغذیه ی پتانسیل در منطقه ای نیمه خشک کوه پایه ای با بکارگیری داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
5 ارزیابی و برآورد تغذیه پتانسیل آب زیرزمینی در منطقه نیمه خشک کوهپایه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
6 Comparison of the EDI and RDI meteorological drought indices (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
7 Multi Layer Perceptron Networks for Streamflow Forecasting (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
8 RDI as the appropriate index of drought monitoring system in water resources management in Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
9 بررسی اثر کاربری مدیریت سازه های حفاظتی بر فرسایش خاک حوضه های آبریزبا استفاده از مدل ANSWERS ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز خسروشیرین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
10 بررسی خشکسالی-محورِ تغییر اقلیم با بکارگیری مدلهای خطی-لگاریتمی در ایستگاههای منتخب کشور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی رفتار و تعیین مرتبه وابستگی شاخصهای خشکسالی هواشناسی RDI، SPI و SPEI در ایستگاههای منتخب کشور ایران با بکارگیری زنجیره مارکف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
12 بررسی و مقایسه شاخصهای خشکسالی EDI,SPI در ایستگاه های منتخب استان مازندران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
13 بررسی و مقایسه شاخص‌های خشکسالی SPI و RDI در ایستگاه‌های منتخب سینوپتیک کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
14 بررسی ویژگی‌های شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی هواشناسی با شاخص‌های SPI و RDI در ایستگاههای منتخب سینوپتیک کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
15 پهنه بندی سیلاب با مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS و CCHE2D (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 پهنه بندی سیلاب با مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS و CCHE2D (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
17 پیش بینی انتقال بین کلاس های مختلف خشکسالی SPI با استفاده از زنجیره مارکف (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 پیشبینی انتقالِ بین کلاسهای مختلف خشکسالی EDI با استفاده از زنجیره مارکف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
19 تجزیه و تحلیل مقایسهای رفتار شاخصهای خشکسالی هواشناسیSPEI و SPI با بکارگیری آزمونهای پارامتری و ناپارامتری همبستگی در ایستگاههای منتخب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 تحلیل انتقال کلاسهای خشکسالی با استفاده از روش خطی-لگاریتمی: راهکاری برای اعلام هشدار اولیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
21 تحلیل رفتارزمانی دبی های سیلابی و تاثیر آن برپهنه بندی سیلاب : مطالعه موردی حوضه ی آبریز سد درودزن استان فارس (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 تحلیل فراوانی و رفتارشناسی مشخصه های بارش های مقادیر حدی برای ایستگاه سینوپتیک شیراز، استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
23 تولید هیدروگراف سیلاب 5 فروردین دروازه قرآن شهر شیراز بر مبنای مدلسازی فیزیکی، هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 شبیه سازی تبخیر مخازن چاه نیمه زابل با استفاده از مدل دینامیکی شبکه عصبی ومعادلات تجربی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
25 شبیه سازی سرعت و جهت باد به منظور پیش بینی فرسایش بادی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
26 محاسبه شماره منحنی (CN) به روش بهینه‎ سازی استوکاستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران