دکتر محمدمهدی سوهانی

دکتر محمدمهدی سوهانی دانشیار بیوتکنولوژی دانشگاه گیلان

دکتر محمدمهدی سوهانی

Dr. Mohammad mehdi Sohani

دانشیار بیوتکنولوژی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی با ناقل های سیس ژنیک و اینتراژنیک و کاربرد آن ها در به نژادی غلات (مقاله مروری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 4
2 اثر تنش شوری بر برخی از ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مولکولی گیاهان تراریخته گوجه فرنگی نسل T۳ حاوی ژن cry۱Ab (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 9، شماره: 2
3 اثر نوع والد و جنس کرم ابریشم بر بیان ژن HSP۷۰ در پاسخ به تنش شدید حرارتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 2
4 اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر واکنش گیاه برنج (Oryza sativa) به بیماری پوسیدگی طوقه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 3
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) بر اساس برخی صفات کمی و کیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 26
6 استفاده از منابع کربن و فنل در محیط کشت به منظور القاء بهینه پروموتر ژن های بیماری زا در Agrobacterium tumefaciens (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 3
7 القای ریشه های مویین و کاربرد متیل جاسمونات و کیتوسان در تولید فیزالین B در گیاه عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 1
8 انتخاب صفات موثر بر عملکرد دانه به عنوان شاخص های انتخاب در ژنوتیپ های در حال پیشرفت یک جمعیت F۶ برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 2
9 chHDAC۱۱ mRNA Expression During Prenatal and Postnatal Chicken (Gallus gallus) Brain Development (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 8، شماره: 1
10 Optimized DNA extraction and purification method from Alchemilla species using polyethylene glycol (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 21، شماره: 2
11 The Role of virulence gene inducing factors in the improvement of in planta transformation of wheat (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی تغییرات بیان ژن هیستون د استیلاز ۱ (HDAC۱) در بیماران مبتلا به سرطان پروستات (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 6
13 بررسی تنوع ژنتیکی توده های Aegilops triuncialis Lدر مناطق غربی ایران با استفاده از نشانگر مولکولیISSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
14 بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 1
15 بررسی نقش کارکردی ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز- ۶ در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 21
16 بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 9، شماره: 4
17 بهبود کارایی انتقال ژن به روش غیرکشت بافت در گیاهان گندم وبرنج با استفاده از اگروباکتریوم( Agrobacterium tumefaciens) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 2، شماره: 1
18 بیان ژن cryIAb توسط پیشبر القا شونده با زخم ( MPI) به منظور افزایش مقاومت به آفت شب‌پره (Tuta absoluta) در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 2
19 بیان متفاوت ژن NPR1و برخی از ژن های مرتبط با بیماری زایی درپاسخ به مصرف اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات در برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 3، شماره: 1
20 پاسخ های ایمنی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae به قارچ بیمارگر Beauveria bassiana Boisdual (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 3
21 ترانسفورماسیون برنج (Oryza sativa L.) با ژن های گزینشگر هایگرومایسین (hpt) و گزارشگر بتاگلوکورونیداز (gus) به روش In planta (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 1
22 تظاهر برخی ژنهای دخیل در تحمل سرما در برنج Oryza sativa L با استفاده از روشRT-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
23 تفکیک و شناسایی تعدادی از لا ین ها و هیبریدهای برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به سرما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 3
24 ریخت شناسی، بیماری زایی و تعیین توالی بخشی از دی ان ای ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
25 شناسایی in silico خانواده ژنی PLD و بررسی الگوی بیان آنها در پاسخ به تنش شوری در گیاه Medicago truncatula (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
26 کاربرد ژنتیک معکوس در مطالعه کارکرد ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز- 6 آرابیدوپسیس تالیانا در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 1
27 کشت بافت و تراریزش نارنج (Citrus aurantiumبا استفاده از ژن کدکننده ی پوشش پروتیینی ویروس تریستزای مرکبات (CTV) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 2
28 مطالعه in silico خانواده ژنی پلی آمین اکسیداز (PAO) در انگور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
29 مطالعه فیلوژنی و بیان ژن های پلی آمین اکسیداز (PAO) در ذرت (Zeamays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 1
30 نشانمند کردن ژن های برگرداننده باروری بوسیله تجزیه کلاس مغلوب در برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
31 نقش ژن شبه استریکتوزیدین سینتاز-۶ در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در برابر Alternaria brassicicola (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 4
32 نقش کارکردی ژن پراکسیداز در مقاومت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii H. Bolus ex Hook. f.) به عارضه خمیدگی ساقه گل دهنده (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
33 نقش کنترل منفی ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز-۷ در مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا به تنش شوری (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 5، شماره: 2
34 واکنش گیاهان تراریخت برنج حاوی ژنEPSPS به علفکش گلایفوسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 1
35 همسانه سازی، مطالعه بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن سکوالن سینتاز 1 در شیرین بیان بومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز گیاهان تراریخت نارنجC. Aurantium بااستفاده ازژنbar (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز PAL در گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی 9 لاین برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 ارزیابی نسل اول برنج ایرانی تراریخت شده با روش in planta بهواسطهی Agrobacterium tumefaciens (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 افزایش حساسیت گیاهان موتانت old101 به تنش های محیطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 القا بیان ژن های بیماری زا در اگروباکتریوم تومفاشینس(Agrobacterium tumefaciens) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 القای ریشه در شاخسارههای درونشیشه ی نارنج(C. aurantium) تراریخته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 القای ریشه های موئین در شاخساره های تراریخته ی نارنج (citrus aurantium) با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 ایجاد دو واریانت از آنزیم EPSP synthase از طریق جهش زایی هدایت شده در موقعیت 96 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 In silico analysis of cis-acting regulatory elements in 5ʹ regulatory regions of Ca2+/cation antiporters gene family in Zea mays L (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
11 NCBI در دو رقم برنج ایرانی با توالی ژنومی موجود در waxy مقایسه توالی قطعه راهنمای ژن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بررسی اثر اکسین و ذغال فعال بر القای ریشه در گیاهچه های نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
13 بررسی اثر سویه های آگروباکتریوم رایزوژنز و هورمون NAA بر ریشه زایی شاخساره های نارنج Citrus aurantium در شرایط درون شیشه ای (In vitro) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 بررسی الگوی بیان ژن تنظیمی NPR1 پس از تیمار گیاه برنج با سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی القا شده با هورمون متیلجاسمونات در گیاه برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 بررسی بیان ژن OsLti6a القا شونده با سرما در برنج با استفاده از روش Differential Display (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 بررسی تاثیر موتاسیون old101 بر جوانهزنی بذرهای موتانت و بیان ژن GST1 و FRY1 در واکنش به تنش سرما در آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 بررسی تأثیر استفاده از وکیوم در ترانسفورماسیون مرکبات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 بررسی ترانسفورماسیون مرکبات با استفاده از اگروباکتریوم به منظور تولید گیاهان مقاوم به ویروس تریستزای مرکبات (CTV) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 بررسی تظاهر دو ژن دخیل در تنش سرما در دو ژنوتیپ برنج با استفاده از روش تظاهر افتراقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی تظاهر ژن OsTTP1 در برنج طی تنش سرمایی با استفاده از روش RT-PCR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بررسی تعدادی از عوامل مؤثر بر ترانسفورماسیون و باز زایی گیاه نارنج (C. aurantium) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
23 بررسی تنوع ژنتیکی در برنج Oryza sativa L با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
24 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویاGlycine max L. با استفاده ازنشانگرهای RAPD,ISSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 بررسی خصوصیات فنوتیپی گیاهان جهشیافتهold 101 در واکنش به تنش سرما درآرابیدوپسیس .(Arabidopsis taliana) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
26 بررسی شاخصهای تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای سویا با استفاده از نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 بررسی شاخصهای ژنتیکی ژنوتیپهای سویا (Glycine max L.) با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
28 بررسی مورفولوژیکی تنشهای غیرزیستی بر ژن شبه همومیوسین - 3 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 بررسی نقش احتمالیABC ترنسپورترها در انتقال پروتئین های مرتبط با بیماری زایی در برنج (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی نقش ژن شبه همومیوسین 3 در واکنش های دفاعی علیه پاتوژن قارچی Alternaria brassicicola (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی نقش هورمونهای گیاهی BAP و NAA در باززایی و اندامزایی مرکبات در شرایط in vitro (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی هتروتیک لاینهای برنج با استفاده از نشانگرهای SSR و ارتباط آن با تظاهر هیبریدهای حاصله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 بروز ژنی sHSP19.9 وsHSP20.4 در دو واریته کرم ابریشم در پاسخ به شوک حرارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
34 بهینه سازی القا بیان ژنهای بیماریزا در آگروباکتریوم تومفاشینس ( Agrobacterium tumefaciens ) (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
35 بیان ژن virB2 آگروباکتریوم ازطریق Real-Time pcr در تیمارهای قندی و فنولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
36 تاثیر سطوح استوسرینگون بر کارایی ترانسفورماسیون گیاه برنج (Oryza sativa) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
37 تاثیر نفتالین استیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه های القا شده در شاخساره های نارنج(Citrus aurantium) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 تراریخته سازی رقم غریب برنج ایرانی با واسطه ی Agrobacterium tumefaciens (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 تنمایی از بیوانفورماتیک و کاربرد آن در بیولوژی با تاکید بر توالی یابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
40 تولید دو موتانت آنزیمEPSP-سنتاز گیاه برنج از طریق جهشزایی هدایت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 ریشه زایی درون شیشه ای شاخساره های نارنج (Citrus aurantium) تحت تاثیر ایندول بوتریک اسید (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 شناسایی مولکولی سوسک پوستخوار گونه Scolytus rugulosus با روش DNA بارکدینگ در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
43 شناسایی و مطالعه in silico ناحیه پروموتری خانواده ژنی پلی آمین اکسیدازPAO در کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
44 کاهش خسارت گل جالیز مصری (Orobanche aegyptica) در گیاه گوجه فرنگی با ایجاد مقاومت القایی توسط سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
45 کلونینگ توالی سنتتیک ویروس تریستزای مرکبات (CTV) جهت القاء مقاومت علیه این بیماری در مرکبات (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 مقایسه بروز ژن sHSP21.4 در دو واریته کرم ابریشم در پاسخ به شوک حرارتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
47 نشانمند کردن ژنهای Rf با استفاده از تجزیه کلاس مغلوب و غالب در برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 نقش ژن شبه همومیوسین HML4- در واکنش به تنشهای غیر زیستی گیاه آرابیدوپسیس تالیانا(Arabidopsis thaliana ) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
49 نقش کارکردی آرتمین در گیاه آرابیدوبسیس تالیانا (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
50 همسانهسازی ژن FRY1 در وکتور بیانی pET (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
51 یک سیستم آنالیس تصویر برای اندازه گیری و شمارش اتوماتیک اسپور قارچ ها در مطالعات میکروسکوپی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار