دکتر ناصر عباسپور

دکتر ناصر عباسپور دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

دکتر ناصر عباسپور

Dr. Naser Abbaspour

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شدت و مدت زمان اعمال تنش کلرید سدیم بر روی رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی و فتوسنتزی توتون (.Nicotiana tabacum L) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
2 القا و بهینه سازی شرایط رشد ریشههای موئین گیاه سنبل الطیب (L. (Valeriana officinalisحاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 1
3 Impact of Drought Stress on Photosynthetic Response of Some Pear Species (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 4
4 بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ گیاه توتون ).(Nicotiana tabacum L تحت تنش شوری با استفاده از الکتروفورز دوبعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
5 تاثیر تیمار سایکوسل بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم زیتون (ماری و میشن) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
6 تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام انگور (Vitis vinifera L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
7 تاثیر کلرید سدیم بر محتوای یونی و محلول های سازگار در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 14، شماره: 2
8 تاثیر محلول پاشی پتاسیم، سالیسیلیک اسید و گاما آمینو بوتریک اسید بر عملکرد، اجزا عملکرد و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در ژنوتیپ های گندم نان با شرایط تنش شوری خاک (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
9 تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر پارامترهای رشد، میزان کلروفیل کل، محتوای آهن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه خیار (Cucumis sativus L.) تحت تنش کمبود آهن (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
10 تاثیر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم و سولفات روی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک دو رقم انگور در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 4
11 رشد و فتوسنتز دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بهبود دهنده سولفید هیدروژن در گیاه اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia ) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
2 اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم انگور قره اوزوم و حسینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
3 اثر تنش شوری بر میزان اسمولیت های سازگار در سه رقم انگور بومی تاکستان های ارومیه (Vitis vinifera L.) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 اثر شوری بر فتوسنتز، میزان آبسیزیک اسید و پتانسیل آب در ژنوتیپ های متحمل و حساس انگور (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 اثرات تنش شوری برغلظت برخی عناصر غذایی در چهار رقم بومی انگور در منطقه ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 اثرات سمیت عنصر بر بر برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص کلروفیل ارقام انگور سفید بیدانه و رشه (.Vitisvinifera L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثرمحلول پاشی سیلیکون و روی برغلظت برخی عناصربرگ انگور در شرایط شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی اثر شوری بر فاکتورهای رشدی و کلروفیل در دو ژنوتیپ انگور آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
9 ارزیابی اثر شوری برفاکتور های رشدی سطح برگ و روابط آبی در چهار ژنوتیپ انگور (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
10 ارزیابی اثرات تحمل به نمک بر روی توازن یونها در دو رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
11 ارزیابی میزان کلروفیل و شاخص های رشدی تحت تاثیر سطوح شوری در دو ژنوتیپ انگور (Vitis vinifera .L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 القاو بهینه سازی شرایط رشد ریشه های موئین گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis) حاصل از تلقیح اگروباکتریوم رایزوژنز(Agrobacterium rhizogenes) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 القای ریشه موئین در گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) با باکتری اگروباکتریوم رایزوژنز( سویه A13) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 Effect of Salinity on the amount of compatible osmolites of three Grape Cultivarsin Vineyards of Urmia, Iran )Vitis vinifera L. ( (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 بررسی اثر محدودیتهای شوری بررشد و نمو انگور در اطراف دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
16 بررسی اثرات دو الیسیتور غیر زیستی برمیزان والرتیک اسید در ریشه های موئین سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 بررسی اختلافات اکولوژیکی مناطق انگور کاری ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
18 بررسی بازدارندگی پوسته ی دانه بر جوانه زنی بذر سالسولا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
19 بررسی تاثیر کمبود آهن بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (.Cucurbita pepo L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
20 بررسی تاثیر کمبود آهن بر فاکتورهای رشدی و میزان رنگیزه ها در کدوی پوست کاغذیCucurbita pepo L. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
21 بررسی تأثیر تنش شوری بر پارامترهای رشد و محتوی کلر در دو ژنوتیپ از گیاه آهو ماش زرد (.Lotus corniculatis L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
22 بررسی تأثیر شوری بر میزان کلروفیل و برخی پارامترهای رشدی در دو رقم گیاه سویا (.Glycine max L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 بررسی تغییرات القا شده توسط کلرید سدیم بر برخی صفات فیزیولوژیکی در دو رقم کلزا (Brassica napus.L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
24 بررسی تغییرات القاء شده توسط تنش شوری بر محتوای کلروفیل و پرولین در چهار رقم کلزا ( Brassica napus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
25 بررسی تغییرات القاء شده توسط کلرید سدیم بر روی توازن یونها در دو ژنوتیپ انگور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
26 بررسی تغییرات برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه لوبیا (درخشان) در اثر غلظت های مختلف شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
27 بررسی تغییرات برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه لوبیا(رقم درخشان) در اثر غلظت های مختلف سولفات روی( +zn) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
28 بررسی تغییرات میزان اسمولیت های سازگار(پرولین,گلایسین بتائین و قندمحلول) تحت تنش شوری در سه ژنوتیپ از گیاه آهو ماش زرد (Lotus corniculatus L) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
29 بررسی تغییرات میزان تجمع پرولین و محتوی یونی در گیاه آهوماش زرد Lotus corniculatus L در محیط هیدروپونیک تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
30 بررسی تنظیم کننده های اسمزی چهار رقم انگور دردو منطقه با شرایط اکولوژیکی متفاوت در اطراف دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
31 بررسی شاخص های رشدی تحت تاثیر تنش شوری در دو رقم گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
32 بررسی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم انگورVitis viniferaتحت شوری (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
33 بررسی میزان تغیرات برخی پارامتر های فزیولوژیکی گیاه آفتاب گردان رقم پروگرس، در غلظت های مختلف شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
34 بررسی میزان تغیرات طول ساقه وریشه، وزن خشک و تر ساقه و ریشه ، رنگیزه های فتوسنتزی و RWC درآفتابگردان (قاسم)، در غلظت های مختلف شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
35 بررسی واکنش چهار رقم انگور بومی منطقه ارومیه به تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 بررسی واکنش های فتوسنتزی برخی گونه های گلابی (.Pyrus spp) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
37 بررسی واکنشهای فتوسنتزی برخی گونه های گلابی (Pyrus spp.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 بیان ترانسپورترهای پتاسیم در دو ژنوتیپ حساس و متحمل انگور ) Vitis vinifera L. ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
39 بیان ژن های مسیر ترارسانی علامت هورمون ها تحت شوری در انگور ) Vitis vinifera L. ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
40 پروفایل بیان چهار ژن درگیر در مسیر ترارسانی علامت هورمون ها تحت تیمار شوری در دو رقم حساس متحمل انگور (Vitis vinifera L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 تاثیر آلودگی هوا بر میزان کلروفیل و کارتنوئید درخت چنار (مطالعه موردی، شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
42 تاثیر تجمع عناصر روی رشد و تحمل شوری در دو ژنوتیپ توتون شرقی در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
43 تاثیر تنش سرما و آبسیزیک اسید بر پارامترهای فیزیولوژی و مورفولوژیکی رقم گیاه انگور ریش بابا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
44 تاثیر شوری بر فتوسنتز، میزان آبسیزیک اسید و بیان ژن های مربوطه در دو ژنوتیپ حساس و متحمل انگور (Vitis vinifera L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
45 تاثیر شوری کلرید سدیم بر خصوصیات مورفولوژیکی چهار رقم انگور در منطقه ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 تاثیرشوری بر پارامترهای رشد و فیزیولوژی دو ژنوتیپ انگور (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
47 تأثیر ابیاری با آب شور و تیمار سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی گایاکول پراکسیداز در دو رقم زیتون. Olea.europaea L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
48 تأثیر کارکرد اسید سالیسیلک بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی دو رقم انگور تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
49 تغییرات توازن یون تحت تنش شوری در سه ژنوتیپ انگور (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
50 تغییرات رسوراترول در انگور بیدانه سفید طی دوره رسیدگی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
51 ثر محلول پاشی سلیکات پتاسیم و سولفات روی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، نشت یونی و مالون دی آلدئید در دو رقم انگور تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 عصاره آبی سیرAllium sativum) : مهارکننده رشد جلبکهای تک سلولی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
53 مروری برمحتوی رسوراترول درارقام انگور تحت تاثیر فاکتورهای مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
54 مطالعه فلوریستیک تالاب کانی برازان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
55 معرفی فلوروپوشش گیاهی تالاب کانی برازان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست