دکتر اصغر رمضانیان

دکتر اصغر رمضانیان استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر اصغر رمضانیان

Dr. Asghar Ramezanian

استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اتفن، براسینواستروئید و برگ برداری بر ویژگی های کمی و کیفی انگور عسکری محلولپاشی شده با دورمکس در منطقه سی سخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 4
2 اثر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته و سینامالدئید بر ویژگی های حسی و آلودگی میکروبی بذرپوشینه انار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 1
3 اثر کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک ‌اسید، متیل‌جاسمونات و متیل‌سالیسیلات بر سرمازدگی، ویژگی‌های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی سرد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 4
4 Improvement in vase life of cut rose cv. Dolce Vita by preharvest foliar application of calcium chloride and salicylic acid (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 2، شماره: 1
5 Postharvest Life of Cut Gerbera (Gerbera jamesonii) as Affected by Nano-silver Particles and Calcium Chloride (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات برویژگیهای کمی و کیفی رز شاخه بریده (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
7 بهبود ویژگی های کیفی پرتقال رقم واشنگتن ناول با محلول پاشی کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم و سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
8 بهینه سازی شرایط ساخت سبز نانوذره های نقره از عصاره آبی برگ های کاهو (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 2
9 تاثیر بسته بندی فعال ضدمیکروبی بر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزی ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 12، شماره: 45
10 تاثیر پوشش های خوراکی بر حفظ ترکیب های زیست فعال و طولانی کردن دوره نگهداری اناردانه رقم رباب نی ریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 4
11 تأثیر پوشش خوراکی اولئیک اسید حاوی اسانس دارچین بر ویژگی‌های کیفی میوه گوآوا (Psidium guajava L.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 4
12 تغییرهای فیزیکوشیمیایی و ترکیب‌های زیست‌فعال میوه پرتقال خونی رقم سانگین در دوره رسیدن (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 4
13 نقش تنک شیمیایی و دستی میوه بر حفظ جوانه گل و بهبود کیفیت خشک میوه پسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
14 نقش تنک شیمیایی و دستی میوه بر حفظ جوانه گل و بهبود کیفیت خشک میوه پسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش های خوراکی مختلف آلویه ورا و کیتوزان بر ویژگی های کمی و کیفی توت فرنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر پوشش های خوراکی و اسیدهای آلی بر کیفیت ظاهری انار در انبار سرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی گاما-آمینوبوتیریک اسید و اسپرمین بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک گل شب بو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر کیتوزان، اسانس آویشن شیرازی و عصاره پوست انار بر ترکیبات زیست فعال وویژگی های حسی میوه انگور ʼ سیاه سمرقندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
5 اثر گابا و اسپرمین بر برخی شاخصهای مورفولوژیکی گل شب بو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر میزان ترکیبات زیست فعال میوه لیموشیرین ( Citrus )limettioides Tanaka (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثرات ترکیبی بسته بندی با پوششهای پلیمری متفاوت و سینامالدئید بر خصوصیات کیفی و ماندگاری اناردانه رقم رباب نیریز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 بررسی اثر غلظت های مختلف پوترسین و پوشش واکس روی ویژگی های کمی و کیفی پرتقال رقم ‘اولیندا والنسیا’ در شرایط انبار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی میوه کیوی رقم هایوارد در طول مدت نگهداری در انبار سرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی ویژگیهای فیزیومورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narcissus tazetta) در دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
11 بهبود کیفیت و ترکیبات زیست فعال آریل انار با استفاده از اسیدآسکوربیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 پاسخ پرتقال خونی رقم مورو به کاربرد شلاک و اسانس لعل کوهستان در طی دوره انبارداری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 پاسخ های فیزیولوژیک میوه انار (رقم رباب نی ریز) به تیمارهای پسبرداشت آب گرم، ژل آلویه وراء،کیتوزان و عصاره پوست انار در طول مدت انبارمانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 پوشش های خوراکی، روشی نوین برای حفظ کیفیت پس از برداشت میوه ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 تاثیر پوشش کیتوزان به تنهایی و همراه با اسانس لعل کوهستان بر کیفیت و ماندگاری پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت و غوطه وری پس از برداشت با دو منبع روی بر ویژگیهای کیفی پس از برداشت اناردانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 تاثیرتیمار های نانو نقره، سیتریک اسید و اتانول بر عمر گلجایی دو رقم ورد Rosa hybriad L. (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 ثر هم افزایی شوری آب و تیمار اسید سالیسیلیک بر ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه انار در دوره انبارداری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 حفظ ویژگیهای کیفی میوه انار رقم رباب توسط تیمار گاما آمینو بوتیریک اسید (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
20 رهیافتهای جدید در کاربرد ضدعفونی کننده های پس از برداشت میوه ها و سبزیها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 کاربرد ذرات مزوسپروس سیلیکا به عنوان سامانه حمل اسانس در بسته بندی میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 کنترل پوسیدگی آلترناریایی پرتقال با استفاده از اسانس های گیاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 مقایسه تاثیر دو منبع روی در حفظ ویژگیهای کیفی اناردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران