دکتر مرضیه موسوی نسب

دکتر مرضیه موسوی نسب استاد بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر مرضیه موسوی نسب

Dr. Marzieh Moosavi-Nasab

استاد بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روغن جوانه گندم استخراج شده با پیش تیمار مایکروویو بر پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 5
2 ارزیابی تاثیر تخمیر جوانه گندم با استفاده از مخمر و باکتری های اسید لاکتیک بر میزان ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 2
3 Utilization of date syrup as a substrate for carotenoid production by Rhodotorula glutinis (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 34، شماره: 1
4 بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 3
5 بررسی ترکیبات شیمیایی و ویژگی های عملکردی پروتئین ایزوله شده از فانوس ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از روش تغییر pH (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 1
6 بررسی تغییرات ترکیبات نیتروژنی، میکروبی و الگوی الکتروفورز در حین فرآیند تخمیر مهیاوه، سس ماهی سنتی ایرانی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 3
7 بررسی تولید چیپس سوریمی و چیپس ماهی به عنوان جایگزین اسنک های دارای ارزش تغذیه ای پایین (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 3
8 بررسی نقش محافظ سرمایی پکتین در سوریمی منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
9 بررسی نقش محافظ سرمایی پکتین در سوریمی منجمد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
10 بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی وحسی کالباس تولید شده از سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی سارم (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 1
11 بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 2
12 بیان موقت و خالص سازی پروتئین پروکیموزین در گیاه توتون با استفاده از وکتور ویروسی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
13 تاثیر نگهداری در انجماد بر بافت و رنگ برگرهای ماهی تهیه شده از سوریمی سارم (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 1
14 تعیین تازگی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال با روش غیر مخرب تلفیقی امواج فراصوت، مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
15 توسعه و ارزیابی سامانه غیر مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت و رنگ سنجی برای تعیین ویژگی های بافتی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)) در طول دوره نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 1
16 تولید حشره کش زیستی توسط Bacillus thuringiensis از پساب کارخانه تولید نشاسته (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 5، شماره: 1
17 تولید زیست پلیمر کردلان توسط Agrobacterium radiobacter در محیط کشت حاوی ضایعات انگور (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 3
18 تولید سوریمی و پروتئین ایزوله از ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) و بررسی تغییرات مولفه های رنگی و شیمیایی نمونه های ژل و پودر تولیدی از آنها (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 3
19 تولید میکروبی لایزین با استفاده از آب پنیر و ملاس (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 2
20 تهیه سس ماهی ساردین رنگین کمان (Dussumieria acuta) خشک شده و بررسی خواص شیمیایی و حسی آن (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 1
21 خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی کانژوگه های پروتیین های سویای رسوب یافته با اسید و مالتودکسترین (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 4
22 کوتاه پژوهشی بهینه سازی میزان کانژوگه شدن پروتیین های ایزوله سویا با دکستران در شرایط مختلف واکنش مایلارد (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 4
23 یخ پوشانی میگوی منجمد با استفاده از هیدروکلوئید کیتوزان به منظور بهبود ویژگی های کیفی آن (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of cumin in nutrition science and medicine (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
2 آستازانتین در صنایع غذایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی
3 آلاینده های آبزیان و ایمنی غذاهای دریایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اپتیمم کردن فرایند هیدرولیز محلول های نشاسته با آلفا آمیلاز تولید شده از باسیلوس سا بتیلیس (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
5 اثر استخراج تسریع شده به کمک مایکروویو بر خصوصیات ضد میکروبی عصاره هستهی خرمای کبکاب (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
6 اثر پوشش تهیه شده از کیتوزان و اسانس فلفل سیاه بر خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 اثر پوشش های ضد میکروبی بر پایه صمغ فارسی حاوی اسانس های آویشن شیرازی و دارچین بر روی عمر نگهداری ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
8 اثر فناوری نور پالسی با شدت بالا بر کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 اثر گاز ازون بر افلاتوکسین زدایی از دانه غلات (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
10 ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس مرزه بر اشرشیا کلای در دوغ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 استخراج پروتئین فانوس ماهی ((Benthosema pterotum) و بررسی تأثیر دما برراندمان استخراج، ظرفیت حفظ آب و حفظ روغن پروتئین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 استفاده از آلژینات میکروبی در تهیه سس مایونز و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی محصول (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 استفاده از تخمیر در فراوری ضایعات کارخانه آرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 استفاده از ضایعات شیره خرما به عنوان محیط کشت در تولید آنزیم پروتئاز از باکتری باسیلوس کواگولانس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
15 استفاده از ضایعات شیره خرما به عنوان محیط کشت در تولید آنزیم پروتئاز از باکتریBacillus coagulans وتولید پنیر پروبیوتیک از آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
16 استفاده از میکروارگانیسمهای جاذب اکسیژن به منظور افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 افزایش ماندگاری و کیفیت میگو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
18 اوزون به عنوان یک روش جدید غیرحرارتی ضدعفونی کننده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 Characteristics and Applications of Microbial Starters in Meat Fermentations (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
20 بازیافت پروتئین های عملکردی ماهی بروش تغییر pH (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
21 بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گل به لیمو و توانایی آن درمهار آنزیم تیروزیناز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 بررسی اثر آنزیمهای استخراج شده از کپک آسپرجیلوس در تولید پنیر سنتی ایرانی با عطر و طعم بهبود( یافتهEMC) (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
23 بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و تغییرات کیفی در میگو نگهداری شده در یخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 بررسی اثر نایسین بر کیفیت و ماندگاری کلم شور تخمیری (ساورکرات) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
25 بررسی اثر نایسین بر کیفیت و ماندگاری کلم شور تخمیری (ساورکرات) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
26 بررسی الگوی پروتئولیز و لیپولیز در پنیرهای تشدید طعم یافته (Enzyme Modified Cheese) بوسیله ی عصاره آنزیمی میکروارگانیسم ها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
27 بررسی امکان استفاده از دو گونه آسپرژیلوس در تهیه پنیر اصلاح شده آنزیمی با طعم پنیر لیقوان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
28 بررسی بازدهی تولید کاروتنوئید توسط Rhodotorula glutinis در سوبسترای حاوی ملاس نیشکر با استفاده از دستگاه HPLC (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
29 بررسی بافت، رنگ و ماندگاری چیپس سوریمی و ماهی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
30 بررسی پارامترهای موثر بر تولید آنزیم های پروتئولیک میکروبی و کاربرد آن ها در تولید پنیر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
31 بررسی پتانسیل استفاده از میگوی ضایعاتی به عنوان محیط کشت غنی شده باکتریایی و مقایسه آن با محیط های کشت تجاری متداول (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
32 بررسی تأثیر کانژوگه شدن پروتئین های سویا با دکستران بر ویژگی های عملکردی پروتئین ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 بررسی تولید روغن تک یاخته توسط مورتیلا ویناسآ (Mortierella vinacea) با استفاده از شیره خرما (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
34 بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره هسته خرمای کبکاب استخراج شده به کمک مایکروویو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
35 بررسی خواص خمیر ماهی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
36 بررسی خواص ضدمیکروبی فیلم های ژلاتینی غنی شده با عصاره گیاه لعل کوهستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
37 بررسی روشی برای کاهش فلزات سنگین در ماهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 بررسی ویژگی های لیزوزیم کانژوگه شده با صمغ زانتان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
39 بهینه سازی تولید بیوسورفاکتانت با استفاده از ملاس چغندر قند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
40 بهینه سازی تولید سورفاکتانت میکروبی با استفاده از شیره خرما (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
41 بهینه سازی شرایط تخمیر Leuconostoc mesentroides به منظور افزایش بازده تولید صمغ دکستران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 بهینه سازی شرایط تخمیرXanthomonas campestris به منظور افزایش بازده تولید صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
43 بهینه سازی شرایط مختلف استخراج روغن از هسته خرمای کبکاب و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
44 بیوسنتز پروتئین تک یاخته از ضایعات صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
45 تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر روی ویژگیهای حسی، تغذیه ای و فیزیکوشیمیایی ماهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 تخمیر جوانه گندم به منظور افزایش ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
47 تریپسین های حاصل از ضایعات ماهی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
48 تعیین تازگی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمال در طی دوره نگهداری در یخچال با استفاده از سامانه غیر مخرب تلفیقی امواج فراصوت، سنجش مقاومت الکتریکی و رنگ سنجی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
49 توده ای شدن مرکب در پروتئین ها و پلی ساکارید ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
50 تولید ایزوله ی پروتئین فانوس ماهی و بررسی خواص و ویژگی های عملکردی آن طی سه فاکتور دما، زمان و pH قلیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
51 تولید بیوتکنولوژیکی صمغ آلژینات توسط باکتری سودوموناس پوتیدا با استفاده از شیره خرما، شیره انجیر و ملاس ضایعاتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
52 تولید بیوتکنولوژیکی کیتین بوسیله آنزیم های تریپسین و فیسین از پوسته میگو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
53 تولید پروتئین ایزوله از فانوس ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از pHهای قلیایی و بررسی راندمان تولید و تغییرات ترکیبات شیمیایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
54 تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی بوسیله ی عصاره خام آنزیمی میکروبی و بررسی الگوی پروتئولیزدر پنیرهای تولیدی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
55 تولید پنیر سفید ایرانی پروبیوتیک و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
56 تولید زیست پلیمر کوردلان از شیره خرما با استفاده از میکروارگانیسم Agrobacterium radiobacter و بررسی خواص رئولوژیک آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
57 تولید صمغ آلژینات از ضایعات صنایع غذایی و کاربرد آن در تهیه سس مایونز (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
58 تولید صمغ زانتان از ضایعات گوجه فرنگی هیدرولیز شده اسیدی با استفاده از باکتری زانتوموناس کمپستریس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
59 تولید صمغ میکروبی لوان توسط باکتری باسیلوس سوبتلیس با استفاده از شیره انگور و ساکارز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 تولید فرآورده های دریایی با ارزش افزوده (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
61 تولید کلم شور تخمیری و بررسی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی ان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
62 تولید نانوفیبر الکتروریسی شده از ژلاتین ماهی و کاربرد آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 خشک کردن لایه نازک کابینی، انجمادی و آفتابی میگو((parapenaeopsis styliferaو بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و میکروبی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
64 خصوصیات فیزیکی و ضد میکروبی فیلم بسته بندی بر پایه ژلاتین حاوی اسانس روغنی مرزه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
65 روش های غربالگری برای شناسایی میکروارگانیسم های تولید کننده بیوسورفکتانت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 روغن تک یاخته؛ بررسی تولید، اهمیت و چالش ها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
67 روغن های تک یاخته و تولید آنها با سوبستراهای ارزان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 سیستم های بر پایه نشاسته برای انکپسوله کردن ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
69 طعم محصولات گوشتی تیمار شده با فشار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
70 عوامل موثر بر میزان فلزات سنگین در آبزیان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
71 غذاهای تخمیری تولید شده از گیاه کاساوا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
72 غنی سازی شیر و فرآورده های آن با ویتامین D و کلسیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
73 غنی کردن موادغذایی با روغن ماهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
74 فانوس ماهیان، استفاده از آنها در تولید محصولات نانوایی با ارزش افزوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
75 فراورده های تخمیری آبزیان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
76 کاربرد ضایعات خرما در تولید دکستران با استفاده از باکتری لوکونوستاک مزنتروئیدس (Lcuconostoc mesentroides NRRL B512(f)) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
77 کاربرد فرآیند حرارت دهی اهمیک در مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
78 کاربردهای بهینه ضایعات ماهی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
79 کانژوگه شدن پروتئین های سویا با مالتودکسترین از طریق واکنش مایلارد، روشی نوین جهت اصلاح پروتئین ها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
80 متابولیت های با ارزش جلبک ها و گیاهان دریایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 مدل و بهینه کردن محیط کشت ساکارومیسس سرویزیه به منظور افزایش بازده تولید گلوتاتیون با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
82 مدلسازی تنفس بستهبندی اتمسفر اصلاح شده در میوه و سبزیهای تازه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
83 مدیریت ضایعات و پسماندهای تولید سوریمی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
84 معرفی صمغ های میکروبی و تولید بیوفیلم توسط آن ها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
85 معرفی و مروری بر فرآوری مواد غذایی با استفاده از میدان الکتریکی ضرباندار (PEF) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
86 مقایسه اثر مهارکنندگی اسانس های آویشن شیرازی، مورد، رزماری، به لیمو و پوست لیمو بر آنزیم تیروزیناز میگو (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
87 مقایسه خلوص و راندمان تولید فوکوزانتین از جلبک قهوه ای سارگاسوم آنگوستیفولیوم ( Sargassum (angustifolium با استفاده از روشهای اولتراسوند و حلال های آلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
88 ملاس و کاربردهای آن در صنایع تخمیری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
89 مواد با ارزش افزوده حاصل از ضایعات فرآوری ماهی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
90 نوآوری های بسته بندی برای حفظ و پایش کیفیت ماهی و فراورده های شیلاتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران